JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lahden seura­kun­tien toiminnan orga­ni­sointia koskeva selvitys valmistuu tammikuussa – "Keskus­te­lu­tarve seura­kun­ta­ra­ken­teesta on kasvanut"

Vaalikoneessa seurakuntavaaliehdokkaat ottivat kantaa väitteeseen: Tarvitaan viisi paikallisseurakuntaa, jotta hengellistä työtä voidaan toteuttaa Lahdessa parhaalla mahdollisella tavalla. Kuva: STT/Katja Määttä

Vaalikoneessa seurakuntavaaliehdokkaat ottivat kantaa väitteeseen: Tarvitaan viisi paikallisseurakuntaa, jotta hengellistä työtä voidaan toteuttaa Lahdessa parhaalla mahdollisella tavalla. Kuva: STT/Katja Määttä

STT

10.11.2022
Teemu Leppänen

Kes­kus­te­lu tar­pees­ta muut­taa Lah­den seu­ra­kun­ta­ra­ken­net­ta on kas­va­nut täl­lä vaa­li­kau­del­la.

– Se on nous­sut esil­le muun mu­as­sa kiin­teis­tö­suun­ni­tel­man yh­tey­des­sä, ko­ro­na­pan­de­mi­an ja Uk­rai­nan so­dan ta­lous­vai­ku­tus­ten vuok­si sekä kiih­ty­vän jä­sen­ka­don vuok­si, ker­too hal­lin­to­joh­ta­ja Pasi Mä­ke­lä.

Alus­ta­va sel­vi­tys toi­min­nan uu­del­leen or­ga­ni­soin­nis­ta on juu­ri al­ka­nut, ja se tuo­daan tie­dok­si yh­tei­sel­le kirk­ko­neu­vos­tol­le tä­nään tors­tai­na.

– Sel­vi­tyk­ses­sä läh­de­tään liik­keel­le seu­ra­kun­nal­li­sen työn ja toi­min­nan or­ga­ni­soin­nis­ta sekä sen haas­teis­ta nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa, kun re­surs­sit heik­ke­ne­vät vää­jää­mät­tä, Mä­ke­lä ker­too.

Sel­vi­tys­työn te­kee Kirk­ko­pal­ve­lut ry:n ke­hit­tä­mis­kon­sult­ti Sami Lah­ti­luo­ma, ja se val­mis­tuu tam­mi­kuus­sa 2023. Uu­sil­le luot­ta­mus­hen­ki­löil­le tu­lok­set esi­tel­lään heti vaa­li­kau­den aluk­si.

Li­säk­si yh­ty­mäs­sä aloi­tet­tiin syk­syl­lä ”yh­tei­sel­lä tie­dol­la joh­ta­mi­sen pro­ses­si”, jos­sa luo­daan luot­ta­mus­hen­ki­löi­den ja työn­te­ki­jöi­den yh­tei­nen ti­lan­ne­ku­va yh­ty­män ja seu­ra­kun­tien toi­min­ta­ky­vys­tä nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa.

Hal­lin­to­ra­ken­ne, or­ga­ni­soi­tu­mi­nen ja tu­ki­toi­min­not pal­ve­le­vat toi­min­taa, ja ne voi­daan jär­jes­tää mo­nel­la ta­val­la.

– On ole­tet­ta­vaa, et­tä alus­ta­van sel­vi­tyk­sen pe­rus­teel­la löy­det­tä­vät lin­jat si­säl­tä­vät ele­ment­te­jä sekä ny­kyi­sel­lä työn or­ga­ni­soin­ti­ta­val­la jat­ka­mi­ses­ta et­tä mer­kit­tä­väs­tä työn or­ga­ni­soin­nin vir­ta­vii­vais­ta­mi­ses­ta, Mä­ke­lä sa­noo.

Yh­ty­män pur­ka­mi­nen tai seu­ra­kun­tien yh­dis­tä­mi­nen on yk­si vaih­to­eh­dois­ta. Mui­ta ovat esi­mer­kik­si va­paa­eh­toi­sen yh­teis­työn li­sää­mi­nen, kaik­kien vir­ko­jen ja teh­tä­vien siir­tä­mi­nen yh­ty­mäl­le sekä yh­teis­ten työ­muo­to­jen li­sää­mi­nen.

Mä­ke­län mu­kaan alus­ta­vas­ta sel­vi­tyk­ses­tä on tar­koi­tus ede­tä päät­tä­mään, mitä ke­hi­tys- ja toi­men­pi­de­lin­jo­ja sel­vi­te­tään tar­kem­min, ja jat­kaa mää­rä­tie­toi­ses­ti koh­ti pää­tök­siä.

Seu­ra­kun­ta­yh­ty­män si­säl­lä aloi­te­oi­keus seu­ra­kun­ta­ja­on muut­ta­mi­sek­si on seu­ra­kun­tien seu­ra­kun­ta­neu­vos­toil­la.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover