JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

"Lämpimät kokoustilat ja kaakaokone riittävät" – Keski-Lahden nuorten vastuu­ryh­mässä ei kaivata kokous­palk­ki­oita

Uu­den kirk­ko­lain mu­kaan seu­ra­kun­nas­sa pi­tää ol­la nuor­ten vai­kut­ta­ja­ryh­mä. Lah­den seu­ra­kun­nis­sa nuor­ten vas­tuu­ryh­mät ovat toi­mi­neet jo pit­kään.

Tiitu Ojanen ja Lotta Malaska sekä Siiri Tuominen, Aatu Keränen ja Ilmari Oinas (edessä) ovat tyytyväisiä  mahdollisuuksiinsa vaikuttaa. Kuva: Janne Urpunen

Tiitu Ojanen ja Lotta Malaska sekä Siiri Tuominen, Aatu Keränen ja Ilmari Oinas (edessä) ovat tyytyväisiä mahdollisuuksiinsa vaikuttaa. Kuva: Janne Urpunen

Janne Urpunen

9.1.2024
Janne Urpunen

Hei­nä­kuus­sa 2023 voi­maan tul­leen uu­den kirk­ko­lain mu­kaan seu­ra­kun­tiin tu­lee pe­rus­taa nuor­ten vai­kut­ta­ja­ryh­mä al­le 29-vuo­ti­ais­ta kon­fir­moi­duis­ta kir­kon jä­se­nis­tä. Lah­des­sa asi­as­sa on ol­tu kau­kaa vii­sai­ta, sil­lä nuo­ret ovat vai­kut­ta­neet seu­ra­kun­nis­saan jo vuo­sia.

– Meil­lä on jo­kai­sen seu­ra­kun­nan nuo­ri­so­työs­sä pit­kät pe­rin­teet nuor­ten vas­tuu­ryh­mis­tä, jot­ka osal­lis­tu­vat nuo­ri­so­työn lei­rien ja muun toi­min­nan suun­nit­te­luun ja to­teu­tuk­seen. Ryh­mät kul­ke­vat eri ni­mil­lä eri seu­ra­kun­nis­sa. On ai­na­kin vas­tuu­ryh­mää, par­la­ment­tia, ka­lee­ria ja ho­vis­toa. Kun la­ki­muu­tos vai­kut­ta­ja­ryh­mis­tä tuli, oli luon­te­vaa ni­me­tä ole­mas­sa ole­vat vas­tuu­ryh­mät teh­tä­vään, ker­too Kes­ki-Lah­den nuo­ri­so­pas­to­ri Lau­ri Wes­ter­lund.

Aa­tu Ke­rä­nen, 16, Lot­ta Ma­las­ka, 18, Il­ma­ri Oi­nas, 16, Tii­tu Oja­nen, 17, ja Sii­ri Tuo­mi­nen, 16, kuu­lu­vat Kes­ki-Lah­den vai­kut­ta­ja­ryh­mään.

– Suun­ni­tel­laan lei­re­jä ja jär­jes­te­tään eri­lais­ta toi­min­taa. On pi­det­ty nuor­ten il­to­ja, pik­ku­jou­lut ja vas­tuu­ryh­män vaa­li­gaa­la, jos­sa ryh­mään on va­lit­tu uu­sia hen­ki­löi­tä, Oja­nen ker­too ryh­män te­ko­sis­ta.

Oja­sel­le ku­lu­va kau­si on vai­kut­ta­ja­ryh­mäs­sä toi­nen, muil­le en­sim­mäi­nen. Muut­kin ovat jo hy­väl­lä ha­jul­la sii­tä, mis­tä ryh­mäs­sä on kyse.

– Saam­me teh­dä toi­min­nas­ta nä­köis­täm­me. Pla­ys­ta­ti­on-pe­li­kon­so­li ja Hal­li Gal­li -lau­ta­pe­li hom­mat­tiin vas­tuu­ryh­män eh­do­tuk­ses­ta. Syys­lo­mal­la jär­jes­tet­tiin nuor­ten sau­nail­ta Va­pau­den­ka­dul­la. Ty­töil­lä oli oma sau­na­vuo­ro ja po­jil­la oma. Sen jäl­keen is­tut­tiin il­taa yh­des­sä, Oi­nas ker­too.

Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­ta on lin­jan­nut nuor­ten vas­tuu­ryh­män toi­mi­a­lak­si rip­pi­kou­lun jäl­kei­sen nuo­ri­so­työn. Työ on si­säl­löl­tään kris­til­lis­tä kas­va­tus­ta, pal­ve­lua ja lä­he­tys­tä. Vas­tuu­ryh­män teh­tä­vä­nä on ide­oi­da, suun­ni­tel­la, to­teut­taa ja ke­hit­tää seu­ra­kun­nas­sa teh­tä­vää työ­tä yh­des­sä työn­te­ki­jöi­den kans­sa.

Nuor­ten mu­kaan yh­teis­työ Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­den kans­sa su­juu hy­vin.

– Mei­tä kuun­nel­laan ja nä­kö­kan­tam­me huo­mi­oi­daan, Oja­nen sa­noo.

– Työn­te­ki­jöil­le voi va­paas­ti il­mais­ta it­se­ään ja ker­toa, mitä miel­tä on, to­te­aa Oi­nas.

Tuo­mi­nen huo­maut­taa, et­tä ihan kaik­ki ei mene työn­te­ki­jöil­tä läpi.

– Jos­kus sa­no­taan, et­tä tuo ei käy, mut­ta se on ihan nor­maa­lia. Pik­ku­jou­luis­sa ei saa­tu pais­taa jou­lu­kink­kua yö­tä myö­ten. Se oli pa­lo­tur­val­li­suus­ris­ki. Oli­si pi­tä­nyt ol­la ai­kui­nen val­vo­mas­sa.

Wes­ter­lund, joka ol­lut toi­mes­sa ne­li­sen vuot­ta, sa­noo, et­tä ryh­mät ovat ai­na vä­hän eri­lai­sia, kes­kit­ty­vät eri­lai­siin jut­tui­hin ja ot­ta­vat vas­tuu­ta ta­val­laan.

– Nyt vas­tuu­ryh­mä on poik­keuk­sel­li­sen iso. Oli niin pal­jon hy­viä eh­dok­kai­ta.

– Täl­lai­nen isom­pi po­ruk­ka on hyvä. Tu­lee enem­män kes­kus­te­lua ja eri­lai­sia nä­kö­kul­mia, Ma­las­ka nä­kee.

Ko­kouk­sis­ta ei mak­se­ta ko­kous­palk­ki­o­ta.

– Ihan hyvä, et­tei mak­se­ta. Tä­män pi­tää ol­la va­paa­eh­tois­toi­min­taa. Po­ruk­ka on kiin­nos­tu­nut toi­min­nan ke­hit­tä­mi­ses­tä, ei ra­has­ta, Oja­nen sa­noo, ja huo­maut­taa, et­tä nuor­ten lei­rit ovat vas­tuu­ryh­mä­läi­sil­le il­mai­sia.

– Läm­pi­mät ko­kous­ti­lat ja kaa­ka­o­ko­ne riit­tä­vät mi­nul­le, Oi­nas il­moit­taa.

Kes­ki-Lah­des­sa seu­ra­kun­ta­neu­vos­tos­sa on tiet­tä­väs­ti ha­luk­kuut­ta sel­vit­tää, pi­täi­si­kö vai­kut­ta­ja­ryh­mään ni­me­tä myös nuo­ria ai­kui­sia. Aja­tus ei saa tu­kea tei­ni-ikäi­sil­tä vai­kut­ta­jil­ta. He epäi­le­vät, sai­si­vat­ko ää­nen­sä sa­mal­la ta­val­la kuu­lu­viin van­hem­pien jou­kos­sa.

– Sii­nä voi­si tul­la ikä­kui­lu, jos 16-vuo­ti­aat ja yli 30-vuo­ti­aat suun­nit­te­li­si­vat yh­des­sä nuor­ten lei­re­jä. Eh­kä 25–40-vuo­ti­ail­le voi­si ol­la oma vas­tuu­ryh­män­sä, Ma­las­ka nä­kee.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover