JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Messut palaavat Salpaus­selän kirkkoon kesäkuussa

Salpausselän kirkon sisäilma on saatu kuntoon tiivistyskorjauksilla. Väliaikaisella ratkaisulla kirkon käyttöä voidaan nyt lisätä. Kuva: Lahden seurakuntayhtymä

Salpausselän kirkon sisäilma on saatu kuntoon tiivistyskorjauksilla. Väliaikaisella ratkaisulla kirkon käyttöä voidaan nyt lisätä. Kuva: Lahden seurakuntayhtymä

11.4.2023
Markus Luukkonen

Sal­paus­se­län kir­kos­sa jär­jes­te­tään ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia jäl­leen 4. ke­sä­kuu­ta al­ka­en. Sal­paus­se­län kir­kon si­säil­ma on saa­tu kun­toon tii­vis­tys­kor­jauk­sil­la. Vä­li­ai­kai­sel­la rat­kai­sul­la kir­kon käyt­töä voi­daan nyt li­sä­tä.

Sal­paus­se­län kir­kos­sa jär­jes­te­tään li­säk­si avoi­mien ovien päi­vä 15.5. klo 13–19. Päi­vä al­kaa sii­vous­tal­koil­la ja jat­kuu keit­to­tar­joi­lul­la. Kel­lo 17 al­ka­en koo­taan läs­nä­o­li­joil­ta toi­vei­ta kos­kien Sal­paus­se­län seu­ra­kun­nan ti­lo­jen käyt­töä tu­le­vai­suu­des­sa.

Kos­ka kir­kon eris­te­ma­te­ri­aa­leis­ta on löy­ty­nyt on­gel­mia, kirk­koon suun­ni­tel­laan vie­lä kat­ta­vam­pi re­mont­ti. Sen to­teu­tu­mi­sa­jan­koh­ta on vie­lä avoin.

Sal­paus­se­län kir­kon vie­res­sä ole­va en­ti­sen kau­pan tila re­mon­toi­daan väis­tö­ti­lak­si. Kun sen re­mont­ti val­mis­tuu, osa seu­ra­kun­nan toi­min­nas­ta siir­tyy sin­ne.

Har­ju­na­lus­tan ja Jal­ka­ran­nan seu­ra­kun­ta­ko­dit ovat käy­tös­sä nor­maa­liin ta­paan, ja mes­su­toi­min­ta jat­kuu Jal­ka­ran­nas­sa tou­ko­kuun lop­puun as­ti.

Sal­paus­se­län kirk­ko- ja pi­ha­ra­ken­nuk­seen teh­tiin kos­teus- ja si­säil­ma­tek­ni­nen kun­to­tut­ki­mus ke­vääl­lä 2022. Kun­to­tut­ki­muk­sen pe­rus­teel­la Sal­paus­se­län kirk­ko­ra­ken­nuk­sen ja pi­ha­ra­ken­nuk­sen si­säil­mas­sa ha­vait­tiin toi­men­pi­de­ra­jan ylit­tä­vä mää­rä mi­ne­raa­li­vil­la­kui­tu­ja. Kui­dut ovat pää­o­sin läh­töi­sin van­han il­man­vaih­to­jär­jes­tel­män ää­nen­vai­men­ti­mis­ta sekä ul­ko­sei­nä­ra­ken­tei­den läm­mö­ne­ris­teis­tä.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover