JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lahden luovu­tet­ta­vien listalla tois­ta­kym­mentä kohdetta, etupäässä seura­kun­ta­ta­loja ja leiri­paik­koja – katso kuvat

Jout­jär­vel­lä ja Sal­paus­se­läl­lä eh­do­te­taan kirk­ko­kiin­teis­tö­jen ke­hit­tä­mis­tä. "Vaik­ka ne­li­öt vä­he­ne­vät rei­lus­ti, hen­gel­lis­tä toi­min­taa ei vaa­ran­ne­ta", va­kuut­taa kiin­teis­tö­työ­ryh­mää joh­ta­nut Kari Es­ke­li­nen.

Metsäkankaalle vuonna 1972 valmistuneen Salpausselän kirkon tilalle ehdotetaan uudisrakennusta. Kuva: Juhani Viitanen

Metsäkankaalle vuonna 1972 valmistuneen Salpausselän kirkon tilalle ehdotetaan uudisrakennusta. Kuva: Juhani Viitanen

13.10.2020
Markus Luukkonen

Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä kaa­vai­lee mit­ta­via ti­la­vä­hen­nyk­siä. 8. lo­ka­kuu­ta jul­kis­te­tus­sa kiin­teis­tö­työ­ryh­män lop­pu­ra­por­tis­sa ti­lo­ja kar­sit­tai­siin 10 000 brut­to­ne­li­ö­met­riä ja vuo­tui­set käyt­tö­kus­tan­nuk­set las­ki­si­vat noin 650 000 eu­roa.

Kiin­teis­tö­työ­ryh­män esi­tyk­set pe­rus­tu­vat vuo­sien 2019–2026 kiin­teis­tö­suun­ni­tel­maan, jon­ka ta­voit­tee­na on kes­kit­tää toi­min­taa kirk­koi­hin ja kap­pe­lei­hin. Käy­tän­nös­sä vä­hen­nyk­set kos­ke­vat seu­ra­kun­ta­ta­lo­ja ja -ko­te­ja, lei­ri­kes­kuk­sia sekä mui­ta seu­ra­kun­tien kiin­teis­tö­jä. Luo­vu­tet­ta­vien kiin­teis­tö­jen ti­lal­le et­si­tään joil­la­kin alu­eil­la kor­vaa­via vuok­ra­ti­lo­ja.

Li­säk­si esi­te­tään Jout­jär­ven kir­kon sekä Sal­paus­se­län kir­kon kiin­teis­tö­jen ke­hit­tä­mis­tä ter­veel­li­sik­si ja vas­taa­maan ny­ky­päi­vän tar­pei­siin. Näi­den to­teu­tu­es­sa sääs­töt käyt­tö­kus­tan­nuk­sis­sa nou­si­si­vat 750 000 eu­roon.

Joutjärvellä ehdotetaan kirkon huonokuntoisen matalan osan kehittämistä. Kuva: Markku Lehtinen

Joutjärvellä ehdotetaan kirkon huonokuntoisen matalan osan kehittämistä. Kuva: Markku Lehtinen

– Vaik­ka ne­li­öt vä­he­ne­vät rei­lus­ti, hen­gel­lis­tä toi­min­taa ei vaa­ran­ne­ta, va­kuut­taa kiin­teis­tö­työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja, kirk­ko­her­ra Kari Es­ke­li­nen.

Käyt­tö­as­te­sel­vi­tyk­ses­sä kar­toi­tet­tiin ti­lat, joi­den käyt­tö on vä­häis­tä.

– Kun vä­häi­sel­lä käy­töl­lä ole­vat ne­li­öt jää­vät pois, sääs­töt voi­daan ka­na­voi­da hen­gel­li­seen toi­min­taan sekä seu­ra­kun­nal­li­sen toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen. Toi­min­ta­e­del­ly­tyk­set pa­ra­ne­vat pit­käl­le tu­le­vai­suu­teen, Es­ke­li­nen jat­kaa.

Lah­den yh­tei­nen kirk­ko­neu­vos­to sai lop­pu­ra­por­tin tie­dok­seen ja lä­het­ti sen laa­jal­le lau­sun­to­kier­rok­sel­le. Lau­sun­not pyy­de­tään seu­ra­kun­ta­neu­vos­toil­ta, yh­teis­ten työ­muo­to­jen joh­to­kun­nil­ta ja toi­mi­kun­nil­ta sekä lap­si­a­si­a­val­tuu­te­tuil­ta. Muu­tok­sis­ta päät­tää Lah­den yh­tei­nen kirk­ko­val­tuus­to 16. jou­lu­kuu­ta. Tätä en­nen val­tuus­to ko­koon­tuu 26. mar­ras­kuu­ta kiin­teis­tö­se­mi­naa­riin pui­maan eh­do­tuk­sia.

Kiinteistötyöryhmän nimeämät kohteet on merkitty karttaan, josta ilmenevät myös Lahden viiden paikallisseurakunnan rajat. Kuva: Markku Lehtinen

Kiinteistötyöryhmän nimeämät kohteet on merkitty karttaan, josta ilmenevät myös Lahden viiden paikallisseurakunnan rajat. Kuva: Markku Lehtinen

Jout­jär­ven kir­kon koh­dal­la esi­te­tään kaa­va­muu­tos­ten käyn­nis­tä­mis­tä vä­lit­tö­mäs­ti. Kaa­va­muu­tok­sel­la Jout­jär­ven kir­kon asuin­ta­lo ero­te­taan omak­si kiin­teis­tök­si ja park­ki­pai­kan kaa­vaa tar­kis­te­taan. Li­säk­si käyn­nis­te­tään neu­vot­te­lut ma­ta­lan osan ke­hit­tä­mi­sek­si.

Sal­paus­se­län kir­kon ti­lal­le eh­do­te­taan mo­ni­puo­li­seen käyt­töön so­vel­tu­vaa uu­dis­ra­ken­nus­ta, joka pal­ve­li­si hen­gel­li­sen ja toi­min­nal­li­sen elä­män kes­kuk­se­na. Kiin­teis­tön ke­hit­tä­mi­nen aloi­te­taan ra­ken­nus­his­to­ri­a­sel­vi­tyk­sel­lä ja kun­to­tut­ki­muk­sel­la, ja eteen voi tul­la ny­kyi­sen huo­no­kun­toi­sen kir­kon pur­ka­mi­nen.

Kiin­teis­tö­työ­ryh­mä esit­tää luo­pu­mis­ta Nas­to­lan ja Lii­po­lan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sis­ta sekä Kun­nak­sen, Ank­ku­rin, Met­sä­pel­lon, Jal­ka­ran­nan ja Har­ju­na­lus­tan seu­ra­kun­ta­ko­deis­ta. Mui­ta luo­vu­tet­ta­via kiin­teis­tö­jä oli­si­vat Nas­to­lan seu­ra­kun­ta­ta­lon vie­res­sä si­jait­se­va Ali­ran­ta sekä Kirk­ko­ka­tu 7, jon­ka toi­min­ta voi­daan ha­jaut­taa kes­kus­tan mui­hin ti­loi­hin.

Liipolan seurakuntakeskuksella voisi olla korvaava tila Liipolan tai Mailin ostoskeskuksessa. Kuva: Lahden seurakuntayhtymä

Liipolan seurakuntakeskuksella voisi olla korvaava tila Liipolan tai Mailin ostoskeskuksessa. Kuva: Lahden seurakuntayhtymä

Kor­vaa­via ti­lo­ja suun­ni­tel­laan Met­sä­pel­lon ker­ho­toi­min­nal­le sekä Lii­po­lan ja Nas­to­lan seu­ra­kun­ta­ta­loil­le. Lii­po­lan tila voi­si si­jai­ta Lii­po­lan tai Mai­lin os­tos­kes­kuk­ses­sa. Nas­to­las­sa tila voi ol­la kir­kon lä­hel­lä tai Ra­ko­ki­ves­sä, jo­hon toi­min­nat Nas­to­las­sa ny­kyi­sin kes­kit­ty­vät. Jal­ka­ran­nan toi­min­ta voi­daan siir­tää Jal­ka­ran­nan mo­ni­toi­mi­ta­lol­le.

Lei­ri­kes­kuk­sien koh­dal­la esi­te­tään toi­min­nan kes­kit­tä­mis­tä Sii­ka­nie­meen, Luo­ma­nie­meen ja Hei­nä­saa­reen. Sii­ka­nie­mi si­jait­see Hol­lo­las­sa Ve­si­jär­ven ää­rel­lä ja Luo­ma­nie­mi Nas­to­las­sa Pik­ku-Kuk­ka­sen ää­rel­lä. Rip­pi­lei­reis­tään tun­net­tu Hei­nä­saa­ri on Asik­ka­las­sa si­jait­se­va Päi­jän­teen saa­ri.

Kiin­teis­tö­työ­ryh­mä esit­tää luo­pu­mis­ta Hol­lo­las­sa si­jait­se­vas­ta Upi­lan lei­ri­kes­kuk­ses­ta, joka on pro­fi­loi­tu­nut var­hais­nuor­ten lei­ri­pai­kak­si. Li­säk­si esi­te­tään luo­pu­mis­ta Nas­to­las­sa si­jait­se­vis­ta pie­neh­köis­tä Ar­ra­ma­jas­ta sekä Met­sä­nie­men ma­jas­ta.

Työ­ryh­män mu­kaan pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä on kus­tan­nus­te­hok­kain­ta yl­lä­pi­tää vain yh­tä isoa lei­ri­kes­kus­ta, jon­ne lei­ri­toi­min­ta voi­daan kes­kit­tää. Lei­rien mää­rä vä­he­nee pik­ku­hil­jaa kir­kos­ta ero­a­mi­sen sekä ikä­luok­kien pie­nen­ty­mi­sen vuok­si.

Luovutettavien listalla oleva Upila on lasten ja varhaisnuorten leirien ja retkien suosittu pitopaikka. Kuva: Markku Lehtinen

Luovutettavien listalla oleva Upila on lasten ja varhaisnuorten leirien ja retkien suosittu pitopaikka. Kuva: Markku Lehtinen

Joi­den­kin kiin­teis­tö­jen koh­dal­la pää­tös­ten ja kaa­va­muu­tos­ten saa­mi­nen vie usei­ta vuo­sia, jo­ten osa sääs­töis­tä to­teu­tuu vas­ta suun­ni­tel­ma­kau­den lo­pus­sa. Li­säk­si kiin­teis­tö­työ­ryh­mä suo­sit­te­lee tark­kai­le­maan jäl­jel­le jää­vien kiin­teis­tö­jen käyt­töä ja täy­den­tä­mään tar­vit­ta­es­sa luo­vu­tet­ta­vien lis­taa.

Kirkkokatu 7 on arvokiinteistö, jonka toiminnot Lahden seurakunnat aikoo hajauttaa muihin keskustan tiloihin. Kuva: Markku Lehtinen

Kirkkokatu 7 on arvokiinteistö, jonka toiminnot Lahden seurakunnat aikoo hajauttaa muihin keskustan tiloihin. Kuva: Markku Lehtinen

Nastolan kirkonkylässä sijaitsevan seurakuntatalon käyttö on vähentynyt seurakuntaliitoksen jälkeen. Kuva: Markku Lehtinen

Nastolan kirkonkylässä sijaitsevan seurakuntatalon käyttö on vähentynyt seurakuntaliitoksen jälkeen. Kuva: Markku Lehtinen

Aliranta on Nastolan seurakuntatalon vieressä sijaitseva asumaton suojelukohde. Kuva: Markus Luukkonen

Aliranta on Nastolan seurakuntatalon vieressä sijaitseva asumaton suojelukohde. Kuva: Markus Luukkonen

Harjunalustassa sijaitseva seurakuntakoti on luovutettavien listalla. Kuva: Markku Lehtinen

Harjunalustassa sijaitseva seurakuntakoti on luovutettavien listalla. Kuva: Markku Lehtinen

Jalkarannan seurakuntakoti on jäänyt vähälle käytölle ja sitä ehdotetaan luovutettavaksi. Kuva: Lahden seurakuntayhtymä

Jalkarannan seurakuntakoti on jäänyt vähälle käytölle ja sitä ehdotetaan luovutettavaksi. Kuva: Lahden seurakuntayhtymä

Lue lisää aiheesta

Padasjoen pappila on niiden rakennuksien joukossa, joista luopumista esitetään harkittavaksi. Kuva: Markku Lehtinen

Padasjoen pappila on niiden rakennuksien joukossa, joista luopumista esitetään harkittavaksi. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

Uutiset
14.10.2020

Hollolan kiin­teis­töst­ra­te­gi­assa otettiin aikalisä – valtuusto jätti asian pöydälle

Metsäkankaalle vuonna 1972 valmistuneen Salpausselän kirkon tilalle ehdotetaan uudisrakennusta. Kuva: Juhani Viitanen

Metsäkankaalle vuonna 1972 valmistuneen Salpausselän kirkon tilalle ehdotetaan uudisrakennusta. Kuva: Juhani Viitanen

Uutiset
13.10.2020

Lahden luovu­tet­ta­vien listalla tois­ta­kym­mentä kohdetta, etupäässä seura­kun­ta­ta­loja ja leiri­paik­koja – katso kuvat

Hollolan seurakunnan rakennusten lukumäärä kasvoi neljän vuoden takaisessa seurakuntaliitoksessa 43 prosenttia ja maa-alojen pinta-ala 94 prosenttia. Korjausvelkaa on eniten leirikeskuksissa. Kuva Hollolan keskiaikaisesta kirkosta. Kuva: Markku Lehtinen

Hollolan seurakunnan rakennusten lukumäärä kasvoi neljän vuoden takaisessa seurakuntaliitoksessa 43 prosenttia ja maa-alojen pinta-ala 94 prosenttia. Korjausvelkaa on eniten leirikeskuksissa. Kuva Hollolan keskiaikaisesta kirkosta. Kuva: Markku Lehtinen

Uutiset
24.9.2020

Hollolan seurakunnan tiloihin esitetään reippaita vähennyksiä – vaikutukset tuntuvat myös Kärkölässä, Kuhmoisissa ja Padasjoella

Uutiset
29.6.2020

"Joutjärven kirkosta ei olla luopumassa" – kiin­teis­töjen karsimiseen tähtäävä selvitystyö on Lahden seura­kun­nissa puolimatkan krouvissa

Mielipiteet
8.3.2020

Terveet ja toimivat tilat – kiin­teis­töjen ruotiminen on herättänyt myös paljon toiveik­kuutta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover