JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Marian Kammarista voi hakea Lahti-aiheisen seimileiman

Lahtelaisen seimileiman aiheena on Jeesus-lapsi vanhempineen ja Ristinkirkon torni. Vuoden 2023 lisätunnuksena apua anova tyttö. Kuva-aihe on Pekka Särkiön, piirros Tapani Talarin. Lähde: Lahden Postimerkkikerho

Lahtelaisen seimileiman aiheena on Jeesus-lapsi vanhempineen ja Ristinkirkon torni. Vuoden 2023 lisätunnuksena apua anova tyttö. Kuva-aihe on Pekka Särkiön, piirros Tapani Talarin. Lähde: Lahden Postimerkkikerho

22.11.2023
Markus Luukkonen

Va­pau­den­ka­tu 6:ssa si­jait­se­vas­ta Ma­ri­an Kam­ma­ris­ta voi 1. jou­lu­kuu­ta al­ka­en ha­kea sei­mi­lei­man jou­lu­kort­te­ja var­ten. Käy­tös­sä on jär­jes­tyk­ses­sään 18. Sei­mi­kau­pun­ki Lah­ti -lei­ma, joka to­teu­tuu yhä Lah­den seu­ra­kun­tien ja Lah­den pos­ti­merk­ki­ker­hon yh­teis­työn tu­lok­se­na.

– Kos­ka Pos­ti lo­pet­ti kaik­kien eri­kois­lei­mo­jen tuo­tan­non, lei­ma muu­tet­tiin vie­ri­lei­mak­si. Se tar­koit­taa, et­tei lä­he­tyk­sen pos­ti­merk­kiä enää lei­ma­ta. Vie­ri­lei­ma pai­ne­taan jat­kos­sa pos­ti­mer­kin vie­reen, ker­too Pek­ka Tait­to pos­ti­merk­ki­ker­hos­ta.

Pos­ti nou­taa päi­vit­täin vie­ri­lei­ma­tut lä­he­tyk­set Ma­ri­an Kam­ma­ris­ta. Lei­man en­sim­mäi­nen käyt­tö­päi­vä on per­jan­tai 1.12. ja vii­mei­nen lau­an­tai 16.12. Sama lei­ma­sin on käy­tös­sä kaik­ki­na lei­maus­päi­vi­nä.

Pos­ti­laa­tik­koa ei enää ole Ma­ri­an Kam­ma­rin ul­ko­puo­lel­la. Sik­si kaik­ki jou­lu­ter­veh­dyk­set vaik­ka­pa pu­nai­sis­sa kuo­ris­sa tu­lee toi­mit­taa Ma­ri­an Kam­ma­rin au­las­sa si­jait­se­vaan jät­tö­pis­tee­seen lei­maus­päi­vi­nä klo 9.30–15 vä­li­se­nä ai­ka­na.

Lah­den pos­ti­merk­ki­ker­ho hoi­taa lä­he­tys­ten lei­maa­mi­sen. Lä­he­tyk­set voi jät­tää lei­mat­ta­vak­si ja edel­leen pos­ti­tet­ta­vak­si tai saa­da ne mu­kaan.

Pos­ti­merk­ki­ker­hon pal­ve­lu­pis­tees­sä on myy­tä­vä­nä jou­lu­pos­ti­merk­ke­jä sekä -kort­te­ja. Ma­ri­an Kam­ma­rin au­las­sa on myös pos­ti­merk­ki­näyt­te­ly, jos­sa on esil­lä osia ker­hon jä­sen­ten pos­ti­kort­ti- ja -merk­ki­ko­ko­el­mis­ta.

Sei­mi­lei­ma ol­lut käy­tös­sä vuo­des­ta 2005 yh­tä vä­li­vuot­ta (2020) lu­kuun ot­ta­mat­ta. Pe­rin­teis­tä kuva-ai­het­ta, Jee­sus-lap­si van­hem­pi­neen ja Ris­tin­kir­kon tor­nin ylä­o­sa, täy­den­tää täl­lä ker­taa apua ano­va tyt­tö. Lei­ma on he­ral­dik­ko Ta­pa­ni Ta­la­rin suun­nit­te­le­ma, ku­ten kaik­ki ai­kai­sem­mat sei­mi­lei­mat.

Pos­ti­merk­ki­ker­hon lei­maus­pis­te ja näyt­te­ly Ma­ri­an Kam­ma­ris­sa ar­ki­sin sekä lau­an­tai­sin klo 9.30–15 1.–16.12. Sun­nun­tai­sin ja it­se­näi­syys­päi­vä­nä lei­maus­pis­te on sul­jet­tu. Va­pau­den­ka­tu 6, Lah­ti.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover