JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lahtelaiset aikuiset kävivät rippikoulun ja vaihtoivat kirk­ko­kuntaa – "Aloin ajatella, että miksen minäkin voisi olla lute­ri­lainen"

Aikuisrippikoulu tuotti uusia löytöjä, voimia ja virkistystä, kuvailee Elena Kozurina. "Koen, että kirkko ja Jumala ovat minun kanssani." Vieressä Rauno Sisso. Kuva: Kaisa Kokko

Aikuisrippikoulu tuotti uusia löytöjä, voimia ja virkistystä, kuvailee Elena Kozurina. "Koen, että kirkko ja Jumala ovat minun kanssani." Vieressä Rauno Sisso. Kuva: Kaisa Kokko

2.11.2021
Kaisa Hako

Tei­dät on kas­tet­tu tä­hän us­koon ja olet­te saa­neet sen mu­kais­ta ope­tus­ta. Tah­dot­te­ko Ju­ma­lan ar­mon avul­la osoit­taa tä­män us­kon elä­mäs­sän­ne, ky­syi pap­pi Kai Hent­to­nen lo­ka­kui­se­na sun­nun­tai­na Sii­ka­nie­men lei­ri­kes­kuk­ses­sa.

– Tah­don, vas­ta­si­vat lah­te­lai­set Ele­na Ko­zu­ri­na ja Rau­no Sis­so kon­fir­maa­ti­o­mes­sun kaa­van mu­kai­ses­ti. Mes­sun jäl­keen hei­tä on­ni­tel­tiin. Juh­la­kah­vit­kin nau­tit­tiin.

Yleen­sä ri­pil­le pääs­tään 15-ke­säi­se­nä, mut­ta Ko­zu­ri­na ja Sis­so kon­fir­moi­tiin ai­kuis­rip­pi­kou­lun päät­teek­si. Sen myö­tä he liit­tyi­vät evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon jä­se­nik­si.

– Näis­tä het­kis­tä olen to­del­la kii­tol­li­nen, Ko­zu­ri­na ker­too.

– Kai Hent­to­nen oli hyvä ve­tä­jä, Sis­so ke­huu.

Mo­lem­mat rip­pi­kou­lu­lai­set on lap­se­na kas­tet­tu or­to­dok­si­sen kir­kon jä­se­nik­si. Sik­si kris­til­lis­tä kas­tet­ta ei tar­vit­tu. Sis­so ker­too, et­tä myös or­to­dok­si­nuo­ret käy­vät rip­pi­kou­lun, ja hän­kin kävi sen il­ta­kou­lu­na vuon­na 1959 Kiu­ru­ve­del­lä. Sis­son per­he oli alun pe­rin ko­toi­sin luo­vu­te­tun Kar­ja­lan or­to­dok­si­a­lu­eel­ta.

Ele­na Ko­zu­ri­nal­la puo­les­taan on in­ke­ri­läi­set su­ku­juu­ret. Hän ker­too, et­tä lap­suu­den ko­ti­ky­läs­sä asui sekä or­to­dok­se­ja et­tä lu­te­ri­lai­sia.

Lu­te­ri­lai­suus oli mo­lem­mil­le en­nes­tään tut­tua per­he­si­tei­den vuok­si, ja kum­pi­kin oli har­kin­nut pää­tös­tään pi­dem­män ai­kaa. Ko­zu­ri­nan puo­li­so ja anop­pi kuu­lu­vat evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­seen kirk­koon, ja sun­nun­tai­mes­sut oli­vat tul­leet tu­tuik­si myös puo­li­son iäk­kään mum­mon vä­li­tyk­sel­lä.

– Aloin aja­tel­la, et­tä mik­sen mi­nä­kin voi­si ol­la lu­te­ri­lai­nen. Ju­ma­la on meil­lä sama, hän sa­noo.

Myös Rau­no Sis­son puo­li­so on lu­te­ri­lai­nen.

– Olem­me ol­leet nai­mi­sis­sa 56 vuot­ta ja käy­neet tois­tem­me kir­kois­sa, ei­kä sii­tä kos­kaan ole tul­lut meil­le skis­maa, hän ker­too.

En­nen vii­kon­lo­pun mit­tais­ta rip­pi­lei­riä Ko­zu­ri­na ja Sis­so tu­tus­tui­vat lu­te­ri­lai­seen seu­ra­kun­ta­e­lä­mään käy­mäl­lä mes­suis­sa. He val­mis­tau­tui­vat rip­pi­kou­luun myös lu­ke­mal­la etu­kä­teen Luuk­kaan evan­ke­liu­min ja Ka­te­kis­muk­sen.

– Jos­kus tuli vas­taan fraa­se­ja, joi­ta on vai­kea kään­tää. Mi­nul­la oli apu­na Uu­si tes­ta­ment­ti, jos­sa on mu­ka­na ve­nä­jän­kie­li­nen kään­nös, Ko­zu­ri­na ker­too.

Rip­pi­lei­ril­lä kes­kus­tel­tiin yh­des­sä eri tee­mois­ta, osal­lis­tut­tiin hil­jai­suus­kä­ve­lyyn luon­nos­sa ja vir­kis­täy­dyt­tiin pe­laa­mal­la mölk­kyä.

– Meil­lä oli nel­jä isos­ta, jot­ka oli­vat mu­ka­na kes­kus­te­luis­sa ja tun­nel­maa nos­tat­ta­mas­sa, Sis­so ker­too.

Mo­lem­mat ku­vaa­vat kirk­ko­kun­nan vaih­ta­mis­ta suu­rek­si as­ke­leek­si, mut­ta kos­ka lu­te­ri­lai­suu­den har­joit­ta­mi­nen oli jo per­heen­jä­sen­ten kaut­ta tul­lut tu­tuk­si, muu­tos tun­tuu luon­nol­li­sel­ta.

Ko­zu­ri­na ku­vai­lee rip­pi­kou­lun tuot­ta­neen uu­sia löy­tö­jä, voi­mia ja vir­kis­tys­tä.

– Täs­tä on hyvä jat­kaa. Koen, et­tä kirk­ko ja Ju­ma­la ovat mi­nun kans­sa­ni.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover