JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Miten jätemäärät laskivat jopa yli kolman­nek­sella Lahden seura­kun­nissa? – Ylipuu­tar­huri vastaa

Joutjärven seurakunnan suntio-vahtimestari Niina Kostiainen lajitteli käytettyjä alttarikukkia jäteastiaan toissa talvena. Kuva: Teemu Leppänen

Joutjärven seurakunnan suntio-vahtimestari Niina Kostiainen lajitteli käytettyjä alttarikukkia jäteastiaan toissa talvena. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

21.2.2023
Teemu Leppänen

Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä pai­kal­lis­seu­ra­kun­ti­neen on vä­hen­tä­nyt nel­jäs­sä vuo­des­sa se­ka­jät­teen mää­rää 38 pro­sent­tia.

Jä­te­mää­rän ke­hi­tys­tä Lah­den seu­ra­kun­nis­sa ja sen yh­tei­sis­sä työ­muo­dois­sa on seu­rat­tu tar­kem­min vuo­si­ta­sol­la vuo­des­ta 2019 läh­tien, jol­loin se­ka­jä­tet­tä syn­tyi 66 ton­nia. Sen jäl­keen jä­te­mää­rän käy­rä on ol­lut las­ke­va. Vuon­na 2022 se­ka­jä­tet­tä syn­tyi enää 40,9 ton­nia.

Seu­ran­taa koor­di­noi­nut yli­puu­tar­hu­ri Ei­la Ny­kä­nen ker­too, et­tä jä­te­mää­rän vä­he­ne­mi­seen on usei­ta syi­tä. Se­ka­jät­teen mää­rän vä­he­ne­mi­nen ker­too muun mu­as­sa la­jit­te­lun te­hos­tu­mi­ses­ta. Tä­hän viit­taa Ny­kä­sen mu­kaan se, et­tä seu­ran­ta­jak­sol­la ener­gi­a­jät­teen mää­rä kas­voi het­kel­li­ses­ti.

Ne­li­vuo­ti­sel­la seu­ran­ta­jak­sol­la la­ji­tel­ta­vien ener­gia- ja bi­o­jät­tei­den­kin mää­rä kui­ten­kin vä­he­ni.

Seu­ran­ta­jak­sol­le osui toi­min­nan ko­ro­na­sul­ku ja etä­töi­den li­sään­ty­mi­nen, mikä vä­hen­si jä­te­mää­rää. Sen jäl­keen toi­min­nas­sa on kui­ten­kin pa­lat­tu uu­teen nor­maa­liin, ja jä­te­mää­rän odo­tet­tiin jäl­leen kas­va­van vii­me vuon­na. Niin ei kui­ten­kaan käy­nyt.

Ener­gi­a­jät­teen mää­rä las­ki 23 pro­sent­tia. Kun vuon­na 2019 ener­gi­a­jä­tet­tä ker­tyi 61,9 ton­nia, vuon­na 2022 mää­rä oli enää 47,5 ton­nia. Bi­o­jät­tees­sä las­ku oli 27 pro­sent­tia 44,1 ton­nis­ta 32,2 ton­niin.

Ny­kä­sen mu­kaan jä­te­mää­rien vä­he­ne­mis­tä se­lit­tää myös se, et­tä seu­ra­kun­tien kiin­teis­tön­hoi­ta­jat ja sun­tio-vah­ti­mes­ta­rit ovat ak­ti­voi­tu­neet jä­te­huol­lon hoi­dos­sa.

– As­ti­a­ko­ko­jen pie­nen­tä­mi­nen, tyh­jen­nys­vä­lien tark­kai­lu ja tar­peen mu­kaan har­ven­ta­mi­nen toi­min­nan ol­les­sa hil­jai­sem­paa on tuot­ta­nut toi­vot­tua tu­los­ta.

Tämä oi­kai­see ti­las­toa vas­taa­maan pa­rem­min to­del­lis­ta jä­te­mää­rää, sil­lä jä­teyh­ti­öt las­ke­vat as­ti­an ole­van täy­si ai­na, kun se tyh­jen­ne­tään. Osin jä­te­mää­rän vä­he­ne­mi­nen on siis ti­las­ton kor­jaa­mis­ta vas­taa­maan pa­rem­min to­del­lis­ta jä­te­mää­rää.

Se­ka­jä­tein­di­kaat­to­ri ase­tet­tiin Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män ym­pä­ris­tö­oh­jel­maan vuo­sil­le 2019–22, ja seu­ran­ta­jak­so on nyt päät­ty­nyt.

Seu­raa­va kat­ta­va jä­te­sel­vi­tys teh­dään Ny­kä­sen ar­vi­on mu­kaan, kun yh­ty­mäs­sä uu­si­taan kir­kon ym­pä­ris­tö­dip­lo­mi. Sen uu­si­mi­nen on al­ka­mas­sa tänä vuon­na, sil­lä dip­lo­min voi­mas­sa­o­lo päät­tyy vuo­teen 2023.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover