JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Luot­ta­mus­hen­kilöt kertovat koke­muk­siaan kaudesta: Iloa ja pettymystä, vaikeita paikkoja ja onnis­tu­misia

Vaa­li­kau­si on lo­puil­laan, ja uu­det val­tuu­te­tut va­li­taan syk­syl­lä. Kir­kon­seu­tu ky­syi nel­jäl­tä luot­ta­mus­hen­ki­löl­tä ko­ke­muk­sia, mil­lais­ta työs­ken­te­ly päät­tä­jä­nä on ol­lut.

Jonna Rothberg-Mikkonen, Heikki Kotinurmi, Kaisu Serkelä ja Oskari Breilin kertoivat kokemuksiaan luottamushenkilönä. Kuvat on vuoden 2018 seurakuntavaaleista. Kuvat: Asikkalan, Hollolan ja Lahden seurakunnat

Jonna Rothberg-Mikkonen, Heikki Kotinurmi, Kaisu Serkelä ja Oskari Breilin kertoivat kokemuksiaan luottamushenkilönä. Kuvat on vuoden 2018 seurakuntavaaleista. Kuvat: Asikkalan, Hollolan ja Lahden seurakunnat

17.8.2022
Teemu Leppänen

Jon­na Roth­berg-Mik­ko­nen, yh­tei­sen kirk­ko­neu­vos­ton va­ra­jä­sen, yh­tei­sen kirk­ko­neu­vos­ton edus­ta­ja kas­va­tuk­sen ja per­he­a­si­oi­den joh­to­kun­nas­sa, Sal­paus­se­län seu­ra­kun­ta, 2. kau­si

Läh­din ai­koi­naan luot­ta­mus­teh­tä­viin, kun sil­loi­nen kuo­ro­ka­ve­ri­ni Ol­li Kopo ky­syi mi­nua mu­kaan Tul­kaa Kaik­ki -po­ruk­kaan, jon­ka ar­vot ja oh­jel­man koin tär­keik­si. Mie­tin eh­kä vii­si mi­nuut­tia ja huo­ma­sin suos­tu­nee­ni eh­dok­kaak­si seu­ra­kun­ta­vaa­lei­hin. Mi­nua on ai­na kiin­nos­ta­nut kir­kon toi­min­ta. Pi­dän kirk­koa mer­kit­tä­vä­nä yh­teis­kun­nal­li­se­na ins­ti­tuu­ti­o­na ja ha­lu­sin op­pia li­sää. Pää­tök­sen­te­koon kuu­lu­vat eri­lai­set mie­li­pi­teet, mut­ta ha­lu­an sil­ti sa­noa, et­tei mikä ta­han­sa puhe ole hy­väk­syt­tä­vää. Avoi­men ja kun­ni­oit­ta­van kes­kus­te­lun tär­key­des­tä pu­hu­taan, mut­ta se ei kui­ten­kaan to­teu­du. Tun­nen pet­ty­mys­tä ja ih­me­tys­tä, kuin­ka po­li­ti­soi­tu­nut­ta pää­tök­sen­te­ko lo­pul­ta on. Pää­tök­sen­te­ko on hi­das­ta, ja kir­kon ra­ken­teet kan­kei­ta. Osas­ta kiin­teis­töis­tä on luo­vut­ta­va ja sa­mal­la mie­tit­tä­vä, mi­ten yh­teis­käyt­töä li­sä­tään. Hen­ki­lö­re­surs­se­ja on myös jou­dut­tu kar­si­maan. Se ei ole kos­kaan mu­ka­vaa. Seu­ra­kun­ta­neu­vos­tos­sa on pal­jon asi­oi­ta, jot­ka on val­mis­tel­tu hy­vin. Mu­ka­via ovat myös ta­pah­tu­mat ja har­ras­tus­toi­min­ta. Ai­kaa on ku­lu­nut vaih­te­le­vas­ti, enem­män kuin alus­sa ajat­te­lin. Ko­kous­ma­te­ri­aa­liin ja en­nak­ko­kes­kus­te­lui­hin ku­luu hel­pos­ti use­am­pi tun­ti. Olen op­pi­nut pal­jon uut­ta ja tu­tus­tu­nut uu­siin ih­mi­siin. Olen kii­tol­li­nen ja sa­mal­la le­vol­li­nen, vaik­ka olen­kin teh­nyt pää­tök­sen, et­ten enää ase­tu eh­dol­le syk­syn vaa­leis­sa. Uu­sil­le luot­ta­mus­hen­ki­löil­le toi­von vii­saut­ta ja roh­keut­ta. To­del­li­nen vai­kut­ta­mi­nen ta­pah­tuu ai­na yh­teis­työs­sä. Vai­kut­ta­mi­sen paik­ko­ja on mo­nia.

Heik­ki Ko­ti­nur­mi, yh­tei­sen kirk­ko­val­tuus­ton, kas­va­tuk­sen ja per­he­a­si­oi­den joh­to­kun­nan ja Lau­neen seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton jä­sen, 2. kau­si

Ha­lu­sin seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­teh­tä­vään, kos­ka mi­nul­la oli po­si­tii­vi­sia ko­ke­muk­sia seu­ra­kun­nas­ta ja ha­lu­sin vai­kut­taa sen asi­oi­hin. Pää­tök­sen­te­ko­kult­tuu­ri on vaih­te­le­va. Mo­net asi­at me­ne­vät hy­vin eteen­päin, esi­mer­kik­si työn­te­ki­jä­va­lin­nois­sa löy­de­tään useim­mi­ten yh­tei­sym­mär­rys. Kiin­teis­tö­a­si­ois­sa on ol­lut joi­ta­kin haas­tei­ta. On tär­ke­ää pi­tää ta­sa­pai­no eri seu­ra­kun­tien vä­lil­lä. Ei voi ol­la niin, et­tä toi­set seu­ra­kun­nat saa­vat omia hank­kei­taan eteen­päin tois­ten odot­ta­es­sa jat­ku­vas­ti. Upi­lan lei­ri­kes­kuk­ses­ta luo­pu­mi­nen on ol­lut vai­kea paik­ka. Toi­saal­ta ym­mär­rän so­peu­tus­tar­peen ja us­kon, et­tä toi­min­taa voi­daan jär­jes­tää toi­saal­la. Toi­von, et­tä seu­ra­kun­tien jä­sen­mää­rä saa­daan kään­ty­mään kas­vu-ural­le ja si­ten toi­min­to­ja voi­tai­siin säi­lyt­tää ny­kyi­sel­lään. Lah­den van­han hau­taus­maan muu­rin kor­jaa­mi­nen on as­kar­rut­ta­nut. Toi­von, et­tä yl­lät­tä­vis­sä kor­jauk­sis­sa sel­vi­te­tään tar­kas­ti yh­teis­työ­ta­hot, jot­ka voi­vat osal­lis­tua kus­tan­nuk­siin. Luot­ta­mus­teh­tä­viin ku­luu vaih­te­le­vas­ti ai­kaa. On mie­le­käs­tä ol­la eri­lai­sis­sa ryh­mis­sä ja saa­da laa­ja kuva toi­min­nas­ta. Olen myös tu­tus­tu­nut ki­voi­hin ih­mi­siin. Ko­ro­nan ai­ka­na on re­a­goi­tu hy­vin seu­ra­kun­ta­lais­ten ta­voit­ta­mi­sek­si. Lah­den ym­pä­ris­tö­pää­kau­pun­ki­vuo­teen osal­lis­tu­mi­nen oli tär­keä jut­tu. Kiin­teis­tö­a­si­at var­mas­ti pu­hut­ta­vat jat­kos­sa­kin. Ta­lou­den­hoi­toon haas­tei­ta tuo kus­tan­nus­ten nou­su. Joi­hin­kin teh­tä­viin on ol­lut vä­hän ha­ki­joi­ta. Toi­von rat­kai­su­ja palk­kauk­sen ke­hit­tä­mi­sek­si par­hai­den työn­te­ki­jöi­den hou­kut­te­le­mi­sek­si.

Kai­su Ser­ke­lä, kirk­ko­val­tuus­ton, kirk­ko­neu­vos­ton ja ta­lou­del­li­sen ja­os­ton jä­sen, Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta, 1. kau­si

Luot­ta­mus­teh­tä­vä on ol­lut kuin ik­ku­na, jos­ta olen saa­nut tu­tus­tua seu­ra­kun­nan toi­min­taan si­säl­tä­päin. Olen saa­nut ol­la mu­ka­na va­lit­se­mas­sa uu­sia työn­te­ki­jöi­tä, mikä on an­ta­nut uut­ta nä­kö­kul­maa seu­ra­kun­nan työs­tä. Meil­lä on kes­kus­te­le­va pää­tök­sen­te­ko­kult­tuu­ri. Haas­tee­na olen ko­ke­nut, mi­ten asi­ois­sa löy­de­tään seu­ra­kun­ta­lais­ten etu. Teh­tä­vä on ol­lut an­toi­sa kai­kin puo­lin. Olen saa­nut tu­tus­tua uu­siin ih­mi­siin. Yh­teis­hen­ki on ol­lut hy­vää. Olen saa­nut osal­lis­tua eri­lai­siin ti­lai­suuk­siin, ku­ten it­se­näi­syys­päi­vän ja kaa­tu­nei­den muis­to­päi­vän sep­pe­leen las­kui­hin. Osal­li­se­na ti­lai­suu­det kos­ket­ta­vat eri ta­val­la. Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­ses­sä oli kos­ket­ta­vaa huo­ma­ta kai­ke­ni­käis­ten halu aut­taa ih­mi­siä, jot­ka ovat krii­sin seu­rauk­se­na avun tar­pees­sa. Olen osal­lis­tu­nut kaik­kiin ko­kouk­siin, pyy­det­tyi­hin ti­lai­suuk­siin ja eri­lai­siin teh­tä­viin. Nyt kah­den vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na 2–5-tun­ti­nen ko­kous on ol­lut il­tai­sin noin ker­ran kuu­kau­des­sa. Ko­kous­ta en­nen tu­tus­tun pöy­tä­kir­jaan ja pää­tet­tä­viin asi­oi­hin. Kaik­ki, niin pie­net kuin suu­ret­kin, asi­at ja pää­tök­set ovat ol­leet mer­ki­tyk­sel­li­siä, eh­kä en­nen kaik­kea sel­lai­set, joi­ta seu­ra­kun­ta­lai­set ovat tuo­neet esil­le. Jat­kos­sa kiin­teis­töi­hin liit­ty­vät asi­at var­mas­ti pu­hut­ta­vat ja nou­se­vat esil­le.

Os­kar Brei­lin, kirk­ko­val­tuus­ton jä­sen, kirk­ko­neu­vos­ton va­ra­pu­heen­joh­ta­ja, Asik­ka­lan seu­ra­kun­ta, 3. kau­si

Mer­kit­tä­vin haas­te on ol­lut miet­tiä, mi­ten ta­lous kes­tää ja mi­ten to­teu­tam­me isot in­ves­toin­nit, eri­tyi­ses­ti uu­den seu­ra­kun­ta­ko­din ra­ken­ta­mi­sen. Kun joh­ta­via vi­ran­hal­ti­joi­ta on vaih­tu­nut, pit­kän lin­jan suun­nit­te­lu on myös ol­lut haas­ta­vam­paa. Seu­ra­kun­ta­lai­sil­la oli vah­va tah­to py­syä it­se­näi­se­nä, jo­ten mei­dän oli suh­teel­li­sen help­po päät­tää, et­tem­me lii­ty Hol­lo­lan seu­ra­kun­taan. Vä­lil­lä on asi­oi­ta, joi­hin ei pal­jon pys­ty vai­kut­ta­maan. Esi­mer­kik­si ko­leh­ti­suun­ni­tel­mien tu­lee si­säl­tää kirk­ko­hal­li­tuk­sen ja hiip­pa­kun­nan tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin päät­tä­mät ko­leh­dit. Pi­dän sii­tä, et­tei po­li­tiik­ka ole mu­ka­na pää­tök­sis­säm­me. Yh­den lis­tan vaa­lit oli­si­vat hen­ki­lö­vaa­lit, ja po­li­tiik­ka oli­si vie­lä vä­hem­män mu­ka­na. Meil­lä val­lit­see kes­kus­te­le­va pää­tök­sen­te­ko­kult­tuu­ri. Vä­lil­lä pää­tök­sen­te­os­sa on ol­lut hek­ti­sem­pää, jol­loin ai­kaa ku­luu ai­ka rei­lus­ti­kin, mut­ta esi­mer­kik­si ke­säl­lä on rau­hal­li­sem­paa. Kirk­ko­neu­vos­ton ko­kouk­sia on kes­ki­mää­rin ker­ran kuu­kau­des­sa ja kirk­ko­val­tuus­ton ko­kouk­sia nel­jäs­ti vuo­des­sa. Li­säk­si voi ol­la mu­ka­na eri­lai­sis­sa työ­ryh­mis­sä. Luot­ta­mus­hen­ki­lö­nä olen tu­tus­tu­nut pa­rem­min työn­te­ki­jöi­hin sekä seu­ra­kun­ta­lai­siin. Olen voi­nut aut­taa seu­ra­kun­taa ja vai­kut­taa sen asi­oi­hin.

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien eh­do­ka­sa­set­te­lu on käyn­nis­sä ja päät­tyy 15.9. En­nak­ko­ää­nes­tys on 8.–12.11. ja var­si­nai­nen ää­nes­tys­päi­vä 20.11.2022. Li­sä­tie­toa osoit­tees­sa seu­ra­kun­ta­vaa­lit.fi/eh­dok­kaak­si sekä lah­den­seu­ra­kun­nat.fi/paa­tok­sen­te­ko/vaa­lit-2022.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover