JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Liipolan seura­kun­ta­kes­kuksen myynnille otettiin lisäaikaa

Kaupan toteutuessa Launeen seurakunta jäisi tiloihin vuokralaiseksi. Kuva: Markku Lehtinen

Kaupan toteutuessa Launeen seurakunta jäisi tiloihin vuokralaiseksi. Kuva: Markku Lehtinen

13.6.2022
Markus Luukkonen

Lii­po­lan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen myy­mi­nen les­ta­di­o­lai­seen he­rä­tys­liik­kee­seen kuu­lu­val­le Esi­koi­set ry:lle pa­lau­tet­tiin 9. ke­sä­kuu­ta ko­koon­tu­nees­sa Lah­den yh­tei­ses­sä kirk­ko­neu­vos­tos­sa pit­kän kes­kus­te­lun jäl­keen uu­del­leen val­mis­tel­ta­vak­si.

Esi­koi­set ry on teh­nyt Lii­po­lan os­tos­kes­kuk­sen tun­tu­mas­sa si­jait­se­vas­ta kiin­teis­tös­tä 210 000 eu­ron os­to­tar­jouk­sen. Kau­pan to­teu­tu­es­sa Lau­neen seu­ra­kun­ta jäi­si ti­loi­hin vuok­ra­lai­sek­si. 

Asi­aa val­mis­tel­leen kiin­teis­tö­pääl­lik­kö Juk­ka-Pek­ka Pent­ti­sen mu­kaan kiin­teis­tön myyn­ti kat­tai­si kiin­teis­tö­suun­ni­tel­man ta­voit­teet, sil­lä kau­pal­la li­sät­täi­siin ti­lo­jen yh­teis­käyt­töä ja vä­hen­net­täi­siin ti­lo­jen mää­rää sekä kiin­teis­tö­kus­tan­nuk­sia.

Kirk­ko­neu­vos­to puol­taa seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen myy­mis­tä, mut­ta ha­lu­aa vie­lä tar­ken­nuk­sia vuok­ra­so­pi­mus­ta kos­ke­viin eh­toi­hin. Lo­pul­li­nen pää­tös seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen myyn­nis­tä kuu­luu Lah­den yh­tei­sel­le kirk­ko­val­tuus­tol­le.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover