JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Nukke­te­at­teri Tuikun toiminta loppuu – uusi aika alkaa YouTubessa

- Nuket ovat tärkeimmät, kunhan ne näkyvät! nukketeatteri Tuikun naiset toteavat kuvaan asettuessaan. Kuvassa nukkejen taustalla Satu Vesa, Tuula Tammelin, Seija Aarikka, Irja Heinonen, Riitta Käppi, Maija Silventoinen, Kirsti Pärssinen ja Liisa Tiilikka. Kuva Jaana Kosunen.

- Nuket ovat tärkeimmät, kunhan ne näkyvät! nukketeatteri Tuikun naiset toteavat kuvaan asettuessaan. Kuvassa nukkejen taustalla Satu Vesa, Tuula Tammelin, Seija Aarikka, Irja Heinonen, Riitta Käppi, Maija Silventoinen, Kirsti Pärssinen ja Liisa Tiilikka. Kuva Jaana Kosunen.

Jaana Kosunen

26.4.2024
Jaana Kosunen

Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta­ta­lon ala­ker­ras­ta kuu­luu tii­vis pu­heen­so­ri­na. Nuk­ke­te­at­te­ri Tui­kun väki on juu­ri aloit­ta­nut ko­koon­tu­mi­sen­sa yh­tei­sel­lä kah­vi­het­kel­lä. Sii­tä sit­ten jat­ke­taan har­joit­te­le­maan nuk­ke­te­at­te­rie­si­tyk­siä. Nyt har­joit­te­lu­het­ki on eri­tyi­sen jän­nit­tä­vä, sil­lä ryh­män esi­tyk­set nau­hoi­te­taan ja siir­re­tään net­tiin ku­lu­van ke­vään ai­ka­na. Vuo­den lop­puun men­nes­sä Tui­kun toi­min­ta lop­puu.

Tui­kun ak­tii­vi­nen jä­sen Satu Vesa ker­too, et­tä nuk­ke­te­at­te­ri­ryh­mä pe­rus­tet­tiin ai­koi­naan, jot­ta lap­sil­le saa­tai­siin mah­dol­li­sim­man mu­ka­val­la ta­val­la ker­rot­tua Raa­ma­tun ta­pah­tu­mis­ta. Vuo­sien mit­taan ryh­mä on esit­tä­nyt ta­ri­noi­ta ah­ke­ras­ti ja vas­taa­not­to on ol­lut ai­na hy­vin läm­min, ovat he sit­ten esiin­ty­neet päi­vä­ko­dis­sa, kou­lus­sa tai vaik­ka­pa van­hus­ten hoi­to­ko­dis­sa.

– Nuk­ke­jen avul­la ta­ri­nan ker­to­mi­nen tun­tuu kou­kut­ta­van iäs­tä riip­pu­mat­ta. Ylei­sö is­tuu hii­ren hil­jaa, vä­lil­lä pi­tää ihan kur­ka­ta ser­min ta­kaa, on­ko siel­lä ke­tään, Vesa ker­too hy­myil­len ko­ke­muk­sis­taan.

Nuk­ke­te­at­te­ri Tuik­kua on pyö­rit­tä­nyt pie­ni mut­ta var­sin pip­pu­ri­nen nais­jouk­ko, jo­hon kuu­luu Ve­san li­säk­si myös Tuu­la Tam­me­lin, Kirs­ti Pärs­si­nen, Ir­ja Hei­no­nen, Riit­ta Käp­pi, Mai­ja Sil­ven­toi­nen, Lii­sa Tii­lik­ka ja Sei­ja Aa­rik­ka. Ryh­mä on kier­tä­nyt Hol­lo­lan li­säk­si myös ris­tiin ras­tiin lä­hi­a­lu­eil­la, ku­ten Ori­mat­ti­las­sa, Nas­to­las­sa, Puk­ki­las­sa, Asik­ka­las­sa, Lah­des­sa, Kuh­moi­sis­sa, Pa­das­jo­el­la, Hä­meen­kos­kel­la ja Kär­kö­läs­sä. Tuik­ku on osal­lis­tu­nut vuo­sien mit­taan ak­tii­vi­ses­ti myös Hol­lo­lan kes­ki­ai­ka­ta­pah­tu­maan.

Nyt kui­ten­kin on tul­lut ai­ka lait­taa toi­min­ta pa­ket­tiin.

– Alam­me ol­la sen ikäi­siä, et­tei enää jak­sa. Olo on hai­kea, mut­ta näin ti­lan­ne nyt on, nai­set ker­to­vat.

Täy­sin Tuik­ku ei kui­ten­kaan jää un­ho­laan, vaan nyt näy­tök­set ku­va­taan ja siir­re­tään Yo­u­Tu­be-ka­na­val­le, kaik­kien näh­tä­vik­si.

– Eh­kä ta­ri­nam­me saa­vat vie­lä­kin suu­rem­man ylei­sön sitä kaut­ta, kuka tie­tää, he poh­ti­vat.

Tuik­ku-nuk­ke­te­at­te­ri­ryh­män pe­rus­ti Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan eri­tyis­nuo­ri­so-oh­jaa­ja Pir­jo Kuik­ka vuon­na 1987. Sei­ja Aa­rik­ka ker­too tul­leen­sa mu­kaan toi­min­taan mel­ko pian aloit­ta­mi­sen jäl­keen. Aa­rik­ka kävi nuk­ke­te­at­te­ri­kurs­sin 90-lu­vun alus­sa ja toi siel­tä saa­man­sa opit Tui­kun käyt­töön. Aa­rik­ka on toi­mi­nut vii­mei­set vuo­det näy­tel­mien oh­jaa­ja­na. Hän kir­joit­taa ta­ri­nat nuk­ke­te­at­te­ril­le is­tu­vaan muo­toon ja tar­kis­tut­taa si­säl­län te­o­lo­gil­la.

– Ha­lu­am­me, et­tä kaik­ki esi­tyk­sem­me vas­taa­vat Raa­ma­tun sa­naa, sik­si ne tar­kis­te­taan, hän pe­rus­te­lee.

Aa­rik­ka sa­noo, et­tä vaik­ka nuk­ke­te­at­te­rin te­ke­mi­nen saat­taa näyt­tää hel­pol­ta, on sii­nä to­del­li­suu­des­sa pal­jon tek­niik­kaa ja tai­toa, jota täy­tyy ihan oi­ke­as­ti har­joi­tel­la, jot­ta ta­ri­na kul­kee sol­ju­vas­ti eteen­päin.

 – On mo­nen asi­an sum­ma, et­tä esi­tyk­ses­tä tu­lee toi­mi­va. Esi­mer­kik­si mi­ten nuk­ke ase­moi­daan oi­ke­al­le kor­keu­del­le tai mi­ten ää­net ja liik­keet saa­daan ete­ne­mään sa­mas­sa tah­dis­sa. Tär­ke­ää on se­kin, et­tä jo­kai­nen esiin­ty­jä jak­saa kan­na­tel­la nuk­kea niin, et­tei se valu lii­an alas, vaan py­syy jat­ku­vas­ti oi­ke­al­la ta­sol­la. Li­säk­si täy­tyy teh­dä tark­kaa yh­teis­työ­tä, jot­ta ta­ri­nan kaik­ki pa­la­set lok­sah­ta­vat pai­koil­leen. Ei ole ihan yk­sin­ker­tais­ta, vaik­ka saat­taa sil­tä lo­pul­ta näyt­tää, Aa­rik­ka ker­too yk­si­tyis­koh­tia.

Tuik­ku­lai­set ovat val­mis­ta­neet kaik­ki nuk­ken­sa it­se kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­leis­ta. Van­hat hui­vit ja kan­kaan­pa­lat omien kaap­pien kät­köis­tä ovat siis tul­leet vuo­sien mit­taan ar­vok­kaa­seen käyt­töön. Konk­reet­ti­ses­ti kier­rät­tä­mi­ses­tä ker­too va­ras­ton hyl­lyl­lä ole­va laa­tik­ko, jon­ka kyl­jes­sä lu­kee ”Jou­nin hiuk­sia”.

– Jou­ni on poi­ka­ni. Kun hän lap­se­na kävi par­tu­ris­sa, toin hiuk­set tän­ne hyö­ty­käyt­töön, Aa­rik­ka ker­too nau­ra­en.

Taus­ta­kan­kaat esi­tyk­siin on maa­lan­nut tai­tei­li­ja Man­ja Pie­la. Myös tuik­ku­lais­ten avi­o­puo­li­sot sekä seu­ra­kun­nan kiin­teis­tö­huol­lon väki on ol­lut ak­tii­vi­ses­ti apu­na rek­vi­sii­tan val­mis­ta­mi­ses­sa.

– Ai­na kun olem­me tar­vin­neet jo­tain, ol­koon se sit­ten vaik­ka hit­saa­jaa tai puu­sep­pää tai om­pe­li­jaa, ai­na on löy­ty­nyt osaa­ja omas­ta ta­kaa. On ol­lut upe­aa teh­dä tätä yh­des­sä, nai­set kiit­te­le­vät.

Tui­kun nuk­ke­te­at­te­rie­si­tyk­siä Raa­ma­tun ta­pah­tu­mis­ta pää­see seu­raa­maan Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan Yo­u­Tu­be-ka­na­van kaut­ta, osoit­tees­ta hol­lo­lan­seu­ra­kun­ta - Yo­u­Tu­be Esi­tys­ten kes­to on noin 15–20 mi­nuut­tia.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover