JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Miten piis­pan­va­lit­sijat valitaan ja keitä he edustavat?

Tou­ko­kuus­sa Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nas­sa toi­mi­te­taan vaa­li, jos­sa va­li­taan uu­si piis­pa. Piis­pan va­lit­see 1 112 hen­ki­löä. Ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta ani har­va jät­tää ää­nes­tä­mät­tä.

Piispa Seppo Häkkinen luovutti eroilmoituksen lakimiesasessori Jyri Klemolalle 21.9.2022 tuomiokapitulin istunnon yhteydessä. Kuva: Kirkon kuvapankki

Piispa Seppo Häkkinen luovutti eroilmoituksen lakimiesasessori Jyri Klemolalle 21.9.2022 tuomiokapitulin istunnon yhteydessä. Kuva: Kirkon kuvapankki

24.2.2023
Teemu Leppänen

Kun Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pa Sep­po Häk­ki­nen oli vii­me syys­kuus­sa il­moit­ta­nut jää­vän­sä eläk­keel­le, al­koi­vat hal­lin­nol­li­set rat­taat pyö­riä 1 112 hen­ki­lön ni­me­ä­mi­sek­si. Syn­tyi ni­mi­lis­ta, jol­la ole­vat va­lit­se­vat hiip­pa­kun­taan uu­den piis­pan.

Piis­pa on hiip­pa­kun­nas­sa sekä hen­gel­li­nen et­tä hal­lin­nol­li­nen joh­ta­ja. Seu­ra­kun­ta­vaa­lei­hin näh­den piis­pan­vaa­li kiin­nos­taa ää­ni­oi­keu­tet­tu­ja ai­van eri ta­val­la. Hiip­pa­kun­nan la­ki­mie­sa­ses­so­ri Jyri Kle­mo­lan mu­kaan vii­me vaa­leis­sa vuon­na 2008 ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 90,43. Pap­pien ja maal­li­koi­den ää­nes­tysp­ro­sent­tia ei eri­tel­ty.

Ää­nes­tä­jien mää­rä mää­räy­tyy hiip­pa­kun­taan kuu­lu­van pa­pis­ton mää­rän pe­rus­teel­la. Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nas­sa hei­tä on 556. Jou­kos­sa on myös yk­si leh­to­ri Ete­lä-Sa­von tuo­mi­o­ro­vas­ti­kun­nas­ta.

Maal­lik­ko­va­lit­si­joi­ta tu­lee ol­la yh­teen­sä sama mää­rä kuin pap­pis­va­lit­si­joi­ta. Seu­ra­kun­nat va­lit­se­vat heis­tä 531. Li­säk­si maal­lik­koi­hin lu­keu­tu­vat hiip­pa­kun­nas­ta kir­kol­lis­ko­kouk­seen va­li­tut maal­lik­ko­e­dus­ta­jat, kirk­ko­hal­li­tuk­seen va­lit­tu maal­lik­ko­jä­sen ja hiip­pa­kun­ta­val­tuus­ton maal­lik­ko­jä­se­net sekä tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin maal­lik­ko­jä­sen ja la­ki­mie­sa­ses­so­ri.

Seu­ra­kun­tan­sa maal­lik­ko­va­lit­si­jak­si voi pe­ri­aat­tees­sa tul­la va­li­tuk­si kuka ta­han­sa seu­ra­kun­ta­lai­nen.

”Kirk­ko­her­ran tu­lee huo­leh­tia sii­tä, et­tä kirk­ko­val­tuus­to­jen ja seu­ra­kun­ta­neu­vos­to­jen maal­lik­ko­jä­se­net va­lit­se­vat maal­lik­ko­va­lit­si­jat. Va­lin­ta tu­lee suo­rit­taa niin, et­tä tie­to niis­tä voi­daan il­moit­taa tuo­mi­o­ka­pi­tuil­le vii­meis­tään 16.12.2022.”

Näin oh­jeis­ti Jyri Kle­mo­la hiip­pa­kun­nan kirk­ko­her­roil­le 11. lo­ka­kuu­ta päi­vä­tys­sä kir­jees­sä.

Kir­kon­seu­dul­le Kle­mo­la tar­ken­taa, et­tä käy­tän­nös­sä va­lin­nan te­ke­vät joko kirk­ko­val­tuus­ton tai seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton maal­lik­ko­jä­se­net va­lin­ta­ko­kouk­ses­sa, jos­sa on pai­kal­la ai­no­as­taan ky­sei­sen luot­ta­mu­se­li­men maal­lik­ko­jä­se­net.

Esi­mer­kik­si kirk­ko­her­ra seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja­na ei ole täs­sä ko­kouk­ses­sa pai­kal­la. Näin toi­mit­tiin muun mu­as­sa Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­ta­neu­vos­tos­sa.

Kes­ki-Lah­den va­lin­ta­ko­kous­ta 1. mar­ras­kuu­ta veti seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Ur­po Kar­ja­lai­nen.

Kes­ki-Lah­ti on Päi­jät-Hä­meen ro­vas­ti­kun­nan suu­rin seu­ra­kun­ta, ja se va­lit­si kes­kuu­des­taan 28 maal­lik­ko­va­lit­si­jaa.

Kuin­ka ha­lut­tu­ja va­lit­si­ja­pai­kat oli­vat?

– En sa­noi­si, et­tä oli­si ol­lut ryn­täys­tä esit­tä­mään usei­ta hen­ki­löi­tä, mut­ta kaik­ki pai­kat saa­tiin su­ju­vas­ti täy­tet­tyä, Kar­ja­lai­nen sa­noo.

Kar­ja­lai­sen mu­kaan ko­kouk­ses­sa so­vit­tiin, et­tä ta­voit­tee­na on yk­si­mie­li­nen pää­tös il­man ää­nes­tys­tä. Kai­kil­ta ko­kouk­seen osal­lis­tu­neil­ta seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton jä­se­nil­tä ky­syt­tiin omaa ha­luk­kuut­ta maal­lik­ko­va­lit­si­jak­si. Tä­män jäl­keen neu­vos­ton jä­se­net sai­vat ku­kin eh­dot­taa suos­tu­muk­sen­sa an­ta­nei­ta seu­ra­kun­ta­lai­sia va­lit­si­joik­si.

Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­ta­neu­vos­tos­sa on 16 jä­sen­tä. Va­li­tuk­si tuli 15 seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton jä­sen­tä ja 13 esi­tet­tyä seu­ra­kun­ta­lais­ta. Rat­kai­su oli yk­si­mie­li­nen.

Kar­ja­lai­nen ker­too it­se esit­tä­neen­sä yh­tä hen­ki­löä, joka ei ole luot­ta­mus­hen­ki­lö. Tämä tuli va­li­tuk­si.

– Eh­do­tuk­se­ni pe­rus­tui käy­mää­ni kes­kus­te­luun hen­ki­lön kans­sa. Toin hä­nel­le esil­le, et­tä piis­pan­vaa­li on tu­los­sa. Hän it­se ky­syi, pää­si­si­kö hän ää­nes­tä­mään, Kar­ja­lai­nen ker­too.

Kei­tä maal­lik­ko­va­lit­si­jat sit­ten edus­ta­vat? Va­li­tuk­si tul­lei­den, eten­kin luot­ta­mus­hen­ki­löi­den ar­vo­maa­il­ma hei­jas­te­lee ai­na­kin jos­sain mää­rin seu­ra­kun­ta­vaa­lien ryh­mien kan­to­ja – Kes­ki-Lah­den ta­pauk­ses­sa vuo­den 2018 vaa­lien tu­los­ta, kos­ka va­lin­ta­ko­kous pi­det­tiin en­nen vii­me syk­syn seu­ra­kun­ta­vaa­le­ja.

– Luot­ta­mus­hen­ki­löi­den ul­ko­puo­lel­ta va­lit­tu­jen vii­te­ryh­mäs­tä ei tar­kal­leen ot­ta­en tie­de­tä, Kar­ja­lai­nen huo­maut­taa.

Maal­lik­ko­va­lit­si­joi­den pai­kat ja­kau­tu­vat seu­ra­kun­tien kes­ken nii­den koon mu­kaan. Päi­jät-Hä­mees­sä Kes­ki-Lah­den jäl­keen toi­sek­si eni­ten, 27 maal­lik­ko­va­lit­si­jaa, sai va­li­ta Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta ja sit­ten Lau­neen seu­ra­kun­ta, 20, ja niin edel­leen. Sys­mäs­sä ja Har­to­las­sa toi­mi­va Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­ta sai 6 maal­lik­ko­va­lit­si­jaa.

Hiip­pa­kun­nan suu­rin seu­ra­kun­ta on Mik­ke­lin tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­ta, joka sai va­li­ta 44 maal­lik­ko­va­lit­si­jaa. Pie­nim­mät, ku­ten Hir­ven­sal­mi, va­lit­si­vat 3 va­lit­si­jaa.

Lu­et­te­lo ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta piis­pan­vaa­lis­sa on näh­tä­vil­lä kai­kis­sa seu­ra­kun­nis­sa. Eh­do­ka­sa­set­te­lu päät­tyy 1.3. Vaa­li­pa­nee­li Lah­des­sa pi­de­tään Lah­den Yh­teis­kou­lus­sa 24.4. klo 18. Piis­pan­vaa­li toi­mi­te­taan 25.5.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover