JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lahden seurakunnat rahoit­ta­maan Sammonkadun avus­tus­kes­kusta – Seura­kun­ta­yh­tymä on hakeutunut ukrai­na­laisten autta­mi­sessa yhteis­työhön muiden kanssa

Inspis Lahti ry:n työntekijät Mikko Lehmus ja Juha Häkkinen lajittelivat sotaa paenneille ukrainalaisille tehtyjä ruokalahjoituksia Sammonkadun avustuskeskuksessa Lahdessa. Kuva: Jani Mahkonen

Inspis Lahti ry:n työntekijät Mikko Lehmus ja Juha Häkkinen lajittelivat sotaa paenneille ukrainalaisille tehtyjä ruokalahjoituksia Sammonkadun avustuskeskuksessa Lahdessa. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

28.6.2022
Teemu Leppänen

Lahdes­sa on täl­lä het­kel­lä so­taa pa­os­sa lä­hes 1 200 uk­rai­na­lais­ta. Sam­mon­ka­dun avus­tus­kes­kuk­ses­sa Lah­des­sa käy vii­koit­tain 220–250 per­het­tä tai ruo­ka­kun­taa.

Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä päät­ti maa­nan­tai­na al­kaa tu­kea toi­min­taa. Ins­pis Lah­ti ry on pyö­rit­tä­nyt toi­min­taa ke­sä­kuun alus­ta al­ka­en.

Avus­tus­kes­kuk­sen Uk­rai­nan pa­ko­lai­sil­le pe­rus­ti alun pe­rin yk­si­tyis­hen­ki­lö. Ti­lat tar­jo­a­van Lah­den kau­pun­gin elin­voi­ma­joh­ta­ja Mar­kus Lan­ki­nen to­te­si tou­ko­kuun lo­pul­la, et­tä vaik­ka vas­tuu­toi­mi­ja vaih­tuu, on edel­leen en­si­ar­voi­sen tär­ke­ää, et­tä toi­min­taa to­teu­te­taan laa­jal­la rin­ta­mal­la yh­teis­työ­kump­pa­nei­den ja va­paa­eh­tois­ten kans­sa.

– Meil­lä kai­kil­la on mah­dol­li­suus ol­la mu­ka­na aut­ta­mas­sa. Sam­mon­ka­dun avus­tus­kes­kuk­sen työn tu­ke­mi­nen tar­jo­aa tä­hän konk­reet­ti­sen väy­län.

Ihmisten lahjoituksina tuomia käyttötavaroita, kuten vaatteita, on tiloissa esillä, ja niitä saa ottaa vapaasti mukaansa. Kuva: Jani Mahkonen

Ihmisten lahjoituksina tuomia käyttötavaroita, kuten vaatteita, on tiloissa esillä, ja niitä saa ottaa vapaasti mukaansa. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Di­a­ko­ni­a­joh­ta­ja Riku Suo­kas ker­too, et­tä Uk­rai­nan pa­ko­lais­ten aut­ta­mis­ta on teh­ty myös Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäs­sä yh­teis­työs­sä mui­den toi­mi­joi­den kans­sa. Ve­tu­rik­si ei ole läh­det­ty.

– Olem­me haa­li­neet ka­lus­tei­ta SPR:n asun­toi­hin, ra­hoit­ta­neet sa­dan uk­rai­na­lais­lap­sen Kor­ke­a­saa­ri-ret­ken ruu­at, ke­rän­neet ko­leh­tia ja osoit­ta­neet muu­ten­kin ra­haa Uk­rai­nan aut­ta­mi­sek­si, jär­jes­tä­neet tu­ki­kon­sert­te­ja ja ru­koil­tu ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­sa, Suo­kas lu­et­te­lee konk­reet­ti­sia esi­merk­ke­jä.

Yh­ty­mä on myös val­miu­des­sa va­ra­hä­tä­ma­joit­ta­jak­si lei­ri­kes­kus­ten­sa kans­sa, jos SPR:n or­ga­ni­soi­mat ti­lat ei­vät rii­tä. Tois­tai­sek­si näin ei ole käy­nyt.

Kah­dek­sal­le uk­rai­na­lais­per­heel­le pi­det­tiin täl­lä vii­kol­la voi­maan­nut­ta­va lei­ri Sii­ka­nie­mes­sä. Yh­ty­män las­ten­lei­reil­lä on ol­lut mu­ka­na al­ku­ke­sän ai­ka­na muu­ta­ma uk­rai­na­lais­lap­si, joi­den äi­dit ovat pääs­seet Suo­mes­sa töi­hin.

– Lei­ri on toi­mi­nut las­ten hoi­to­paik­ka­na niil­le, jot­ka sel­lais­ta tar­vit­se­vat. Yh­teis­tä kiel­tä ei ole ol­lut, mut­ta oh­jaa­jat ovat vies­ti­neet heil­le esi­mer­kik­si ku­va­kor­tein, jois­sa on teks­ti uk­rai­nak­si tai ve­nä­jäk­si, ker­too var­hais­kas­va­tuk­sen esi­mies An­ne Gran­lund.

"Ota mukaasi", lukee pehmolelujen kohdalla Sammonkadun avustuskeskuksessa. Kuva: Jani Mahkonen

"Ota mukaasi", lukee pehmolelujen kohdalla Sammonkadun avustuskeskuksessa. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Sam­mon­ka­dun avus­tus­kes­kuk­sen toi­min­taa seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä tu­kee käy­tän­nös­sä hä­vik­ki­ruo­ka­ja­ke­li­ja Avoin Ovi ry:n kaut­ta, jon­ka kul­je­tus- ja palk­kaus­kus­tan­nuk­siin seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä myön­si maa­nan­tai­na ra­haa. Jo ke­vääl­lä en­nen ve­to­vas­tuun­vaih­toa yh­ty­mä avus­ti pa­ril­la tu­han­nel­la eu­rol­la avus­tus­kes­kuk­sen ruo­ka­ja­ke­lua.

Ins­pis Lah­ti ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Mak­sim Gla­dost­suk ker­too, et­tä Avoi­men Oven hä­vik­ki­ruo­kaa ale­taan ja­kaa Sam­mon­ka­dul­la.

Tä­hän men­nes­sä avus­tus­ja­ke­lu­ja on pys­tyt­ty jär­jes­tä­mään ker­ran vii­kos­sa lä­hin­nä ro­ta­rei­den noin 30 000 eu­ron ja yk­si­tyis­hen­ki­löi­den avus­tuk­sil­la. Nämä muo­na­tar­vik­keet riit­tä­vät Gla­dost­su­kin mu­kaan hei­nä­kuun puo­leen­vä­liin saak­ka. Alus­ta­va aja­tus on jat­kaa toi­min­taa vä­hin­tään kol­me kuu­kaut­ta.

– Olem­me an­ta­neet kai­kil­le pe­rus­ruo­ka­tar­vi­ke­kas­se­ja. Li­säk­si olem­me ja­ka­neet kai­kil­le sa­man­lai­set hy­gie­ni­a­tar­vi­ke­kas­sit, Gla­dost­suk ker­too.

Hän on it­se­kin alun pe­rin ko­toi­sin Uk­rai­nas­ta.

Ih­mis­ten lah­joi­tuk­si­na tuo­mia käyt­tö­ta­va­roi­ta, ku­ten vaat­tei­ta ja as­ti­oi­ta, on ti­lois­sa esil­lä, ja nii­tä saa ot­taa va­paas­ti mu­kaan­sa. Pol­ku­pyö­riä luo­vu­te­taan erik­seen so­pi­mal­la.

Ihmisten lahjoituksina tuomia käyttötavaroita, kuten astioita, on tiloissa esillä, ja niitä saa ottaa vapaasti mukaansa. Kuva: Jani Mahkonen

Ihmisten lahjoituksina tuomia käyttötavaroita, kuten astioita, on tiloissa esillä, ja niitä saa ottaa vapaasti mukaansa. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Avus­tet­ta­vat ovat Päi­jät-Hä­meen alu­eel­ta. Sam­mon­ka­dun ja­ke­lu­ker­roil­la va­rau­du­taan 300 ruo­ka­kun­nan tu­loon. Tu­li­jat täyt­tä­vät en­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la hen­ki­lö­tie­to­lo­mak­keen ja näyt­tä­vät hen­ki­löl­li­syys­pa­pe­rin­sa.

Gla­dost­suk täh­den­tää, et­tä Sam­mon­ka­dun avus­tus­kes­kuk­sen toi­min­ta ra­joit­tuu tar­vik­kei­den ja­ke­luun.

– Hä­däs­sä ole­vien aut­ta­mis­ta var­ten on vas­taa­not­to­kes­kus.

Pai­kal­le tul­laan esi­mer­kik­si Pa­das­jo­el­ta as­ti. Ja­ke­lu­ker­rat ovat sa­mal­la myös so­si­aa­li­sia koh­taa­mi­sia.

Toi­min­taa pyö­rit­tää päi­vit­täin vii­si ins­pis­läis­tä. Ja­ko­päi­vi­nä on ol­lut 12 va­paa­eh­tois­ta uk­rai­na­lais­ta pa­ko­lais­ta aut­ta­mas­sa.

– Nyt kun olem­me saa­neet näil­lä re­surs­seil­la tä­män pyö­ri­mään, otam­me ha­luk­kai­ta suo­ma­lai­sia aut­ta­jia mu­kaan.

Toi­min­taa ja yh­teis­työ­ku­vi­oi­ta on tar­koi­tus muu­ten­kin ke­hit­tää.

– Olem­me avoin­na kai­kil­le yh­teis­työ­ku­vi­oil­le, jos sel­lai­sia tu­lee ja on tar­jol­la.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover