JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

“Meidän on rukoiltava, että Afga­nis­ta­niin saataisiin rauha”

Lahtelainen Leena Kaartinen arvioi, että talibanit aloittivat valmistelunsa luultavimmin heti Bidenin valtakauden alkaessa. "Nato-joukkojen lähtö antoi vain “luvan” julistautua hallitsijaksi eri puolilla maata." Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Lahtelainen Leena Kaartinen arvioi, että talibanit aloittivat valmistelunsa luultavimmin heti Bidenin valtakauden alkaessa. "Nato-joukkojen lähtö antoi vain “luvan” julistautua hallitsijaksi eri puolilla maata." Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

18.8.2021
Topias Mikkonen

Yh­dys­val­to­jen pre­si­dent­tiä Joe Bi­de­niä pi­de­tään maa­il­man­laa­jui­ses­ti syy­pää­nä ta­li­ba­nien vii­mei­sim­mäl­le val­lan­ku­mouk­sel­le, kun hän päät­ti ve­tää yh­dys­val­ta­lai­set so­ti­laat ker­ta­hei­tol­la pois Af­ga­nis­ta­nis­ta. Lä­he­tys­jär­jes­tö Kan­san­lä­he­tyk­sen kaut­ta en­sim­mäis­tä ker­taa vuon­na 1971 Af­ga­nis­ta­niin läh­te­nyt las­ten­lää­kä­ri Lee­na Kaar­ti­nen avaa, et­tä ta­li­ba­nit aloit­ti­vat val­mis­te­lun­sa luul­ta­vim­min heti Bi­de­nin val­ta­kau­den al­ka­es­sa.

– On­han se hu­vit­ta­vaa, mi­ten nyt uu­ti­soi­daan ta­li­ba­nien alu­e­val­loi­tuk­sis­ta, vaik­ka he ovat koko ajan vai­kut­ta­neet vah­vas­ti. Nato-jouk­ko­jen läh­tö an­toi vain “lu­van” ju­lis­tau­tua hal­lit­si­jak­si eri puo­lil­la maa­ta.

Ih­me­tys­tä he­rät­tää se, et­tä Ta­li­ban on teh­nyt näin ra­ju­ja liik­kei­tä, kun maa­lis­kuus­sa al­ka­neet neu­vot­te­lut van­han hal­li­tuk­sen kans­sa ovat edel­leen käyn­nis­sä Qa­ta­rin Do­has­sa. Kaar­ti­nen us­koo, et­tä suu­rin uh­ka ky­tee täl­lä het­kel­lä ta­li­ba­nien si­säi­sis­sä ris­ti­rii­dois­sa.

– Osa van­has­ta ar­mei­jas­ta on kään­ty­nyt myö­tä­mie­li­sem­pien ta­li­ba­nien puo­lel­le. Pa­kis­ta­nin puo­lel­ta tul­leet kiih­kot ei­vät sen si­jaan ole ko­vin yh­teis­työ­ha­lui­sia. Mei­dän on vain ru­koil­ta­va, et­tä Af­ga­nis­ta­niin saa­tai­siin rau­ha edes jo­ten­kin ai­kai­sek­si.

Vii­me vuo­si­na mui­ta­kin Pa­kis­ta­nin puo­lel­ta tul­lei­ta ää­ri-is­la­mi­lai­sia liik­kei­tä on nos­ta­nut pää­tään. Muun mu­as­sa Isis ja al-Qai­da ovat val­mii­na vai­kut­ta­maan, mi­kä­li ta­li­ba­nit al­ka­vat tap­pe­le­maan kes­ke­nään.

Kaar­ti­nen muis­tut­taa, et­tä Ta­li­ban nou­si­vat val­lan­ku­mouk­seen en­sim­mäi­sen ker­ran jo vuon­na 1996. Syys­kuus­sa 2001 ta­pah­tu­nei­den WTC-is­ku­jen myö­tä Yh­dys­val­lat ajoi­vat hei­dät kui­ten­kin pois. Tuo­na vii­den vuo­den ai­ka­na Kaar­ti­nen muis­taa sel­vän pyr­ki­myk­sen pi­tää mie­het ja nai­set eril­lään.

– He ha­lu­si­vat, et­tä myös ter­veys­kes­kuk­set oli­si­vat ol­leet su­ku­puo­li­ja­kau­tu­nei­ta tai et­tä eri su­ku­puol­ta edus­ta­vien po­ti­lai­den vä­liin ase­tet­tai­siin ver­hot. Se han­ka­loit­ti hoi­to­toi­mia muu­ten­kin vai­keis­sa olo­suh­teis­sa. On­nek­si ul­ko­maa­lai­siin suh­tau­dut­tiin ren­nom­min ei­kä esi­mer­kik­si pa­ko­tet­tu käyt­tä­mään hun­tua.

Sun­na­lai­nen Ta­li­ban-lii­ke on ot­ta­nut hal­lin­taan­sa käy­tän­nös­sä koko Af­ga­nis­ta­nin pa­kot­ta­en pai­kal­li­set šii­a­lais­mus­li­mit oman suun­tauk­sen­sa al­le. Lee­na Kaar­ti­nen sa­noo pai­kal­lis­ten kris­tit­ty­jen pel­kää­vän ki­ris­ty­vää ti­lan­net­ta.

– Vaik­ka omaa us­koa sai har­joit­taa ai­kai­sem­min­kin, kun Ta­li­ban vai­kut­ti, moni epäi­lee ti­lan­teen muut­tu­van nyt. It­se en us­ko, et­tä kris­tit­ty­jä ale­taan lah­taa­maan en­sim­mäi­si­nä, vaik­ka sen­kin ai­ka saat­taa jos­kus tul­la.

Kaar­ti­sen mu­kaan kään­ny­tys­työ­tä ei saa kan­sa­lais­jär­jes­tö­työn ohel­la teh­dä, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta alu­eel­la on he­rän­nyt kiin­nos­tus­ta kris­ti­nus­koa koh­taan.

– Ih­mi­set pet­ty­vät is­la­miin ja ha­ke­vat loh­tua muu­al­ta, hän ajat­te­lee.

Vaik­ka kris­ti­nus­koa kat­so­taan läpi sor­mien ja kris­tit­ty­jä koh­taan ol­laan su­vait­se­vai­sia, Kaar­ti­nen on ajau­tu­nut myös on­gel­miin us­kon­sa täh­den.

– Vuon­na 1998 läh­dim­me evak­koon. Kun ta­va­ra­ni pen­got­tiin, löy­tyi Uu­sia tes­ta­ment­te­ja, jot­ka sit­ten luul­ta­vas­ti pol­tet­tiin. Sii­tä huo­li­mat­ta saa­vuim­me vuot­ta myö­hem­min sa­mal­le alu­eel­le jat­ka­maan toi­min­taam­me, hän muis­te­lee.

Muu­ta­mia vuo­sia sit­ten alu­eel­la oli jopa oma­ko­ti­ta­los­ta muun­nel­tu kirk­ko, jos­ta jou­dut­tiin kui­ten­kin luo­pu­maan. Pe­rin­teis­ten sun­nun­tain ju­ma­lan­pal­ve­lus­ten si­jaan us­kon har­joit­ta­mi­nen on ny­ky­päi­vä­nä kes­kit­ty­nyt ko­ti­ko­kous­toi­min­taan. Uu­det tu­lok­kaat ovat nii­hin­kin ter­ve­tul­lei­ta.

– Pai­kal­li­sia on kään­ty­nyt useim­mi­ten hen­ki­lö­koh­tais­ten koh­taa­mis­ten kaut­ta. Vaik­ka osa heis­tä on lu­ku­tai­dot­to­mia, he nä­ke­vät unia, jois­sa val­ko­pu­kui­nen mies il­mai­see it­sen­sä Mes­si­aak­si. Ju­ma­la il­mes­tyy ih­mi­sil­le eri ta­voin, Kaar­ti­nen ker­too.

Lah­den Ris­tin­kir­kos­sa jär­jes­te­tään ke 18.8. klo 18 ru­kous­het­ki af­ga­nis­ta­ni­lais­ten tu­ek­si. Ris­tin­kir­kon kel­lot soi­vat hie­man en­nen ru­kous­het­ken al­kua.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover