JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lahden seura­kun­ta­yh­tymä yltämässä talven ener­gi­an­sääs­tö­ta­voit­tee­seensa – "Leuto talvi on auttanut huomat­ta­vasti"

Upilan kartano on yksi kohteista, joka pidetään tänä talvena kiinni. Kuva: Ville Heiskanen

Upilan kartano on yksi kohteista, joka pidetään tänä talvena kiinni. Kuva: Ville Heiskanen

Ville Heiskanen

2.2.2023
Teemu Leppänen

Lahden seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä las­kee sääs­tä­neen­sä al­ku­tal­ven ener­gi­an­ku­lu­tuk­ses­saan kes­ki­mää­rin 10–15 pro­sent­tia, mikä on ra­has­sa mi­tat­tu­na noin 30 000 eu­roa.

Mar­ras­kuus­ta saak­ka säh­kön­ku­lu­tus on ol­lut kes­ki­mää­rin 13 pro­sent­tia edel­lis­vuo­sia pie­nem­pi. Il­man säh­kö­läm­mi­tys­koh­tei­ta sääs­tö on noin 10 pro­sent­tia.

– Suu­rim­mat pu­do­tuk­set on saa­tu ai­kaan kir­koil­la sekä kiin­teis­töil­lä, jois­ta toi­min­taa on siir­ret­ty pois, ker­too kiin­teis­tö­pääl­lik­kö Juk­ka-Pek­ka Pent­ti­nen.

Kau­ko­läm­mön ku­lu­tus las­ki mar­ras–tam­mi­kuus­sa kes­ki­mää­rin 17,5 pro­sent­tia.

– Sääs­tö­toi­men­pi­teil­lä on mer­ki­tys­tä, mut­ta tu­lee huo­mi­oi­da, et­tä leu­to tal­vi on aut­ta­nut huo­mat­ta­vas­ti, Pent­ti­nen sa­noo.

Seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä päät­ti jou­lu­kuus­sa, et­tä se osal­lis­tuu läm­mi­tys­kau­den ajan ener­gi­an­sääs­tö­tal­koi­siin, jol­la tur­va­taan krii­si­ai­ka­na Suo­men ener­gi­an riit­tä­vyyt­tä. Ener­gi­aa alet­tiin sääs­tää jo mar­ras­kuun alus­sa, ja toi­men­pi­tei­den on tar­koi­tus päät­tyä maa­lis­kuun lo­pus­sa. Ta­voit­tee­na on vä­hen­tää läm­mi­tys­kau­den ener­gi­an­ku­lu­tus­ta 10–15 pro­sent­tia.

Ener­gi­aa sääs­te­tään seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäs­sä useil­la eri ta­voil­la.

Kiin­teis­tö­jen läm­pö­ti­laa on las­ket­tu toi­mis­to- ja ko­koon­tu­mis­ti­lois­sa noin 20 as­tee­seen. Kirk­ko­sa­leis­sa läm­pö­ti­la las­ket­tiin 18 as­tee­seen.

Kiin­teis­tö­jen pi­ha­va­lais­tus­ta sam­mu­te­taan yök­si, ja kirk­ko­jen koh­de­va­lais­tuk­set kyt­ke­tään pois.

Loh­ko- ja li­sä­läm­mit­ti­mien käyt­tö ja säh­kö­au­to­jen la­taus kiel­le­tään lä­hes kai­kil­la seu­ra­kun­ta­yh­ty­män kiin­teis­tö­jen park­ki­pai­koil­la.

Kaik­ki seu­ra­kun­ta­yh­ty­män ti­lois­sa jär­jes­tet­tä­vät sau­na­vuo­rot pe­ru­taan. Tak­ka- ja ker­ho­huo­neis­sa voi ko­koon­tua muu­ten.

Luo­ma­nie­men Wan­ha, Upi­lan kar­ta­no, Met­sä­pel­lon seu­ra­kun­ta­ko­ti ja Met­sä­nie­men ti­lat ovat vä­li­ai­kai­ses­ti kiin­ni, ja nii­den läm­pö­ti­la las­ke­taan nor­maa­lia alem­mak­si. Sal­paus­se­län seu­ra­kun­nan alu­eel­la toi­min­taa kes­ki­te­tään yh­teen ra­ken­nuk­seen, Jal­ka­ran­nan seu­ra­kun­ta­ta­loon.

Ai­em­min teh­ty­jä kir­kol­lis­ten toi­mi­tus­ten ja juh­lien va­rauk­sia ei pe­rut­tu.

Pent­ti­sen tie­toon on tul­lut vä­hän pa­lau­tet­ta. Ne ovat kos­ke­neet si­sä­läm­pö­ti­lo­ja ja sau­no­jen sul­ke­mis­ta.

– Sääs­tö­toi­men­pi­tei­den tar­peel­li­suus on kui­ten­kin ym­mär­ret­ty var­sin hy­vin.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover