JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Odotettu Joulukylä palaa kaup­pa­to­rille – myyntimökit ovat täyttyneet, ja ravin­to­la­teltta houkuttelee uusia kävijöitä

Vuon­na 2020 ta­pah­tu­ma jou­dut­tiin pe­ru­maan, ja myös tänä vuon­na va­rau­du­taan vii­me het­ken muu­tok­siin.

Eräs Joulukylän perinteistä on esiintymislava, jonka ohjelma kerää yleisöä eri vuorokaudenaikoina. Tänä vuonna pyritään koronapandemian vuoksi välttämään ruuhkien syntymistä. Kuva vuodelta 2019. Kuva: Johannes Wilenius

Eräs Joulukylän perinteistä on esiintymislava, jonka ohjelma kerää yleisöä eri vuorokaudenaikoina. Tänä vuonna pyritään koronapandemian vuoksi välttämään ruuhkien syntymistä. Kuva vuodelta 2019. Kuva: Johannes Wilenius

Johannes Wilenius

30.11.2021
Markus Luukkonen

Lah­den kaup­pa­to­ril­le jou­lun al­la ra­ken­net­ta­va Lah­den Jou­lu­ky­lä on pa­laa­mas­sa run­saam­pa­na kuin kos­kaan ai­em­min. Vuon­na 2020 ta­pah­tu­ma oli tau­ol­la ko­ro­na­pan­de­mi­an ja ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten ta­kia.

Jou­lu­ky­län emän­tä, Lah­den kau­pun­gin ta­pah­tu­ma­pääl­lik­kö In­ke­ri Määt­tä on ais­ti­nut, et­tä mie­len­kiin­to on tänä vuon­na suur­ta.

– Odo­tuk­sen huo­maa yh­tey­de­not­to­jen mää­räs­tä: ky­sy­tään kai­kis­sa mah­dol­li­sis­sa ka­na­vis­sa, et­tä tu­lee­ko se, ja kos­ka ja mil­lai­se­na se tu­lee.

Mää­tän mu­kaan Jou­lu­ky­lä tun­ne­taan jo hy­vin ja sitä osa­taan odot­taa.

– Eh­kä tämä ai­ka­kin te­kee sen, et­tä Jou­lu­ky­lä voi tar­jo­ta sel­lai­sia ko­ke­muk­sia, jot­ka te­ke­vät ih­mi­sel­le hy­vää.

Pe­rin­tei­set ele­men­tit, ku­ten jou­lu­kuu­si, Jää­to­ri, esiin­ty­mis­la­va, Lah­den seu­ra­kun­tien glö­gi­telt­ta, jou­lu­sei­mi sekä toi­min­nal­li­nen Las­ten Jou­lu­ky­lä ovat jäl­leen mu­ka­na.

Myyn­ti­mök­kien vuok­raa­mi­nen on su­ju­nut hy­vin.

– Mu­ka­na on lä­hem­mäs 40 eri myy­jää, ja kaik­ki Lah­ti-ko­jut ovat käy­tös­sä. Myyn­nis­sä on jou­lu­herk­ku­ja ja -ko­ris­tei­ta, oi­ke­as­taan kaik­ki se, mitä suo­ma­lai­nen jou­lu­pöy­tään­sä kai­paa, Määt­tä lu­pai­lee.

Tä­män vuo­den uu­tuu­te­na on läm­min ra­vin­to­la­telt­ta.

– Jou­lu­ky­lään tu­lee päi­väl­lä lou­nas­ra­vin­to­la, eli telt­taan teh­dään sei­so­va pöy­tä, jos­ta saa ko­ti­ruo­kaa, kah­via ja pul­laa, ker­too ra­vin­to­la­y­rit­tä­jä Jan­ne Ar­ti­mo.

Ar­ti­mo pyö­rit­tää en­nes­tään Ta­pa­ni­lan hiih­to­ma­jaa sekä La­si­teh­taan lou­nas­ra­vin­to­laa. Telt­taan on tu­los­sa myös an­nis­ke­lua, jota ope­roi Pub Vi­ras­to.

Ruo­kaa voi os­taa mu­kaan­sa, ja vii­mei­si­nä ky­lä­päi­vi­nä jär­jes­te­tään jou­lu­ruo­kai­lua, jon­ka kat­tauk­set myy­dään etu­kä­teen.

Jou­lu­ky­län va­lo­suun­nit­te­li­ja on vaih­tu­nut, jo­ten ky­lään on tu­los­sa tänä vuon­na myös uu­det va­lot.

Oh­jel­ma­kart­ta val­mis­tuu jou­lu­kuun ai­ka­na. Suun­nit­te­lus­sa huo­mi­oi­daan, et­tei yk­sit­täi­siin paik­koi­hin syn­ny ko­via ruuh­kia.

– Aa­muoh­jel­ma on suun­nat­tu eri­tyi­ses­ti lap­sil­le. Ar­ke­na oh­jel­maa on li­säk­si tar­jol­la il­tai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin läpi päi­vän. La­val­le on tu­los­sa esi­mer­kik­si kuo­ro­ja, lau­lu­ryh­miä ja ar­tis­te­ja. Jää­to­ril­la on myös tai­to­luis­te­li­joi­den esi­tyk­siä ja lät­kä­kou­lua. Hönt­sä­lät­kää­kin on suun­nit­teil­la, Määt­tä ker­too.

Ta­pah­tu­ma­kon­sep­tia on ke­hi­tet­ty yh­teis­työs­sä LA­Bin am­mat­ti­kor­ke­a­kou­luo­pis­ke­li­joi­den kans­sa.

– Syk­syl­lä to­teu­tet­tiin Fa­ce­boo­kin Lah­ti-ryh­män avul­la ke­vyt tut­ki­mus, jo­hon an­net­tiin yli 150 vas­taus­ta. Toi­vee­na on, et­tä to­ril­le saa­tai­siin myös nuor­ta vä­keä. Opis­ke­li­joil­ta on tul­lut tosi ki­vo­ja ide­oi­ta, jois­ta vain osa voi­daan to­teut­taa tänä vuon­na.

Yk­si nuo­ril­le suun­nat­tu il­ta on tu­los­sa, ja se on per­jan­tai.

– Muu­ten Jou­lu­ky­lä on suun­nat­tu kai­kil­le. Lap­set, nuo­ret ja se­ni­o­rit ei­vät kui­ten­kaan ole siel­lä ai­na, jo­ten oh­jel­maa voi­daan koh­den­taa sen mu­kaan, kos­ka on koh­de­ryh­mäl­le luon­tai­nen ai­ka liik­kua.

Ta­pah­tu­man pää­jär­jes­tä­jät ovat Lah­den kau­pun­ki ja Lah­den seu­ra­kun­nat. Mää­tän mu­kaan yh­teis­työ si­säl­tää pal­jon yh­des­sä te­ke­mis­tä ja vas­tui­den ja­ka­mis­ta.

– Ja­e­taan ihan kir­jai­mel­li­ses­ti työ­vuo­ro­ja, bud­jet­tia ja kaik­kea ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­ses­sä. Jou­lu si­säl­tää pal­jon pe­rin­tei­tä ja kult­tuu­ri­his­to­ri­aa, jol­loin hen­gel­li­syys­kin tu­lee luon­te­vas­ti mu­kaan. Mo­lem­mil­le jär­jes­tä­jil­le löy­tyy roo­lit, ja maal­li­nen ja hen­gel­li­nen puo­li ha­lu­taan pi­tää ta­sa­pai­nos­sa.

Ko­ro­na­pan­de­mia ei ole vie­lä hel­lit­tä­nyt, jo­ten jär­jes­te­lyis­sä on va­rau­dut­ta­va vii­me het­ken muu­tok­siin.

– No­pe­at toi­men­pi­teet ovat mah­dol­li­sia, jos tu­lee esi­mer­kik­si laa­jo­ja ylei­sö­ra­joi­tuk­sia ul­ko­ti­lois­sa. To­ri­myyn­ti on ol­lut sal­lit­tua läpi ko­ro­na-ajan, jo­ten myyn­ti­puo­li voi­daan to­den­nä­köi­ses­ti joka ta­pauk­ses­sa to­teut­taa. Nou­da­te­taan vi­ra­no­mais­ten ke­ho­tuk­sia ja men­nään tar­kal­la kor­val­la. Ul­koil­ma an­taa on­nek­si mah­dol­li­suuk­sia.

Lah­den Jou­lu­ky­lä kaup­pa­to­ril­la 11.-22.12. Päi­vit­täi­set oh­jel­ma­tie­dot kan­nat­taa tar­kis­taa osoit­tees­ta lah­den­jou­lu­ky­la.fi.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover