JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Launeen mini­ko­koi­sessa kirkossa voi pitää jopa perhe­ti­lai­suuden – jos mahtuu

Iltapäiväkerholaiset Robin Noormäe, Ilari Tammivuori ja Rebecca Nikula leikkivät lastenkirkossa Launeen kirkon pihapiirissä viime perjantaina. Kuva: Teemu Leppänen

Iltapäiväkerholaiset Robin Noormäe, Ilari Tammivuori ja Rebecca Nikula leikkivät lastenkirkossa Launeen kirkon pihapiirissä viime perjantaina. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

24.5.2021
Teemu Leppänen

Lau­neen kir­kon ta­ka­pi­hal­la on pie­ni ra­ken­nus, joka on voi­nut jää­dä mo­nel­ta huo­maa­mat­ta. Vii­me ad­ven­ti­nai­kaan vi­hit­ty las­ten­kirk­ko on päi­vi­sin va­paas­ti lap­si­per­hei­den käy­tet­tä­vis­sä.

– Se on paik­ka, jo­hon voi tul­la vain vie­rai­le­maan, kat­so­maan ja ih­met­te­le­mään. Joi­ta­kin ryh­miä ja lap­sia äi­tei­neen sii­hen on käy­nyt­kin tu­tus­tu­mas­sa, sa­noo Lau­neen seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Heik­ki Pel­ko­nen.

Seu­ra­kun­nan ker­ho­jen las­te­noh­jaa­jat pi­tä­vät ra­ken­nuk­sen ovia ar­ki­päi­vi­sin au­ki ja juu­ri ker­ho­jen käy­tös­sä se pal­jon on­kin.

– Me vaih­de­taan tääl­lä sa­teel­la Poké­mon-kort­te­ja, tuu­maa il­ta­päi­vä­ker­ho­lai­nen Ila­ri Tam­mi­vuo­ri.

Päi­vä­ker­hot ja muut ryh­mät käyt­tä­vät sitä myös har­taus­ten pi­toon. Li­säk­si lap­set voi­vat leik­kiä kirk­koa, sil­lä ti­las­ta löy­tyy kir­kon rek­vi­siit­taa pa­pin­kaa­vus­ta mor­sius­hun­tuun ja eh­tool­lis­pi­ka­reis­ta pai­men­sau­vaan ja kas­te­mal­jaan.

Lap­si- ja per­he­työn pap­pi Riit­ta Sär­kiö ker­too, et­tä ko­ro­na­ti­lan­teen väis­ty­es­sä tar­koi­tus on hou­ku­tel­la Lau­neen per­he­puis­tos­sa vie­rai­le­via lap­si­per­hei­tä leik­ki­mään las­ten­kir­kos­sa. Ryh­mä­vie­rai­lu­ja on lu­vas­sa päi­vä­ko­ti- ja kou­lu­lais­ryh­mil­le.

Ai­ka näyt­tää, jär­jes­te­tään­kö ti­las­sa jopa per­he­juh­lia.

 – On tul­lut esil­le, et­tä voi­ko siel­lä pi­tää esi­mer­kik­si pie­niä kas­te­juh­lia tai vih­ki­ti­lai­suuk­sia, niin toki voi. To­sin täy­tyy muis­taa, et­tä mit­ta­kaa­va on teh­ty lap­sil­le. Kaik­ki on vä­hän niin kuin mi­ni­koos­sa, Pel­ko­nen ker­too.

Launeen lastenkirkon ovet ovat päivisin auki. Kuva: Teemu Leppänen

Launeen lastenkirkon ovet ovat päivisin auki. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

Vas­taa­van­lai­sia ra­ken­nuk­sia on joi­ta­kin Suo­mes­sa.

– Mut­ta ei näi­tä mon­taa ole, Pel­ko­nen to­te­aa.

Aja­tus läh­ti itä­mään sii­tä, kun Lau­neen mies­ten­pii­ri­läi­set kä­vi­vät kut­sut­tui­na ra­ken­ta­mas­sa las­ten­kirk­koa Loh­jal­la si­jait­se­vaan Vi­va­moon, Kan­san Raa­mat­tu­seu­ran loma- ja kurs­si­kes­kuk­seen.

Aja­tus kas­voi lo­pul­ta kym­me­nien hen­kien tal­koik­si, min­kä tu­lok­se­na Lau­neen kirk­ko­mil­jöö­tä mo­ni­puo­lis­taa ul­ko­mi­toil­taan noin 30 ne­li­ön ris­tin­muo­toi­nen ra­ken­nus.

Seu­ra­kun­ta-ak­tii­vi Jari Lep­pä­nen teki pii­rus­tuk­set. Läm­mit­tä­mä­tön ra­ken­nus ei vaa­ti­nut ra­ken­nus­lu­paa, mut­ta toi­men­pi­de­lu­val­la sii­tä teh­tiin mu­se­on ja kaa­voit­ta­jan hy­väk­sy­mä. Ra­ken­nusp­ro­jek­tia veti Vei­jo Vie­ru­mä­ki.

Ra­ken­nus­ma­te­ri­aa­lia saa­tiin pal­jon lah­joi­tuk­si­na. Kir­kos­sa on Ei­la Nie­mi­sen te­ke­mä, ak­ryy­lil­le pai­net­tu alt­ta­ri­tau­lu, jos­sa Jee­sus siu­naa lap­sia. Hän maa­la­si al­ku­pe­räi­sen tau­lun In­ke­rin­maal­le Tsal­nan kirk­koon.

Teks­tii­le­jä ovat teh­neet va­paa­eh­toi­set ku­to­jat, Riit­ta Sär­kiö sekä las­te­noh­jaa­ja Sir­pa Tuo­mi­nen vii­me vuo­den ke­vään ko­ro­na-ajan työ­nään. Teks­tii­leis­sä hyö­dyn­net­tiin esi­mer­kik­si van­ho­ja al­bo­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover