JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

LASB:n Petteri Vormistosta tuli Lahden seura­kun­tien kummi­pe­laaja

Maa­li­vah­ti oli aloit­teel­li­nen yh­teis­työs­sä. Seu­ra­kun­nan tu­kie­u­rot oh­ja­taan pe­laa­jan mat­ka­kor­vauk­siin ja va­rus­te­han­kin­toi­hin.

"Kun käsky käy, olen valmis. Sitä varten olen tehnyt töitä, että pääsen pelaamaan liigassa. Suurempi tavoite on vakiinnuttaa paikka liigassa pelaavana maalivahtina", sanoo LASB:n Petteri Vormisto. Kuva: Janne Urpunen

"Kun käsky käy, olen valmis. Sitä varten olen tehnyt töitä, että pääsen pelaamaan liigassa. Suurempi tavoite on vakiinnuttaa paikka liigassa pelaavana maalivahtina", sanoo LASB:n Petteri Vormisto. Kuva: Janne Urpunen

Janne Urpunen

4.11.2022
Janne Urpunen

Sa­li­ban­dyn F-lii­gas­sa pe­laa­van LASB:n maa­li­vah­ti Pet­te­ri Vor­mis­to on va­lit­tu Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män kum­mi­pe­laa­jak­si. Seu­ra­kun­tien tu­kie­u­rot oh­ja­taan Vor­mis­ton mat­ka­kor­vauk­siin ja va­rus­te­han­kin­toi­hin.

– Sii­tä on opis­ke­li­jal­le iso apu. Olen yh­teis­työ­so­pi­muk­seen ää­rim­mäi­sen tyy­ty­väi­nen, Vor­mis­to sa­noo.

Vor­mis­to asuu Hel­sin­gis­sä. Hän opis­ke­lee tois­ta vuot­ta Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­sa var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jak­si ja käy Lah­des­sa sa­li­ban­dyt­ree­neis­sä ja -pe­leis­sä kol­mes­ta vii­teen ker­taan vii­kos­sa.

Oman puo­len­sa so­pi­muk­ses­ta maa­li­vah­ti täyt­tää ole­mal­la läs­nä tie­tyis­sä seu­ra­kun­nan ti­lai­suuk­sis­sa.

– Las­ten ja nuor­ten ta­pah­tu­mis­sa, ur­hei­luun liit­ty­vis­sä per­he­ju­tuis­sa. Mi­nul­la oli ai­em­min vas­taa­va so­pi­mus Lap­peen­ran­nan seu­ra­kun­nan kans­sa. Nau­tin tosi pal­jon vie­rai­luis­ta ker­hois­sa ja ta­pah­tu­mis­sa. Lap­set­kin ovat "päh­ki­nöi­nä", kun pää­se­vät ve­te­le­mään pal­loa lii­ga­ves­ka­ril­le. Ha­lu­an in­nos­taa lap­sia liik­ku­maan, hän ker­too.

Seu­ra­kun­nan ja maa­li­vah­din yh­teis­työ läh­ti liik­keel­le Vor­mis­ton aloit­tees­ta. Vor­mis­to ot­ti yh­teyt­tä seu­ra­kun­taan, kos­ka ko­ke­muk­set Lap­peen­ran­nan seu­ra­kun­nan kum­mi­pe­laa­ja­na ole­mi­ses­ta oli­vat myön­tei­siä.

– Mi­nul­le oli ilo pääs­tä seu­ra­kun­nan kans­sa so­pi­muk­seen. En ha­lu­ai­si edus­taa pu­bia tai vas­taa­vaa, hän sa­noo.

Seu­ra­kun­nas­sa toi­mi­mi­nen on Vor­mis­tol­le muu­ten­kin tut­tua.

– Lap­peen­ran­nas­sa olen osal­lis­tu­nut nuor­ten lei­reil­le ja isos­kou­lu­tuk­siin. Seu­ra­kun­nas­sa olen tu­tus­tu­nut sa­man­mie­li­siin ih­mi­siin. Tär­keim­mät ka­ve­ri­ni olen löy­tä­nyt seu­ra­kun­nas­ta.

Vor­mis­ton kas­vat­ta­ja­seu­ra on jo kuo­pat­tu lap­peen­ran­ta­lai­nen NST, jon­ka juu­ret oli­vat pai­kal­li­sen seu­ra­kun­nan säh­ly­ker­hos­sa. Vor­mis­to muis­tut­taa, et­tä mo­nel­la muul­la­kin sa­li­ban­dy­seu­ral­la on kris­til­li­nen taus­ta. F-lii­gas­sa täl­lai­sia seu­ro­ja ovat ai­na­kin No­ki­an Kris­ti­tyt Pal­loi­li­jat (KrP) ja Sei­nä­jo­en Pe­li­vel­jet (SPV).

Lah­den seu­ra­kun­tien kas­va­tus- ja per­he­a­si­oi­den joh­ta­ja Sep­po Ve­sa­la sa­noo, et­tä seu­ra­kun­nal­le Vor­mis­ton yh­tey­de­not­to tuli so­pi­vas­ti.

– Tämä so­pii hy­vin uu­teen stra­te­gi­aam­me, jol­la yri­te­tään li­sä­tä nä­ky­vyyt­tä. Pää­tet­tiin ko­keil­la, kun mei­dän ja pe­laa­jan int­res­sit niin hy­vin koh­taa­vat. Meil­le sy­vin aja­tus on, et­tä seu­ra­kun­ta ja kirk­ko nä­kyi­si­vät pa­rem­min ih­mis­ten elä­mäs­sä, Ve­sa­la to­te­aa.

So­pi­mus mak­saa seu­ra­kun­nal­le tu­hat eu­roa.

– Seu­ra­kun­nal­ta saa­man­sa tuen vas­ti­neek­si pe­laa­ja si­tou­tuu osal­lis­tu­maan so­vi­tus­sa mää­rin mei­dän ta­pah­tu­miim­me, kier­tä­mään ker­hois­sa ja ker­to­maan pe­laa­mi­ses­taan. Meil­le tämä on yh­den­lais­ta vies­tin­tää. Ko­keil­laan, kat­so­taan ja kuun­nel­laan, min­kä­lais­ta pa­lau­tet­ta tu­lee, kun pe­laa­jan pai­das­sa on seu­ra­kun­tien logo.

LASB:n maalivahti Petteri Vormisto esittelee pelipaitaansa, jossa on Lahden seurakuntien logo. "Minulle oli ilo päästä seurakunnan kanssa sopimukseen. En haluaisi edustaa pubia tai vastaavaa", Vormisto sanoo. Kuva: Janne Urpunen

LASB:n maalivahti Petteri Vormisto esittelee pelipaitaansa, jossa on Lahden seurakuntien logo. "Minulle oli ilo päästä seurakunnan kanssa sopimukseen. En haluaisi edustaa pubia tai vastaavaa", Vormisto sanoo. Kuva: Janne Urpunen

Janne Urpunen

Sit­ten ko­ri­pal­lo­lii­gas­sa pe­lan­neen Na­mi­ka Lah­den seu­ra­kun­nat ei­vät ole juu­ri­kaan nä­ky­neet ja kuu­lu­neet kau­pun­gin pää­sar­ja­seu­ro­jen ot­te­lu­ta­pah­tu­mis­sa.

– Ai­koi­naan meil­lä oli val­ta­van iso ju­mis­mai­nos Ur­hei­lu­ta­lol­la, mis­sä Na­mi­ka pe­la­si, mut­ta pit­kään ai­kaan ei ole ol­lut tä­män tyyp­pi­siä yh­teis­työ­ku­vi­oi­ta lu­kuun ot­ta­mat­ta jon­kin­lais­ta spon­so­roin­tia ur­hei­lu­seu­ro­jen leh­tiin ja kum­mi­pe­li­toi­min­taa, Ve­sa­la sa­noo.

Kum­mi­pe­li on kon­sep­ti, jol­la kan­nus­te­taan kum­me­ja viet­tä­mään ai­kaa kum­mi­las­ten kans­sa. Kum­mi­pe­le­jä on vii­me vuo­sien ai­ka­na jär­jes­tet­ty ym­pä­ri maa­ta yh­teis­työs­sä jal­ka­pal­lon Veik­kaus­lii­gan ja jää­kie­kon SM-lii­ga­jouk­ku­ei­den kans­sa.

– Mei­dän ta­pah­tu­ma­yk­sik­kö pi­tää yh­teyt­tä pai­kal­li­siin ur­hei­lu­seu­roi­hin. Kum­mi­pe­li­toi­min­taa meil­lä on ol­lut use­am­man vuo­den. Lah­den seu­ra­kun­nat ovat ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na liik­ku­van seu­ra­kun­nan ide­as­sa, Ve­sa­la ker­too.

Pet­te­ri Vor­mis­to, 22, ei ole vie­lä LASB:n maa­lil­la pää­sar­ja­ot­te­lus­sa tor­ju­nut, mut­ta lä­hel­lä on käy­nyt.

– Kau­den kol­me en­sim­mäis­tä pe­liä olin jo vaih­to­pen­kil­lä hais­te­le­mas­sa tun­nel­maa. Kun käs­ky käy, olen val­mis. Sitä var­ten olen teh­nyt töi­tä, et­tä pää­sen pe­laa­maan lii­gas­sa. Suu­rem­pi ta­voi­te on va­kiin­nut­taa paik­ka lii­gas­sa pe­laa­va­na maa­li­vah­ti­na, Vor­mis­to tuu­mii.

LASB koh­taa mar­ras­kuus­sa ko­to­naan Lah­ti Ener­gia Aree­nal­la 19.11. Oi­ler­sin Es­poos­ta ja 26.11. No­ki­an KrP:n. Ot­te­lut al­ka­vat kel­lo 17.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover