JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Miten vainajan tuhkien sirottelu vesi­a­lu­eelle hoidetaan?

Vainajan tuhkat saa sirotella vesialueeseen esimerkiksi Heinolan Siltasaaressa. Tarkat sirottelupaikat löytyvät Heinolan seurakunnan verkkosivuilta. Kuva: Kirkonseutu

Vainajan tuhkat saa sirotella vesialueeseen esimerkiksi Heinolan Siltasaaressa. Tarkat sirottelupaikat löytyvät Heinolan seurakunnan verkkosivuilta. Kuva: Kirkonseutu

27.6.2023
Teemu Leppänen

Lahden seu­ra­kun­ta­yh­ty­män hau­taus­toi­men asi­a­kas­pal­ve­lun ko­ke­muk­sen mu­kaan kiin­nos­tus ve­sis­töi­hin hau­taa­mi­seen on jon­kin ver­ran kas­va­nut. Ky­se­lyi­tä on pa­rin vii­me vuo­den ai­ka­na al­ka­nut tul­la myös Päi­jät-Hä­meen Ve­si­jär­vi­sää­ti­öön.

Le­von kre­ma­to­rio ei pidä erik­seen ti­las­to­ja ve­sis­tö­hau­tauk­sis­ta. Muu­al­le kuin hau­taus­mail­le hau­dat­ta­vien ti­las­to si­säl­tää hau­tauk­set me­reen, jär­veen, vir­ta­ve­teen, omal­le maal­le, Met­sä­hal­li­tuk­sen maal­le ja ul­ko­mail­le. Näi­den yh­teis­mää­rä on kas­va­nut. Kun vuon­na 2018 hau­taus­mai­den ul­ko­puo­lel­le hau­dat­tiin 128 vai­na­jaa, vuon­na 2022 lu­ku­mää­rä oli 212. Osuus vuo­den 2022 kai­kis­ta tuh­kauk­sis­ta oli 6,7 pro­sent­tia ja vuon­na 2018 5,7 pro­sent­tia.

Ve­si­a­lu­e­si­rot­te­lun ky­syn­näs­sä näyt­tää ole­van seu­ra­kun­ta­koh­tai­sia ero­ja. Kir­kon­seu­tu ky­syi asi­aa le­vik­ki­a­lu­een­sa seu­ra­kun­nil­ta. Hol­lo­las­sa ja Asik­ka­las­sa ky­syn­tää ei tun­nis­tet­tu lain­kaan. Tai­ni­on­vir­ras­ta ker­rot­tiin, et­tä vii­me ai­koi­na omai­set ovat miet­ti­neet vaih­to­eh­toa enem­män, mut­ta sitä käy­te­tään mel­ko har­voin, noin 0–3 ker­taa vuo­des­sa. Hei­no­lan seu­ra­kun­nas­sa siu­na­tuis­ta noin 10 si­ro­tel­laan vuo­sit­tain Ky­men Jy­rän­gön­vir­ras­sa ole­vaan py­sy­vään si­rot­te­lu­paik­kaan.

Mi­hin ve­si­a­lu­ee­seen tuh­kan voi si­ro­tel­la?

Si­rot­te­lua var­ten tar­vi­taan ve­si­a­lu­een omis­ta­jan lupa. Tuh­kat si­ro­tel­laan ve­si­a­lu­een omis­ta­jan hy­väk­sy­mään paik­kaan. Esi­mer­kik­si Hei­no­las­sa on py­sy­vä si­rot­te­lu­paik­ka Ky­men Jy­rän­gön­vir­ras­sa, jo­hon tuh­kat las­ke­taan Sil­ta­saa­res­ta tai ve­nees­tä. Oh­jeet löy­ty­vät Hei­no­lan seu­ra­kun­nan verk­ko­si­vuil­ta. Me­reen tuh­kat voi si­ro­tel­la Suo­men­lin­nan ete­lä­puo­lel­la ole­val­le Ab­ra­ha­min­luo­dol­le, lä­hel­lä Laut­ta­saar­ta si­jait­se­van Mel­kin saa­ren edus­tal­le tai Es­poos­sa ole­val­le Käär­me­luo­dol­le. Lah­den kau­pun­ki ei an­na omis­ta­mil­leen ve­si­a­lu­eil­le Ve­si­jär­ves­sä lu­paa si­rot­te­le­mi­seen.

Min­kä ta­ho­jen kans­sa tu­lee asi­oi­da?

Vai­na­jan siu­naa­mi­ses­ta ja tuh­kaa­mi­ses­ta so­vi­taan seu­ra­kun­nan kans­sa, ku­ten yleen­sä. Si­rot­te­lu­lu­van saa­mi­sek­si pi­tää ol­la yh­tey­des­sä ve­si­a­lu­een omis­ta­jaan.

Mil­loin tuh­kan saa si­ro­tel­la?

Tuh­ka luo­vu­te­taan kre­ma­to­ri­ol­ta sit­ten, kun omai­set ovat il­moit­ta­neet tar­kan si­rot­te­lu­pai­kan.

Mi­ten si­rot­te­lu ve­si­a­lu­ee­seen ero­aa pro­ses­si­na hau­taus­maal­le hau­taa­mi­ses­ta?

Hau­tausp­ro­ses­si ero­aa ai­no­as­taan sii­nä, et­tä tuh­kaa ei hau­da­ta seu­ra­kun­nan yl­lä­pi­tä­mäl­le hau­taus­maal­le vaan ve­sis­töön. Vai­na­ja siu­na­taan seu­ra­kun­nan kap­pe­lis­sa ja kul­je­te­taan Le­von kre­ma­to­ri­oon tuh­kat­ta­vak­si. Le­vol­ta va­ra­taan ai­ka tuh­kan nou­ta­mi­sek­si. En­nen tuh­kan luo­vu­tus­ta var­mis­te­taan ve­si­a­lu­een omis­ta­jan lupa ja ve­si­a­lu­een kiin­teis­tö­tun­nus si­rot­te­lul­le.

On­ko omai­sel­le mah­dol­lis­ta saa­da muis­te­lu­paik­kaa?

Hei­no­lan Sil­ta­saa­ren ran­nas­ta ei voi teh­dä muis­te­lu­paik­kaa. Kuk­ka- ja kynt­ti­lä­ter­veh­dyk­siä ei sal­li­ta, ei­kä vai­na­jal­le saa pys­tyt­tää sin­ne hau­ta­muis­to­merk­kiä. Lä­hin muis­te­lu­paik­ka kuk­kien ja kynt­ti­löi­den tuo­mi­sel­le on Hei­no­lan hau­taus­maan muis­to­leh­to, jo­hon ei kui­ten­kaan voi ti­la­ta ni­mi­laat­taa.

Lah­den hau­taus­mail­la on muu­al­le hau­dat­tu­jen muis­te­lu­pai­kat, joi­hin voi vie­dä kuk­kia ja kynt­ti­löi­tä, mut­ta niil­lä ei ole paik­kaa ni­mi­laa­tal­le. Jos su­vul­la on su­ku­hau­ta, muu­al­le si­ro­tel­lun omai­sen ni­men voi li­sä­tä hau­dan muis­to­merk­kiin, kun so­pii asi­as­ta hau­dan hal­ti­jan kans­sa.

Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nas­sa omai­set voi­vat ha­lu­tes­saan kiin­nit­tää hau­taus­maal­la ole­vaan hau­ta­ki­veen tai muis­to­leh­don hau­ta­muis­to­merk­kiin laa­tan, jos ha­lu­aa muis­te­lu­pai­kan hau­taus­maal­le. Mi­kä­li uur­na hau­da­taan hau­taus­maal­le, mu­ka­na on ai­na joku Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jä to­te­a­mas­sa, et­tä uur­na hau­da­taan mer­kit­tyyn paik­kaan.

Jut­tua var­ten haas­ta­tel­tu Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män hau­taus­toi­men pääl­lik­kö Mari Aar­to­lah­tea ja toi­mis­to­sih­tee­ri Mer­ja Kor­pe­laa, Hei­no­lan seu­ra­kun­nan seu­ra­kun­ta­puu­tar­hu­ri Kati Met­soa, Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nan toi­mis­to­sih­tee­ri Satu Mäy­rää, Asik­ka­lan seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Jari Lau­lais­ta, Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Timo Hut­tus­ta, Lah­den kau­pun­gin ve­sien­suo­je­lu­pääl­lik­kö Is­mo Ma­li­nia sekä Päi­jät-Hä­meen Ve­si­jär­vi­sää­ti­ön oh­jel­ma­joh­ta­ja Heik­ki Mä­kis­tä.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover