JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lapsille tarkoitetun minikirkon raken­ta­mi­sesta tehtiin kirja – "Jokaisessa seura­kun­nassa pitäisi olla lasten­kirkko"

Lastenkirkko sijaitsee Launeen kirkon pihalla, lasten kerhojen leikkialueella. Kuva: Jani Mahkonen

Lastenkirkko sijaitsee Launeen kirkon pihalla, lasten kerhojen leikkialueella. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

16.6.2022
Markus Luukkonen

Lah­te­lai­sen Lau­neen seu­ra­kun­nan mies­ten­pii­ri ra­ken­si lap­sil­le oman kir­kon. Hank­kees­ta on nyt val­mis­tu­nut Las­ten­kirk­ko-kir­ja, jos­sa ker­ra­taan ra­ken­nus­vai­heet ja kir­kon käyt­tö­tar­koi­tus ku­vil­la ja lap­sil­le so­pi­vil­la ly­hyil­lä teks­teil­lä höys­tet­ty­nä. Las­ten­kirk­ko-kir­jan ovat toi­mit­ta­neet mies­te­nil­ta.fi-tii­mi sekä Lau­neen seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­nen Riit­ta Sär­kiö.

Mies­ten­pii­rin va­paa­eh­toi­nen Rei­jo ”Ret­si” Sa­lo­nen ker­too, et­tä eräs kir­jap­ro­jek­tin ta­voit­teis­ta on teh­dä aja­tus omas­ta las­ten­kir­kos­ta nä­ky­väk­si eri puo­lil­la Suo­mea.

– Lau­neen mies­ten­pii­rin toi­vee­na on, et­tä jo­kai­ses­sa seu­ra­kun­nas­sa pi­täi­si ol­la las­ten­kirk­ko. Tätä ha­lu­am­me ol­la avus­ta­mas­sa ja olem­me val­miit lah­joit­ta­maan val­miit ra­ken­nus­pii­rus­tuk­set tal­koo­vä­el­le.

Kirk­ko otet­tiin käyt­töön en­sim­mäi­se­nä ad­vent­ti­na vuon­na 2020. Pro­jek­tiin osal­lis­tui iso jouk­ko va­paa­eh­toi­sia: mie­het ra­ken­si­vat ja nai­set ku­toi­vat mat­to­ja sekä te­ki­vät eri­lai­sia kä­si­töi­tä. Muun mu­as­sa alt­ta­ri­tau­lut ja kirk­ko­teks­tii­lit teh­tiin tal­koil­la. Puu­ma­te­ri­aa­li saa­tiin suo­raan met­sä­no­mis­ta­jil­ta, maa­liy­ri­tys lah­joit­ti maa­le­ja ja muo­vi­a­lan yri­tys ik­ku­nap­lek­se­jä.

Ison osan mies­ten­pii­ri mak­soi omas­ta kuk­ka­ros­taan. He ovat vuo­sien var­rel­la val­mis­ta­neet lin­nun­pönt­tö­jä ja jak­ka­roi­ta, joi­den myyn­nis­tä saa­duil­la va­roil­la mak­set­tiin Las­ten­kir­kon ku­lu­ja.

– Lau­neen seu­ra­kun­nan va­paa­eh­toi­set mie­het ha­lu­si­vat teh­dä lah­te­lai­sil­le lap­sil­le oman kir­kon. Siel­lä voi leik­kiä kirk­koa. Voi to­teut­taa omat ris­ti­äi­set ja leik­ki­häät. -- Sa­mal­la Las­ten­kirk­ko on myös oi­kea kirk­ko, jos­sa voi viet­tää kir­kol­li­sia toi­mi­tuk­sia ja pie­niä ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia ja koh­da­ta Ju­ma­lan, kir­joit­taa Riit­ta Sär­kiö kir­jan esi­pu­hees­sa.

Run­saan 60 si­vun pi­tuis­ta oma­kus­tan­net­ta voi os­taa Lau­neen kir­kol­ta tai suo­raan mies­ten­pii­ri­läi­sil­tä: Rei­jo ”Ret­si” Sa­lo­nen p. 045 110 3040 ja Vei­jo Vie­ru­mä­ki p. 0400 454 720.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover