JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Nuori­so­työ­noh­jaaja Jari Kovalainen Heinolasta on kirkon Vuoden liikunta-agentti

Heinolan seurakuntien nuorisotyönohjaaja, liikunta-agentti Jari Kovalainen antoi ohjeita Stratego-lipunryöstöpeliin varhaisnuorten leirillä Mäntyharjun Lankaniemessä syksyllä 2020. Arkistokuva: Sirkku Kovalainen

Heinolan seurakuntien nuorisotyönohjaaja, liikunta-agentti Jari Kovalainen antoi ohjeita Stratego-lipunryöstöpeliin varhaisnuorten leirillä Mäntyharjun Lankaniemessä syksyllä 2020. Arkistokuva: Sirkku Kovalainen

Sirkku Kovalainen

12.5.2021
Teemu Leppänen

Kir­kon lii­kun­ta- ja ur­hei­lu­neu­vot­te­lu­kun­ta on va­lin­nut Vuo­den lii­kun­ta-agen­tik­si Hei­no­lan seu­ra­kun­nan nuo­ri­so­työ­noh­jaa­jan Jari Ko­va­lai­sen.

Ko­va­lai­nen on edis­tä­nyt Hei­no­lan seu­ra­kun­nan lii­kun­nal­lis­ta työ­tä pit­kä­jän­tei­ses­ti ja esi­mer­kil­li­ses­ti yh­teis­työs­sä kun­nan ja ur­hei­lu­seu­ro­jen kans­sa. Hän on or­ga­ni­soi­nut yli 30 vuot­ta mak­sut­to­mia, va­paa­eh­tois­ten ver­tai­soh­jaa­jien ve­tä­miä ker­ho­ja, joi­den kaut­ta sa­dat lap­set ja nuo­ret ovat tul­leet näh­dyik­si ja kuul­luik­si. Par­haim­mil­laan lii­kun­ta eh­käi­see ul­ko­puo­li­suut­ta ja syr­jäy­ty­mis­tä.

– Kun it­se olen liik­ku­nut koko ikä­ni, niin on ol­lut mu­ka­va lii­kut­taa myös toi­sia ja olen saa­nut liik­kua sii­nä mu­ka­na. Mi­nul­le on tär­ke­ää lii­kut­taa ih­mi­siä niin fyy­si­ses­ti kuin hen­gel­li­ses­ti, Ko­va­lai­nen ker­too.

Lii­kun­ta-agent­ti on osa Liik­ku­va seu­ra­kun­ta -toi­min­ta­mal­lia, jon­ka avul­la lii­ket­tä voi­daan li­sä­tä ja teh­dä nä­ky­väk­si seu­ra­kun­nis­sa. Lii­kun­ta-agent­ti on seu­ra­kun­nan lii­kun­ta­yh­teys­hen­ki­lö, jon­ka teh­tä­vän­ku­va muo­dos­tuu pai­kal­lis­ten tar­pei­den kaut­ta oman seu­ra­kun­nan nä­köi­sek­si. Toi­min­ta­mal­li pe­rus­tuu kris­til­li­sen ih­mis­kä­si­tyk­sen ko­ko­nais­val­tai­suu­teen.

Ko­ro­na-ai­ka­na Ko­va­lai­nen on muun mu­as­sa to­teut­ta­nut ala­kou­lu­jen pis­te­vä­li­tun­ti­toi­min­taa eri­lai­sil­la lii­kun­nal­li­sil­la ak­ti­vi­tee­teil­la kou­lu­jen pi­hoil­la. Li­säk­si hän on toi­mi­nut tuo­ma­ri­na to­ri­ta­pah­tu­mis­sa ja kou­lu­jen ko­ris­tur­nauk­sis­sa.

Hei­no­lan seu­ra­kun­nan lii­kun­ta-agent­ti­na Ko­va­lai­nen on tuo­nut toi­min­ta­mal­lia laa­jas­ti esil­le omas­sa työ­yh­tei­sös­sään. Var­hais­nuor­ten toi­min­nas­sa, lei­reil­lä, ker­hois­sa ja ret­kil­lä lii­kun­ta on mer­kit­tä­vä osa toi­min­taa.

– Tänä ke­sä­nä aloi­tam­me yh­teis­työn Hei­no­lan LDG:n kans­sa. Kak­si nuor­ten fris­bee­golf­ker­ho­am­me pyö­ri­vät vii­koit­tain yh­teis­työs­sä seu­ran kans­sa, Ko­va­lai­nen ker­too.

Vuo­den lii­kun­ta-agent­ti va­lit­tiin en­sim­mäi­sen ker­ran vii­me vuon­na. Lii­kun­ta-agent­te­ja on kym­me­niä eri puo­lel­la Suo­mea. Tu­le­van syk­syn ta­voit­tee­na on rik­koa 100 lii­kun­ta-agen­tin raja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover