JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Mikä on ensi viikolla käynnistyvä mediamissio? – "Sanomaa täytyy tuoda ennak­ko­luu­lot­to­masti esille"

Päi­jät-Hä­meen mis­si­o­toi­mi­kun­nan koor­di­naat­to­ri, Asik­ka­lan seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Erk­ki Su­ho­sen mu­kaan
Suo­mes­sa ei ole ai­em­min jär­jes­tet­ty näin laa­jaa evan­ke­li­oin­ti­tem­paus­ta.

Päijät-Hämeen missiotoimikunnan kokoukseen heinäkuussa Lahdessa osallistuivat Kaija Varimo ja Pauli Pietiläinen Keski-Lahdesta, Erkki Suhonen Asikkalasta, Anne-Maria Rämö Nastolasta, Leena Arminen Lahden adventtiseurakunnasta ja Heikki Pelkonen Launeelta. Kuva: Janne Raevuori

Päijät-Hämeen missiotoimikunnan kokoukseen heinäkuussa Lahdessa osallistuivat Kaija Varimo ja Pauli Pietiläinen Keski-Lahdesta, Erkki Suhonen Asikkalasta, Anne-Maria Rämö Nastolasta, Leena Arminen Lahden adventtiseurakunnasta ja Heikki Pelkonen Launeelta. Kuva: Janne Raevuori

Janne Raevuori

13.9.2022
Janne Urpunen

Syyskuus­sa käyn­nis­ty­vä Se löy­tyi -me­di­a­mis­sio on kris­tit­ty­jen yh­tei­nen han­ke evan­ke­liu­min vä­lit­tä­mi­sek­si suo­ma­lai­sil­le. Kol­me­kym­men­tä päi­vää kes­tä­vä kam­pan­ja nä­kyy ja kuu­luu me­di­as­sa. Sii­hen osal­lis­tuu sa­to­ja seu­ra­kun­tia, kirk­ko­kun­tia, he­rä­tys­liik­kei­tä ja jär­jes­tö­jä. Kam­pan­jal­la py­ri­tään kiin­nit­tä­mään huo­mio yk­si­näi­syy­des­tä kär­si­vien lä­him­mäis­ten aut­ta­mi­seen ja toi­saal­ta tuo­maan seu­ra­kun­tien ja mui­den kris­til­lis­ten yh­tei­sö­jen toi­min­taa kan­sa­lai­sil­le tu­tuk­si. 

Kam­pan­jas­sa mu­ka­na ole­vat ta­hot jär­jes­tä­vät eri­lai­sia ta­pah­tu­mia. Li­säk­si tuo­te­taan Mis­si­o­kir­ja, joka ja­e­taan 2,2 mil­joo­naan ta­lou­teen. Kir­jan verk­ko­ver­sio on lu­et­ta­vis­sa myös eng­lan­nik­si, ruot­sik­si, ve­nä­jäk­si ja ara­bi­ak­si.

 

Päi­jät-Hä­meen evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sis­ta seu­ra­kun­nis­ta Se löy­tyi -mis­si­os­sa mu­ka­na ovat Asik­ka­la ja Tai­ni­on­vir­ta sekä Lah­des­ta Kes­ki-Lah­ti, Lau­ne, Jout­jär­vi ja Nas­to­la.

 – Mei­dän ta­voit­tee­nam­me on löy­tää kam­pan­jal­la ih­mi­siä, jot­ka ei­vät ole ak­tii­vi­ses­ti seu­ra­kun­ta­e­lä­mäs­sä mu­ka­na. Kam­pan­jan ai­ka­na seu­ra­kun­nis­sa on ta­val­lis­ta enem­män ta­pah­tu­mia ja ti­lai­suuk­sia, jon­ne ih­mi­siä kut­su­taan, Asik­ka­lan seu­ra­kun­ta­pas­to­ri ja Päi­jät-Hä­meen mis­si­o­toi­mi­kun­nan koor­di­naat­to­ri Erk­ki Su­ho­nen ker­too.

Asik­ka­las­sa ko­koon­nu­taan esi­merkik­si Vääk­syn to­ril­le.

– Nel­jä­nä pe­räk­käi­se­nä lau­an­tai­na 24. syys­kuu­ta al­ka­en ol­laan to­ril­la, koh­da­taan ih­mi­siä, kah­vi­tel­laan ja ja­e­taan tie­toa seu­ra­kun­tien toi­min­nois­ta. Yh­teisk­ris­til­lis­tä tem­paus­ta ovat Asik­ka­lan lu­te­ri­lai­sen seu­ra­kun­nan li­säk­si te­ke­mäs­sä Asik­ka­lan Va­paa­seu­ra­kun­ta, Vuok­sen­laak­son me­to­dis­ti­seu­ra­kun­ta ja Vääk­syn hel­lun­tai­seu­ra­kun­ta.

Viik­ko 41 on Asik­ka­lan seu­ra­kun­nan toi­min­ta­viik­ko, jol­loin ta­pah­tu­mia on tar­jol­la eri­tyi­sen run­saas­ti.

– Sun­nun­tais­ta sun­nun­tai­hin on mel­kein joka päi­väl­le jo­tain eri­tyis­tä seu­ra­kun­ta­ko­dil­la. On nais­ten päi­vää, mies­ten ta­pah­tu­maa, ren­toa seu­ra­kun­tail­taa, nuor­ten il­taa ja per­he­mes­sua.

Mis­sio hui­pen­tuu Asik­ka­las­sa per­jan­tai­na nel­jäs mar­ras­kuu­ta gos­pel­muu­sik­ko Pek­ka Si­mo­jo­en ma­ja­ta­loil­taan lii­kun­ta­hal­lil­la.

 

Su­ho­sen mu­kaan vas­taa­vaa val­ta­kun­nal­lis­ta ta­pah­tu­maa ei ole ai­kai­sem­min jär­jes­tet­ty.

– Vuon­na 2014 Kan­ta- ja Päi­jät-Hä­mees­sä oli sa­man jär­jes­tä­jän, IRR-TV:n, sa­man tyyp­pi­nen ta­pah­tu­ma. Lah­den­kin seu­ra­kun­nat oli­vat vah­vas­ti mu­ka­na ja il­mei­sen tyy­ty­väi­siä, et­tä läh­ti­vät mu­kaan.

Mis­si­oon osal­lis­tu­mi­nen mak­saa yli 10 000 jä­se­nen seu­ra­kun­nal­ta 2 500 eu­roa.

– Se ei ole iso raha seu­ra­kun­nan toi­min­nas­sa, suun­nil­leen kap­pa­lai­sen kah­den vii­kon palk­ka sotu-mak­sui­neen, Su­ho­nen sa­noo.

Su­ho­nen pi­tää ide­aa val­ta­kun­nal­li­ses­ta mis­si­os­ta hy­vä­nä.

– Olen ihan täy­sin tä­män ta­ka­na. Täs­sä ajas­sa kris­ti­nus­kon sa­no­maa täy­tyy tuo­da en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti esil­le. Sa­no­ma on jää­nyt vä­hän taus­tal­le, vaik­ka on ih­mi­sil­le ää­rim­mäi­sen mer­ki­tyk­sel­li­nen, hän to­te­aa.

Mis­si­o­ta koor­di­noi­va me­di­a­lä­he­tys­jär­jes­tö IRR-TV on il­moit­ta­nut ke­rää­vän­sä 2,3 mil­joo­naa eu­roa mis­si­on ku­lu­jen kat­ta­mi­sek­si. Bud­jet­ti ra­ken­tuu seu­ra­kun­tien ja yh­tei­sö­jen osal­lis­tu­mis­mak­suis­ta, yri­tys­ten ja yk­si­tyis­ten lah­joi­tuk­sis­ta sekä mai­nos- ja tuo­te­myyn­nis­tä.

– Vas­taa­via mis­si­o­ta­pah­tu­mia me­di­a­lä­he­tys­jär­jes­tö on ol­lut to­teut­ta­mas­sa tä­hän men­nes­sä jo yli sa­das­sa kau­pun­gis­sa ja maas­sa eri puo­lil­la maa­il­maa, Su­ho­nen tie­tää.

IRR-TV tun­ne­taan muun mu­as­sa Al­faTV:n ta­ka­na ole­van Bril­li­an­ce Com­mu­ni­ca­ti­on­sin omis­ta­ja­na. IRR-TV on Suo­men evan­ke­li­sen al­li­ans­sin ja Suo­men lä­he­tys­neu­vos­ton jä­sen.

Se löy­tyi -me­di­a­mis­sio 19.9.–16.10. koko val­ta­kun­nas­sa. Päi­jät-Hä­meen seu­ra­kun­nat vies­ti­vät omis­ta mis­si­o­ta­pah­tu­mis­taan.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover