JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Merkillinen lahovaurio tuplaa Heinolan kello­ta­pulin korjaus­bud­jetin

Ta­pu­lis­ta ei ole ole­mas­sa ny­ky­vaa­ti­mus­ten mu­kai­sia pii­rus­tuk­sia. Läh­tö­koh­ta­na on En­ge­lin pa­ti­noi­tu­nut pii­rus­tus vuo­del­ta 1839.

Lahovaurion kärsineessä hirsiarkussa arvellaan pidetyn sota-aikana sikoja. Se on mahdollinen selitys kosteusvaurioille. Sisätilaa näyttää kiinteistönhoitaja Ilpo Haggrén. Kuva: Esa Arvekari

Lahovaurion kärsineessä hirsiarkussa arvellaan pidetyn sota-aikana sikoja. Se on mahdollinen selitys kosteusvaurioille. Sisätilaa näyttää kiinteistönhoitaja Ilpo Haggrén. Kuva: Esa Arvekari

Esa Arvekari

3.5.2023
Esa Arvekari

Arkki­teh­ti Carl Lud­vig En­ge­lin suun­nit­te­le­ma Hei­no­lan kir­kon kel­lo­ta­pu­li kun­nos­te­taan tä­män vuo­den ai­ka­na.

Alun pe­rin oli mää­rä vain kor­ja­ta kel­lo ja maa­la­ta ta­pu­li.

– Suun­ni­tel­ma muut­tui, kun ta­pu­lin ala­o­sas­sa ha­vait­tiin la­ho­vau­rio, to­te­aa seu­ra­kun­nan ta­lous­pääl­lik­kö Mir­ja Sten­roos.

Kos­ka la­ho­vau­ri­ot ulot­tu­vat ta­pu­lin nel­jään alim­paan hir­si­ker­taan, tu­lee kor­jauk­ses­ta vaa­ti­va.

– Kun kan­ta­viin ra­ken­tei­siin puu­tu­taan ja työ edel­lyt­tää eri­tyis­tä osaa­mis­ta, tar­vi­taan tätä kos­ke­vat suun­ni­tel­mat. Seu­ra­kun­ta on ti­lan­nut suun­ni­tel­mat kirk­ko­ra­ken­nus­ten kor­jauk­siin eri­kois­tu­neel­ta suun­nit­te­li­jal­ta Vir­pi Ter­vo­sel­ta, Sten­roos ker­too.

Työn luon­teen ja ra­ken­nuk­sen his­to­ri­al­lis­ten ar­vo­jen vuok­si seu­ra­kun­nan on saa­ta­va kor­jauk­seen myös Mu­se­o­vi­ras­ton ja Kirk­ko­hal­li­tuk­sen lupa.

 

Ter­vo­sen mu­kaan suun­nit­te­lu on vie­lä kes­ken, ei­kä kor­jaus­työn aloi­tus­ta sik­si voi vie­lä tar­kal­leen tie­tää. Ta­voit­tee­na on saa­da suun­ni­tel­mat val­miik­si tou­ko­kuu­hun men­nes­sä, jot­ta Mu­se­o­vi­ras­to ja Kirk­ko­hal­li­tus eh­ti­si­vät kä­si­tel­lä ne en­nen ke­sä­lo­mia.

– Ta­pu­lis­ta ei ole ole­mas­sa ny­ky­vaa­ti­mus­ten mu­kai­sia pii­rus­tuk­sia. Läh­tö­koh­ta­na on En­ge­lin pa­ti­noi­tu­nut pii­rus­tus vuo­del­ta 1839, Ter­vo­nen sa­noo.

Sik­si tor­ni on mi­tat­ta­va tar­kem­min ja sii­tä on laa­dit­ta­va ra­ken­nus­pii­rus­tuk­set, en­nen kuin kor­jaus voi­daan suun­ni­tel­la ja hy­väk­syt­tää vi­ra­no­mai­sil­la. Ra­ken­nus­lu­paa Ter­vo­nen ei us­ko kor­jauk­sen vaa­ti­van, kos­ka kyse ei ole muu­tos­työs­tä.

– Täy­tyy vie­lä kes­kus­tel­la Hei­no­lan ra­ken­nus­tar­kas­ta­jan kans­sa, jos il­moi­tus­me­net­te­ly riit­täi­si. Se no­peut­tai­si työn aloit­ta­mis­ta.

 

La­ho­vau­ri­on syys­tä Ter­vo­sel­la on vain ar­vai­lu­ja.

– Ta­pu­lin hir­si­ra­ken­net­ta jäy­kis­tä­vät ul­ko­nur­kis­sa ne­li­ön muo­toon sal­vo­tut hir­si­ar­kut. Mer­kil­lis­tä on, et­tä vain yh­del­lä kul­mal­la ole­va ark­ku on ala­o­sas­taan la­hon­nut, hän poh­tii.

Hei­no­lan ex-mu­se­on­joh­ta­ja Kari-Paa­vo Kok­ki on otak­su­nut, et­tä yh­des­sä ar­kus­sa saat­toi sota-ai­ka­na ol­la kar­si­na pos­su­ja var­ten. Tä­hän viit­taa­vat si­sä­sei­nis­sä ole­vat jäl­jet sekä ark­kuun teh­ty ovi­auk­ko. Tämä se­lit­täi­si myös kos­teus­vau­ri­ot.

Kun Heinolan kirkon kellotapulin alimmat hirsikerrat on vaihdettu, korjataan kellokoneisto ja tapulin pintaan vedetään uusi maali, kertoo kiinteistönhoitaja Ilpo Haggrén. Kuva: Esa Arvekari

Kun Heinolan kirkon kellotapulin alimmat hirsikerrat on vaihdettu, korjataan kellokoneisto ja tapulin pintaan vedetään uusi maali, kertoo kiinteistönhoitaja Ilpo Haggrén. Kuva: Esa Arvekari

Esa Arvekari

 

Kel­lon ja ta­pu­lin kor­jaus sekä ta­pu­lin ul­ko­maa­laus kil­pai­lu­te­taan.

– Ai­van ta­val­lis­ta ra­ken­nus­työ­tä tämä ei ole. Te­ki­jän tu­lee hal­li­ta pe­rin­tei­set kor­jaus­me­ne­tel­mät. His­to­ri­al­li­siin hir­si­ra­ken­nuk­siin eri­kois­tu­nei­ta kor­jaa­jia on maas­sa vä­hän, mut­ta työ­hön on toi­vei­ta saa­da tar­jous jopa pai­kal­li­sel­ta te­ki­jäl­tä, Ter­vo­nen us­koo

Jos on mah­dol­lis­ta, et­tä hank­keen kil­pai­lu­tus voi­daan aloit­taa jo lu­pap­ro­ses­sin ai­ka­na, pääs­tään kun­nos­tus­töi­hin jo ke­säl­lä.

Kor­jaus on mää­rä teh­dä vuo­den lop­puun men­nes­sä.

– Hank­kee­seen on bud­je­toi­tu täl­le vuo­del­le 81 650 eu­roa, Sten­roos vah­vis­taa.

Täs­tä hir­si­ke­hi­kon kor­jauk­sen suun­nit­te­luun ja to­teu­tuk­sen osoi­te­taan 40 000 eu­roa, ta­pu­lin ul­ko­maa­lauk­seen 17 500 eu­roa sekä kel­lon ja soit­to­au­to­ma­tii­kan kor­jauk­seen 24 150 eu­roa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover