JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lahdessa asuva ukrai­na­lainen Liliia Harmai: ”Joudun miettimään joka päivä, onko perheeni vielä elossa”

Uk­rai­na­lai­sen Li­liia Har­main ras­kas ke­vät kään­tyi su­ku­lais­per­heen ma­joit­ta­mi­seen ja kii­tol­li­suu­teen ih­mis­ten ha­lus­ta aut­taa hä­nen ko­ti­maa­taan. Huo­li Uk­rai­nas­sa ole­vis­ta per­heen­jä­se­nis­tä on kova.

Teemu Leppänen

1.4.2022
Teemu Leppänen

Lahte­lai­sel­la Li­liia Har­mail­la, 31, on ta­ka­naan ras­kas ke­vät­tal­vi. Sen muut­ti yk­si pu­he­lu isäl­tä Uk­rai­nas­ta 24. hel­mi­kuu­ta aa­mul­la: Ve­nä­jä hyök­kää ja tääl­lä on al­ka­nut sota.

Har­mai ker­too, et­tä hä­nen per­hees­tään isä ja veli sekä täti ovat yhä Uk­rai­nas­sa. Veli ja mui­ta su­ku­lais­mie­hiä on ar­mei­jas­sa.

– Ha­lu­ai­sin, et­tä per­hee­ni tu­li­si tur­vaan Suo­meen, mut­ta he ei­vät ole ha­lun­neet läh­teä siel­tä.

Har­mai­ta loh­dut­taa hiu­kan se, et­tä uk­rai­na­lai­set aut­ta­vat nyt pal­jon toi­nen tois­taan. Hän on kii­tol­li­nen kai­kil­le, jot­ka ha­lu­a­vat aut­taa uk­rai­na­lai­sia ja on iloi­nen sii­tä, et­tä hei­tä on pal­jon.

– Suo­ma­lai­sil­la on suu­ri sy­dän. Kaik­ki ha­lu­a­vat aut­taa.

Aut­ta­mis­ha­lua näh­tiin esi­mer­kik­si Lah­den seu­ra­kun­tien kah­des­sa Apua Uk­rai­naan -kon­sert­tis­sa maa­lis­kuus­sa. Nii­den ylei­sö­mää­rä ko­ho­si lä­hes 900 hen­keen. Kon­ser­tit tuot­ti­vat ko­leh­ti­na lä­hes 9 000 eu­roa, ja lah­joit­taa sai myös Kir­kon­maan Ul­ko­maan (KUA) avun kaut­ta.

Päi­jät­hä­mä­läi­set seu­ra­kun­nat ovat il­moit­ta­neet lah­joit­ta­van­sa eri suu­rui­sia sum­mia KUA:n ke­räyk­seen.

Kon­ser­tit tuot­ta­nut Hei­di Pa­ka­ri­nen muis­tut­taa, et­tä ke­räys on edel­leen­kin voi­mas­sa.

– Oli­si upe­aa, jos esi­mer­kik­si päi­jät­hä­mä­läi­set yri­tyk­set läh­ti­si­vät mu­kaan aut­ta­maan, Pa­ka­ri­nen to­te­si Lah­den seu­ra­kun­tien tie­dot­tees­sa.

Har­mai ker­too lä­het­tä­neen­sä mie­hen­sä kans­sa kui­va­muo­na­tar­vik­kei­ta ja vaip­po­ja Uk­rai­naan. Sen jäl­keen apua on­kin tar­vit­tu omas­sa ta­lou­des­sa, kun mie­hen sis­ko saa­pui kah­den pie­nen lap­sen kans­sa ras­kaan seit­se­män päi­vän mat­kan jäl­keen hei­dän luok­seen.

Lah­den seu­ra­kun­tien di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jöil­le on tul­lut maa­lis­kuun lop­puun men­nes­sä muu­ta­mia yh­tey­de­not­to­ja uk­rai­na­lais­pa­ko­lai­sil­ta.

– Odo­tam­me, et­tä yh­tey­de­not­to­jen mää­rä kas­vaa muu­ta­maan kym­me­neen. Olem­me va­rau­tu­neet pe­rus­tar­pei­den tu­ke­mi­seen. Li­säk­si tar­jo­am­me hen­kis­tä apua sii­nä ta­pauk­ses­sa, et­tä yh­tei­nen kie­li löy­tyy, ker­too di­a­ko­ni­a­joh­ta­ja Riku Suo­kas.

Täl­lä vii­kol­la Lah­den seu­ra­kun­nat aloit­ti ke­räyk­sen, jon­ka va­roil­la di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jät hank­ki­vat elä­mi­sen pe­rus­tar­vik­kei­ta Lah­teen tu­le­vil­le Uk­rai­nan pa­ko­lai­sil­le.

Har­main per­he on ko­toi­sin Tšer­ni­hi­vin kau­pun­gis­ta, jo­hon Ve­nä­jä on myös ras­kaas­ti is­ke­nyt. Kau­pun­ki si­jait­see noin 100 ki­lo­met­riä maan pää­kau­pun­gis­ta koil­li­seen. Yh­tey­den­pi­to Suo­mes­ta kä­sin Uk­rai­naan on vai­ke­aa, kos­ka säh­kö­pu­lan vuok­si esi­mer­kik­si kän­ny­köi­den la­taa­mi­nen on vai­keu­tu­nut.

Har­mai ker­too, et­tä hän tuli yh­des­sä mie­hen­sä kans­sa Suo­meen nel­jä vuot­ta sit­ten, en­sin Suo­mus­sal­mel­le mar­jan­poi­mi­joik­si. Täl­lä het­kel­lä mies työs­ken­te­lee be­to­nin­val­mis­tuk­ses­sa. Li­liia opis­ke­lee ko­kik­si Kou­lu­tus­kes­kus Sal­pauk­ses­sa.

Maa­lis­kuun lo­pul­la haas­tat­te­lu­päi­vään men­nes­sä Har­main ker­ros­ta­los­sa asu­van isän ta­loon ei ol­lut osu­nut pom­me­ja tai oh­juk­sia. Kai­kes­ta on pu­laa: säh­kös­tä, ve­des­tä, ruu­as­ta.

– Joka päi­vä mi­nul­la on stres­si. Jou­dun miet­ti­mään, on­ko per­hee­ni elos­sa. Kun isä soit­ti so­dan al­ka­es­sa, it­kin sen koko päi­vän niin, et­tä kas­vo­ni tur­po­si­vat, Har­mai ker­too.

Hä­nen tie­dos­saan on, et­tä su­ku­lais­mies on kuol­lut ar­mei­jan ri­veis­sä.

– Kun pu­hun isän kans­sa pu­he­li­mes­sa, pu­hees­sa tois­tuu ”Slava uk­rai­ni”. Maam­me ja ar­mei­jam­me on vah­va, ja maa on mei­dän.

Ke­räys Lah­teen saa­pu­vien Uk­rai­nan pa­ko­lais­ten aut­ta­mi­sek­si löy­tyy osoit­tees­ta lah­den­seu­ra­kun­nat.fi/uk­rai­nan­so­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover