JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Miten ehdo­kas­lis­tojen aate­maa­ilmat eroavat toisistaan Hollolan seura­kun­nassa? Kirkonseutu vertaili listoja neljässä kysy­myk­sessä

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa ää­nes­te­tään va­lit­si­ja­yh­dis­tys­ten eh­do­kas­lis­toil­la ole­via eh­dok­kai­ta. Kir­kon­seu­tu ver­tai­li, mi­ten eh­do­kas­lis­tat ero­a­vat toi­sis­taan Hol­lo­las­sa.

Ehdokkailta kysyttiin vaalikoneessa, mitä puoluetta he äänestäisivät, jos eduskuntavaalit käytäisiin nyt. Kuva: STT/Katja Määttä, koonnut Teemu Leppänen

Ehdokkailta kysyttiin vaalikoneessa, mitä puoluetta he äänestäisivät, jos eduskuntavaalit käytäisiin nyt. Kuva: STT/Katja Määttä, koonnut Teemu Leppänen

STT Katja Määttä

9.11.2022
Teemu Leppänen

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa on käy­tös­sä suh­teel­li­nen vaa­li­ta­pa, jo­ten ää­nes­tä­jän on oleel­lis­ta tie­tää, mil­lai­set mie­li­pi­teet ja aja­tuk­set oh­jaa­vat va­lit­si­ja­yh­dis­tys­ten edus­ta­jien pää­tök­sen­te­koa.

Kir­kon­seu­tu ver­ta­si va­lit­si­ja­yh­dis­tys­ten eh­dok­kai­den vaa­li­ko­ne­vas­tauk­sia muu­ta­mas­sa ky­sy­myk­ses­sä, jot­ka piir­tä­vät ku­vaa eh­do­kas­lis­to­jen aa­te­maa­il­mas­ta ja mie­li­pi­teis­tä.

Hol­lo­lan kirk­ko­val­tuus­toon on aset­ta­nut eh­do­kas­lis­to­jaan vii­si va­lit­si­ja­yh­dis­tys­tä.

Eh­dok­kail­ta ky­syt­tiin vaa­li­ko­nees­sa, mitä puo­lu­et­ta he ää­nes­täi­si­vät, jos edus­kun­ta­vaa­lit käy­täi­siin nyt. Eni­ten kan­na­tus­ta saa­vat ko­koo­mus (27 %), kes­kus­ta (22 %) ja de­ma­rit (20 %).

Ih­mis­lä­hei­nen seu­ra­kun­ta­työ -ryh­mit­ty­män 10 vas­taa­jas­ta 8 vas­ta­si kan­nat­ta­van­sa kes­kus­taa, yk­si ko­koo­mus­ta. Yk­si il­moit­ti, et­tei ha­lua ker­toa tai ei ää­nes­tä.

Ko­koo­mus ja kir­kon uu­dis­ta­jat -ryh­mit­ty­män vaa­li­ko­nee­seen vas­tan­neis­ta eh­dok­kais­ta 73 pro­sent­tia ker­toi ää­nes­tä­vän­sä ko­koo­mus­ta. Vih­re­ät sai 20 pro­sent­tia vas­tauk­sis­ta ja ”Muu” seit­se­män pro­sent­tia. Vas­taa­jia oli 15.

Kär­kö­län kap­pe­li­seu­ra­kun­nan eh­do­kas­lis­tal­la ko­koo­mus (29 % ää­nis­tä) ja kes­kus­ta (29 %) ovat val­ta-ase­mas­sa. Sdp sai­si 14 pro­sent­tia ää­nis­tä, sa­moin ”Muu”. Li­säk­si 14 pro­sent­tia vas­taa, et­tei ha­lua ker­toa tai et­tei ää­nes­tä. Vas­taa­jia oli 7.

Ma­ta­lan kyn­nyk­sen kirk­ko -ryh­mit­ty­män vas­tan­neis­ta kaik­ki yh­dek­sän vas­taa­jaa ää­nes­täi­si­vät edus­kun­ta­vaa­leis­sa Sdp:tä.

Si­tou­tu­mat­to­mien lis­tal­ta löy­tyy eni­ten kris­til­lis­de­mok­raat­tien (40 %) ää­nes­tä­jiä. Kan­na­tus­ta saa­vat myös pe­rus­suo­ma­lai­set (10 %), kes­kus­ta (10 %) ja ”Muu” (10 %). Vas­taa­jis­ta kan­taan­sa ei ha­lun­nut ker­toa tai ei ää­nes­tä 30 pro­sent­tia.

Mil­lään yk­sit­täi­sel­lä kir­kos­sa toi­mi­val­la liik­keel­lä ei näyt­täi­si ole­van mer­kit­tä­vää ja­lan­si­jaa Hol­lo­las­sa. Vas­taa­jis­ta 47 pro­sent­tia ei löy­dä lis­tal­ta it­sel­leen lä­hei­sin­tä lii­ket­tä. Use­at liik­keet saa­vat kui­ten­kin kan­na­tus­ta, ja niis­tä eni­ten evan­ke­li­suus (20 %) ja vii­des he­rä­tys­lii­ke (10 %).

Liik­keet ei­vät he­rä­tä kiin­nos­tus­ta val­ta­o­sas­sa Ih­mis­lä­hei­sen seu­ra­kun­ta­työn (60 %) ja Kär­kö­län lis­tan (71 %) eh­dok­kais­ta.

Ma­ta­lan kyn­nyk­sen kir­kon lis­tal­la evan­ke­li­suus (44 %) nou­see mer­kit­tä­vim­mäk­si liik­keek­si, mut­ta yh­tä moni ei löy­dä it­sel­leen lä­hei­sin­tä lii­ket­tä.

Ko­koo­muk­sen ja kir­kon uu­dis­ta­jien lis­tal­la lä­hes puo­let (47 %) ei löy­dä vaa­li­ko­nees­sa omaa lii­ket­tä. Ryh­mit­ty­män vas­tauk­sis­sa eni­ten kan­na­tus­ta saa­vat Tul­kaa kaik­ki -lii­ke (20 %) ja evan­ke­li­suus (20 %).

Suu­rin ha­jon­ta löy­tyy Si­tou­tu­mat­to­mien lis­tal­la, jos­sa va­lin­ta koh­dis­tuu eni­ten vii­des­läi­siin (30 %). Li­säk­si joka kym­me­nen­nel­le lä­hei­sin on les­ta­di­o­lai­suus, he­rän­näi­syys ja hil­jai­suu­den lii­ke.

Ehdokkaita pyydettiin kertomaan vaalikoneessa, kokevatko he jonkin kirkossa vaikuttavista liikkeistä itselleen läheisimmäksi. Kuva: STT/Katja Määttä, koonnut Teemu Leppänen

Ehdokkaita pyydettiin kertomaan vaalikoneessa, kokevatko he jonkin kirkossa vaikuttavista liikkeistä itselleen läheisimmäksi. Kuva: STT/Katja Määttä, koonnut Teemu Leppänen

STT Katja Määttä

Kiin­teis­tö­jä kos­ke­vis­sa ky­sy­myk­sis­sä Kir­kon­seu­dun ver­tai­lu koh­dis­tui vaa­li­ko­neen väit­tee­seen: ”Jos seu­ra­kun­nan muis­ta kiin­teis­töis­tä luo­vu­taan, seu­ra­kun­nan kirk­ko­ti­lo­jen käyt­töä tu­li­si mo­ni­puo­lis­taa (esi­mer­kik­si kirk­ko­sa­leis­ta teh­dä mo­ni­toi­mi­ti­lo­ja tai vuok­ra­ta ti­lo­ja enem­män ul­ko­puo­li­seen käyt­töön).”

Kai­kis­sa ryh­mit­ty­mis­sä suu­rin osa on väit­teen kans­sa sa­maa miel­tä. Kär­kö­län kap­pe­li­seu­ra­kun­nan lis­tal­la kan­nat­ta­jia löy­tyy kai­kis­ta vä­hi­ten, 57 pro­sent­tia. Asi­an vas­tus­ta­jia on eni­ten Ma­ta­lan kyn­nyk­sen kir­kos­sa (22 %) sekä Ko­koo­mus ja kir­kon uu­dis­ta­jat -lis­tal­la (20 %).

Ehdokkaat vaalikoneessa vastasivat väitteeseen: Jos seurakunnan muista kiinteistöistä luovutaan, seurakunnan kirkkotilojen käyttöä tulisi monipuolistaa. Kuva: STT/Katja Määttä, koonnut Teemu Leppänen

Ehdokkaat vaalikoneessa vastasivat väitteeseen: Jos seurakunnan muista kiinteistöistä luovutaan, seurakunnan kirkkotilojen käyttöä tulisi monipuolistaa. Kuva: STT/Katja Määttä, koonnut Teemu Leppänen

STT Katja Määttä

Su­ku­puo­li­neut­raa­lin avi­o­lii­ton kir­kol­li­se­na vih­ki­mi­se­nä il­moit­taa hy­väk­sy­vän­sä 55 pro­sent­tia vaa­li­ko­nee­seen vas­tan­neis­ta.

Eni­ten vas­tus­ta­jia on Si­tou­tu­mat­to­mien (60 %) ja Ih­mis­lä­hei­sen seu­ra­kun­ta­työn lis­tal­la (50 %).

Ma­ta­lan kyn­nyk­sen kir­kon ryh­mit­ty­mäs­sä asi­aa ei vas­tus­ta ku­kaan ja kan­na­tus­ta­kin löy­tyy eni­ten (78 %) mui­hin eh­do­kas­ryh­mit­ty­miin ver­rat­tu­na.

Ehdokkaita pyydettiin ottamaan kantaa, tulisiko kirkon vihkiä avioliittoon myös samaa sukupuolta olevat parit. Kuva: STT/Katja Määttä, koonnut Teemu Leppänen

Ehdokkaita pyydettiin ottamaan kantaa, tulisiko kirkon vihkiä avioliittoon myös samaa sukupuolta olevat parit. Kuva: STT/Katja Määttä, koonnut Teemu Leppänen

STT Katja Määttä

Vaa­li­ko­nee­seen vas­ta­si 51 Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan eh­do­kas­ta. Vas­tausp­ro­sent­ti oli 80.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover