JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lahden seura­kun­tien seka­jä­te­määrän laskua selittää lajittelun lisääminen, korona ja tilas­toin­ti­oi­kaisu

Joutjärven seurakunnan suntio-vahtimestasri Niina Kostiainen lajitteli käytettyjä alttarikukkia jäteastiaan viime talvena. Kuva: Teemu Leppänen

Joutjärven seurakunnan suntio-vahtimestasri Niina Kostiainen lajitteli käytettyjä alttarikukkia jäteastiaan viime talvena. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

18.3.2022
Teemu Leppänen

Lahden seu­ra­kun­nat vä­hen­si se­ka­jät­teen mää­rää 2,3 ton­nil­la vuon­na 2021. Kun vuon­na 2020 se­ka­jä­tet­tä syn­tyi 51,3 ton­nia, vii­me vuon­na se­ka­jät­teen mää­rä oli 49 ton­nia.

Jä­te­mää­rän ke­hi­tys­tä Lah­den seu­ra­kun­nis­sa ja sen yh­tei­sis­sä työ­muo­dois­sa on seu­rat­tu tar­kem­min vuo­si­ta­sol­la vuo­des­ta 2019 läh­tien, jol­loin se­ka­jä­tet­tä syn­tyi 66 ton­nia. Se­ka­jä­tein­di­kaat­to­ri ase­tet­tiin ym­pä­ris­tö­oh­jel­maan vuo­sil­le 2019–22.

– Tar­koi­tus on ar­vi­oi­da, kuin­ka te­hok­kaas­ti meil­lä la­ji­tel­laan ja vä­hen­ne­tään jät­tei­den syn­tyä. Se­ka­jät­teen mää­rä vä­he­nee, kun la­jit­te­lu te­hos­tuu, ker­too Lah­den seu­ra­kun­tien yli­puu­tar­hu­ri Ei­la Ny­kä­nen.

Ener­gi­a­jät­teen mää­rä kas­voi vii­me vuon­na 2,4 ton­nil­la 54,6 ton­niin. Ny­kä­nen ar­vi­oi, et­tä tämä on osoi­tus la­jit­te­lun pa­ran­tu­mi­ses­ta eli sii­tä, et­tä ener­gi­ak­si kel­paa­vaa jä­tet­tä on lai­tet­tu ai­em­paa enem­män seka-as­ti­an si­jaan ener­gia-as­ti­aan.

– Jon­kin ver­ran olem­me li­sän­neet myös mah­dol­li­suuk­sia la­ji­tel­la pa­pe­ria ja kar­ton­kia.

Vii­me vuon­na Lah­den seu­ra­kun­nis­sa kiin­ni­tet­tiin en­tis­tä enem­män huo­mi­o­ta var­sin­kin seka- ja ener­gi­a­jä­te­as­ti­oi­den ko­koon ja tyh­jen­nys­vä­lei­hin. Jä­te­a­si­oi­ta pie­nen­net­tiin tai nii­tä tyh­jen­net­tiin en­tis­tä har­vem­min. Tämä oi­kai­see ti­las­toa vas­taa­maan pa­rem­min to­del­lis­ta jä­te­mää­rää, sil­lä jä­teyh­ti­öt las­ke­vat as­ti­an ole­van täy­si ai­na, kun se tyh­jen­ne­tään.

Tä­hän kiin­ni­te­tään huo­mi­o­ta myös jat­kos­sa. Esi­mer­kik­si kirk­ko­jen vah­ti­mes­ta­rei­ta kan­nus­te­taan har­ven­ta­maan tyh­jen­nys­vä­le­jä en­ti­ses­tään ke­säi­sin.

Ko­ro­nal­la on oma vai­ku­tuk­sen­sa jät­tei­den mää­rään. Esi­mer­kik­si bi­o­jät­teen mää­rä jat­koi vii­me vuon­na las­ku­aan noin kah­del­la ton­nil­la edel­lis­vuo­den 38 ton­nis­ta 36 ton­niin. Tä­hän vai­kut­taa se, et­tä kiin­teis­töis­sä oli toi­min­taa ja vä­keä ta­val­lis­ta vä­hem­män ko­ro­na­ra­joi­tus­ten ja -suo­si­tus­ten vuok­si.

Lah­den seu­ra­kun­nis­sa jä­te­mää­rä to­den­nä­köi­ses­ti kas­vaa, kun toi­min­ta jäl­leen nor­ma­li­soi­tuu.

– Us­koi­sin, et­tä en­si vuon­na jä­te­mää­rä kas­vaa, jos toi­min­ta­kin pää­see kas­va­maan, Ny­kä­nen sa­noo.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover