JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Miikka Ruokanen: "Lutherin teologian yksi tarkoitus oli nöyryyttää salaylpeää kristittyä"

Kysymykseen, miksi jotkut uskovat ja toiset eivät, ei Miikka Ruokasen mielestä ole tyydyttävää vastausta. "Me emme tunne Jumalan mieltä; jos tuntisimme, olisimme itse jumalia." Kuva: Jani Mahkonen

Kysymykseen, miksi jotkut uskovat ja toiset eivät, ei Miikka Ruokasen mielestä ole tyydyttävää vastausta. "Me emme tunne Jumalan mieltä; jos tuntisimme, olisimme itse jumalia." Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

10.6.2022
Markus Luukkonen

Mik­si toi­set us­ko­vat ja toi­set ei­vät? Mik­si kris­til­li­nen ju­lis­tus vai­kut­taa ih­mi­siin niin eri ta­voin?

Ai­het­ta poh­ti Lä­he­ty­syh­dis­tys Kyl­vä­jän Lä­he­tyk­sen ke­sä­päi­vil­lä pro­fes­so­ri Miik­ka Ruo­ka­nen. Ruo­ka­nen on te­o­lo­gi­an ja fi­lo­so­fi­an toh­to­ri sekä dog­ma­tii­kan eme­ri­tusp­ro­fes­so­ri Hel­sin­gin yli­o­pis­ton te­o­lo­gi­ses­ta tie­de­kun­nas­ta.

Hän val­mis­te­lee pa­rai­kaa kir­jaa, joka kä­sit­te­lee us­kon­puh­dis­ta­ja Mart­ti Lut­he­rin ja hu­ma­nis­ti Eras­mus Rot­ter­da­mi­lai­sen 1520-lu­vul­la käy­mää op­pi­kiis­taa ar­mos­ta.

Eras­mus (1467–1536) oli joi­ta­kin vuo­sia Lut­he­ria (1483–1546) van­hem­pi. Edel­li­nen am­men­si ajat­te­luun­sa muun mu­as­sa Ox­for­din, Pa­rii­sin ja Bo­log­nan tie­de­maa­il­mas­ta. Mo­lem­mil­la oli kriit­ti­siä nä­ke­myk­siä suh­tees­sa ka­to­li­seen te­o­lo­gi­aan.

– Eras­mus ve­to­si Ju­ma­lan oi­keu­den­mu­kai­suu­teen ja piti kiin­ni ih­mi­sen mi­ni­maa­li­ses­ta tah­don va­pau­des­ta. Tä­hän pe­rus­tuu ih­mis­ten oma vas­tuu, Ruo­ka­nen erit­te­li.

Lut­her puo­les­taan kiel­si tyys­tin ih­mi­sen osuu­den.

– Lut­her piti ih­mis­tä vah­vas­ti epä­us­kon, it­se­rak­kau­den ja pa­huu­den or­juut­ta­ma­na. Ih­mi­nen ei voi edes toi­voa va­pau­tu­mis­taan, jol­lei Pyhä Hen­ki en­sin kos­ke­ta hä­nen si­sin­tään, sy­dän­tään ja miel­tään.

Mo­lem­mat oli­vat op­pi­nei­ta ja pyr­ki­vät uu­dis­ta­maan kirk­koa.

– Pe­ru­si­dea oli kui­ten­kin eri­lai­nen: sii­nä mis­sä Eras­mus täh­tä­si kir­kon ja kris­tit­ty­jen mo­raa­li­seen uu­dis­tu­mi­seen, Lut­her ko­ros­ti elä­vää us­koa.

Ruo­ka­nen huo­maut­taa, et­tä Lut­her ei ol­lut aja­tuk­si­neen yk­sin. Ar­vos­tel­les­saan Eras­muk­sen nä­ke­myk­siä Lut­her no­jau­tui ai­na kirk­koi­sä Au­gus­ti­nuk­seen (354–430), län­ti­sen te­o­lo­gi­an suu­rim­paan auk­to­ri­teet­tiin.

Ruo­ka­sen mu­kaan Eras­mus edus­ti myö­häis­kes­ki­a­jan ka­to­li­suu­den jär­ki­pe­räis­tä ar­mon ide­aa: sil­tä joka te­kee voi­ta­van­sa, ei Ju­ma­la kiel­lä ar­mo­aan.

– Lut­he­rin mie­les­tä ih­mi­nen ei kui­ten­kaan voi it­se va­li­ta va­pau­tu­mis­taan syn­nis­tä. Pe­las­tu­mi­nen ei si­ten rii­pu psyyk­ki­ses­tä ka­pa­si­tee­tis­ta, vaan se pe­rus­tuu yk­sin ar­moon. Lut­he­rin te­o­lo­gi­an yk­si tar­koi­tus oli nöy­ryyt­tää hen­gel­li­ses­ti sa­la­yl­pe­ää kris­tit­tyä. Täl­lai­nen Eras­mus­kin hä­nen mie­les­tään eh­kä oli.

Ky­sy­myk­seen, mik­si jot­kut us­ko­vat ja toi­set ei­vät, ei Ruo­ka­sen mie­les­tä ole tyy­dyt­tä­vää vas­taus­ta.

– Me em­me tun­ne Ju­ma­lan miel­tä; jos tun­ti­sim­me, oli­sim­me it­se ju­ma­lia.

Se, et­tä ih­mi­sel­lä ei ole va­paa­ta rat­kai­su­val­taa suh­tees­sa Ju­ma­laan, ei kui­ten­kaan Ruo­ka­sen mie­les­tä tar­koi­ta sitä, et­tei­kö ih­mis­tä voi­si haas­taa kään­ty­myk­seen.

– Ju­ma­la toi­mii omal­la sa­la­tul­la ta­val­laan.

Miik­ka Ruo­ka­nen jäi Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­ta eläk­keel­le 2019. Hän jat­kaa lu­en­noi­mis­ta Kii­nas­sa Nan­jin­gin te­o­lo­gi­sen yli­o­pis­ton pro­fes­so­ri­na.

Ruo­ka­nen on osal­lis­tu­nut ak­tii­vi­ses­ti evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon kes­kus­te­luun. Hä­net muis­te­taan muun mu­as­sa vuo­den 2010 eh­dok­kuu­des­taan ark­ki­piis­pan teh­tä­vään.

Esi­tys­tä kuun­te­li Vie­ru­mä­en Count­ry Clu­bil­la sa­lin­täy­tei­nen ylei­sö.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover