JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Näin hautausmaat heräävät eloon pyhäin­päi­vänä – "Missä ihmisiä paljon liikkuu, kannattaa tilai­suuksia järjestää"

Kir­kois­sa py­häin­päi­vä on kirk­ko­vuo­den py­his­tä nel­jän­nek­si tai vii­den­nek­si suo­si­tuin.

Hautakynttilät marraskuisessa pimeydessä on tuttu näky niillekin, jotka eivät aktiivista seurakuntaelämää vietä. Kuva: Jani Mahkonen

Hautakynttilät marraskuisessa pimeydessä on tuttu näky niillekin, jotka eivät aktiivista seurakuntaelämää vietä. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

31.10.2022
Janne Urpunen

Py­häin­päi­vä on vuo­den vilk­kaim­pia ajan­koh­tia hau­taus­mail­la. Kynt­ti­lä­me­ri mar­ras­kuun pi­mey­des­sä on tut­tu näky niil­le­kin, jot­ka ei­vät ak­tii­vis­ta seu­ra­kun­ta­e­lä­mää vie­tä.

Hau­doil­la käyn­ti py­häin­päi­vä­nä yleis­tyi Suo­mes­sa toi­sen maa­il­man­so­dan jäl­keen. Lah­den seu­ra­kun­tien hau­taus­toi­men pääl­li­kön Mari Aar­to­lah­den mu­kaan sel­ke­ää tren­diä ei ole, et­tä vie­rai­lu­mää­rät hau­doil­la oli­si­vat py­häin­päi­vä­nä edel­leen kas­vus­sa, mut­ta seu­ra­kun­nis­sa on pan­tu mer­kil­le päi­vän suo­sio. Py­häin­päi­vä­nä Lah­den hau­taus­mail­la vie­rai­le­vil­le tar­jo­taan muun mu­as­sa kap­pe­li­kon­sert­te­ja.

– Mis­sä ih­mi­siä pal­jon liik­kuu, kan­nat­taa ti­lai­suuk­sia jär­jes­tää. Täs­tä on ai­em­pi­na vuo­si­na pu­hut­tu, ja nyt ti­lai­suuk­sia on tu­los­sa. On mie­len­kiin­tois­ta kuul­la, kuin­ka pal­jon ih­mi­set py­säh­ty­vät ja osal­lis­tu­vat, kuin­ka kii­reel­lä hau­doil­la käy­dään, Aar­to­lah­ti poh­tii. 

Kir­kois­sa py­häin­päi­vä on kirk­ko­vuo­den py­his­tä nel­jän­nek­si tai vii­den­nek­si suo­si­tuin. Py­häin­päi­vän ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­sa muis­te­taan vii­me py­häin­päi­vän jäl­keen kuol­lei­ta seu­ra­kun­ta­lai­sia: lu­e­taan ni­miä ja sy­ty­te­tään kynt­ti­löi­tä.

Suo­mes­sa päi­vä on pe­rin­tei­ses­ti hil­jai­nen ja har­ras. Lah­den hau­taus­mail­la py­häin­päi­vää vie­te­tään Aar­to­lah­den mu­kaan hy­väs­sä jär­jes­tyk­ses­sä.

– Ei hau­doil­le ole tuo­tu tai teh­ty asi­a­ton­ta. Tie­tys­ti yk­sit­täis­ta­pauk­sia voi ol­la, mut­ta mi­tään isom­paa on­gel­maa ei ole.

Kynt­ti­löi­tä hau­taus­mail­le tuo­daan pal­jon. Kynt­ti­löi­tä sii­vo­taan muu­ta­mia päi­viä py­häin­päi­vän jäl­keen, mut­ta se kuu­luu asi­aan.

Aar­to­lah­ti sa­noo, et­tä luon­non ja kier­rä­tyk­sen kan­nal­ta mie­lek­käin on hau­dal­la lyh­dys­sä pol­tet­ta­va pe­rin­tei­nen kynt­ti­lä. Pe­rin­teis­ten kynt­ti­löi­den rin­nal­la ovat yleis­ty­neet led-kynt­ti­lät, joi­den kier­rät­tä­mi­ses­sä on omat kons­tin­sa.

– Le­von hau­taus­maal­la on jä­te­as­ti­oi­ta led-kynt­ti­löi­tä var­ten.

Elä­viä kas­ve­ja tuo­van kan­nat­taa huo­mi­oi­da, et­tä hau­taus­mai­den ve­si­ha­nat on kään­net­ty pak­kas­ten edel­tä kiin­ni.

– As­ti­oi­hin jä­te­tään toki vet­tä, mut­ta on­ko juu­ri sil­lä het­kel­lä. Jos tuo hau­dal­le syys­ka­ner­via tai vas­taa­via, var­min­ta on tuo­da vesi pul­los­sa mu­ka­na.

Hau­taus­mai­den park­ki­pai­koil­la saat­taa ol­la py­häin­päi­vä­nä ajoit­tain ruuh­kaa.

– Sopu sija an­taa. Jos vilk­kaim­mal­le het­kel­le osuu, park­ki­pai­kois­ta voi tul­la pu­laa, mut­ta ei se sa­man­lai­nen on­gel­ma ole kuin jou­lu­na, Aar­to­lah­ti to­te­aa.

Kap­pe­li­kon­ser­tit al­ka­vat Lah­den Le­von, Län­ti­sen, Mus­tan­kal­li­on ja Nas­to­lan hau­taus­mai­den kap­pe­leil­la py­häin­päi­vä­nä kel­lo 20. Py­häin­päi­vän muut ta­pah­tu­mat löy­ty­vät di­gi­leh­den Me­not-osas­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover