JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Matalan kynnyksen tera­pi­a­pal­velu 16–30-vuotiaille aukesi Lahdessa

Nuor­ten suu­ri avun­tar­ve sai Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män avaa­maan uu­den pal­ve­lun.

Lahden seurakuntien erityisnuorisotyönohjaaja Antti Ojala työskentelee Walk in Talk -keskusteluapupisteessä Koulutuskeskus Salpauksen tiloissa Vipusenkadulla. Hän ottaa vastaan keskusteluun tulevia ja ohjaa heidät keskustelijalle. Kuva: Jani Mahkonen

Lahden seurakuntien erityisnuorisotyönohjaaja Antti Ojala työskentelee Walk in Talk -keskusteluapupisteessä Koulutuskeskus Salpauksen tiloissa Vipusenkadulla. Hän ottaa vastaan keskusteluun tulevia ja ohjaa heidät keskustelijalle. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

1.5.2022
Teemu Leppänen

Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä on aloit­ta­nut ma­ta­lan kyn­nyk­sen ly­hyt­te­ra­pia- ja kes­kus­te­lu­a­pu­pal­ve­lut 16–30-vuo­ti­ail­le nuo­ril­le ja ai­kui­sil­le Lah­den kes­kus­tas­sa sekä Kou­lu­tus­kes­kus Sal­pauk­sen ti­lois­sa Vi­pu­sen­ka­dul­la.

Toi­min­taa koor­di­noi­va kas­va­tus­työn sih­tee­ri Tuo­mas Tu­len­hei­mo ker­too, et­tä yh­ty­mä vas­taa näin osal­taan Lah­den huu­ta­vaan nuo­ri­sop­sy­ki­at­ri­sen pal­ve­lun tar­pee­seen.

– Te­ra­pi­aan on Lah­des­sa vai­kea pääs­tä. Ken­tän ko­ke­muk­sen pe­rus­teel­la voi­daan myös sa­noa, et­tä vi­ral­li­set hoi­to- ja tu­ki­jär­jes­tel­mät ei­vät ta­voi­ta tu­es­ta hyö­ty­viä nuo­ria riit­tä­väs­ti. Syi­tä on mo­nia, mut­ta osa nuo­ris­ta ko­kee pe­rin­tei­sen hoi­dol­li­sen lin­jan lää­ki­tyk­si­neen vie­raa­na, Tu­len­hei­mo sa­noo.

Lah­den seu­ra­kun­tien pal­ve­lu to­teu­te­taan asi­ak­kail­le mak­sut­to­ma­na ja ano­nyy­mi­na walk in -toi­min­ta­na.

– Hank­keen tar­koi­tus on ta­voit­taa pe­rin­tei­sen te­ra­pi­an ul­ko­puo­lel­la ole­via nuo­ria ja nuo­ria ai­kui­sia, jot­ka hyö­ty­vät rat­kai­su­kes­kei­ses­tä ker­ta­te­ra­pi­as­ta, jon­ne on no­pea ja help­po tul­la, Tu­len­hei­mo ker­too.

Avun­tar­pees­sa ole­via oh­ja­taan pal­ve­luun ver­kos­to­yh­teis­työn kaut­ta. Käy­tän­nös­sä so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­to, op­pi­lai­tos­ten op­pi­las­huol­to tai opet­ta­ja voi­vat oh­ja­ta nuo­ren no­pe­as­ti avun pii­riin, jos­sa ei ole jo­no­ja. Pal­ve­luun voi tul­la ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä myös oma-aloit­tei­ses­ti.

Kirk­ko­hal­li­tus myön­si vii­me syk­sy­nä toi­min­taa var­ten Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäl­le ker­ta­luon­tei­sen ko­kei­lu­a­vus­tuk­sen. Kaik­ki­aan 22 seu­ra­kun­taa haki ko­kei­lu­toi­min­nan avus­tus­ta syk­syn haus­sa, jon­ka pai­no­pis­tee­nä oli­vat di­a­ko­ni­set ko­kei­lut. Avus­tuk­sen saa­jia oli Suo­mes­sa yh­teen­sä vii­si ja sum­ma yh­teen­sä 100 000 eu­roa.

Ko­kei­lu­toi­min­nan ta­voit­tee­na on uu­dis­taa seu­ra­kun­tien toi­min­taa ja ra­ken­taa mo­ni­a­lai­sia yh­teis­työ­ver­kos­to­ja alu­een eri toi­mi­joi­den kans­sa. Ko­kei­lu­jen kes­ki­ös­sä ovat seu­ra­kun­ta­lai­set ja alu­een asuk­kaat, joi­den osal­li­suut­ta ja hy­vin­voin­tia ha­lu­taan vah­vis­taa.

– Tar­koi­tuk­se­na on tes­ta­ta uu­den­lai­sia toi­min­ta­mal­le­ja, jot­ka on­nis­tu­es­saan voi­daan le­vit­tää koko kir­kon ken­täl­le niin, et­tä niis­tä hyö­tyi­si mah­dol­li­sim­man moni seu­ra­kun­ta, sa­noi Kirk­ko­hal­li­tuk­sen ke­hi­tys­pääl­lik­kö Lii­sa Björk­lund tie­dot­tees­sa.

Walk in -te­ra­pi­a­toi­min­taa on tätä en­nen jär­jes­tet­ty ai­na­kin Tam­pe­reel­la ja Hel­sin­gis­sä.

Tu­len­hei­mon mu­kaan Lah­den seu­ra­kun­tien ta­voit­tee­na on teh­dä sii­tä py­sy­vää toi­min­taa. Ko­kei­lu­ai­ka kes­tää ke­sä­kuun puo­leen vä­liin saak­ka.

Hank­kees­sa on mu­ka­na muu­ta­mia te­ra­peut­te­ja.

– Aja­tuk­se­na on, et­tä saam­me kou­lu­tet­tua omas­ta hen­ki­lö­kun­nas­ta rat­kai­su­kes­kei­siä ly­hyt­te­ra­peut­te­ja. Kiin­nos­tus­ta on­kin ol­lut tosi pal­jon, Tu­len­hei­mo ker­too.

Seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä vas­taa toi­min­nan or­ga­ni­soin­nis­ta ja te­ra­peut­tien pä­te­vyys­vaa­ti­muk­sis­ta. Se myös si­tou­tuu jär­jes­tä­mään te­ra­peu­teil­le työ­noh­jaus­ta yh­teis­työs­sä pai­kal­li­sen per­he­a­si­ain neu­vot­te­lu­kes­kuk­sen kans­sa.

Pal­ve­lu ja­kaan­tuu kah­teen osaan, te­ra­pi­aan ja kes­kus­te­lu­a­puun.

Walk in -te­ra­pia on asi­ak­kail­le mak­su­ton­ta, ano­nyy­mia ja il­man ajan­va­raus­ta to­teu­tet­ta­vaa am­ma­til­lis­ta kes­kus­te­lu­a­pua. Toi­min­ta on läh­tö­koh­tai­ses­ti ker­ta­luon­teis­ta. Asi­a­kas voi ha­lu­tes­saan käy­dä kes­kus­te­le­mas­sa myös use­am­man ker­ran, mut­ta ei vält­tä­mät­tä sa­man te­ra­peu­tin tai työn­te­ki­jän kans­sa. Käy­tet­tä­vä te­ra­pi­a­suun­taus on rat­kai­su­kes­kei­nen, ja sitä tar­jo­aa so­vel­tu­van poh­ja­kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­nut te­ra­peut­ti.

Walk in Talk -kes­kus­te­lu­a­pu on te­ra­pi­aa ke­vy­em­pi toi­min­ta­muo­to, jos­sa työn­te­ki­jä käy kes­kus­te­lu­ja rat­kai­su­kes­kei­ses­sä hen­ges­sä, mut­ta kes­kus­te­lu­a­pu ei ole te­ra­pi­aa.

Walk in -te­ra­pia toi­mii 20.4. al­ka­en ker­ran vii­kos­sa kes­ki­viik­koi­sin klo 15–18 Va­pau­den­ka­dun toi­mi­pis­tees­sä, Va­pau­den­ka­tu 6, 2. krs. Walk in Talk toi­mii 21.4. al­ka­en ker­ran vii­kos­sa tors­tai­sin klo 12–15 Kou­lu­tus­kes­kus Sal­pauk­ses­sa Vi­pu­sen­ka­dun toi­mi­pis­tees­sä.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover