JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lahden luovu­tet­ta­vien listalla tois­ta­kym­mentä kohdetta, etupäässä seura­kun­ta­ta­loja ja leiri­paik­koja – katso kuvat

Jout­jär­vel­lä ja Sal­paus­se­läl­lä eh­do­te­taan kirk­ko­kiin­teis­tö­jen ke­hit­tä­mis­tä. "Vaik­ka ne­li­öt vä­he­ne­vät rei­lus­ti, hen­gel­lis­tä toi­min­taa ei vaa­ran­ne­ta", va­kuut­taa kiin­teis­tö­työ­ryh­mää joh­ta­nut Kari Es­ke­li­nen.

13.10.2020
Markus Luukkonen

Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä kaa­vai­lee mit­ta­via ti­la­vä­hen­nyk­siä. 8. lo­ka­kuu­ta jul­kis­te­tus­sa kiin­teis­tö­työ­ryh­män lop­pu­ra­por­tis­sa ti­lo­ja kar­sit­tai­siin 10 000 brut­to­ne­li­ö­met­riä ja vuo­tui­set käyt­tö­kus­tan­nuk­set las­ki­si­vat noin 650 000 eu­roa.

Kiin­teis­tö­työ­ryh­män esi­tyk­set pe­rus­tu­vat vuo­sien 2019–2026 kiin­teis­tö­suun­ni­tel­maan, jon­ka ta­voit­tee­na on kes­kit­tää toi­min­taa kirk­koi­hin ja kap­pe­lei­hin. Käy­tän­nös­sä vä­hen­nyk­set kos­ke­vat seu­ra­kun­ta­ta­lo­ja ja -ko­te­ja, lei­ri­kes­kuk­sia sekä mui­ta seu­ra­kun­tien kiin­teis­tö­jä. Luo­vu­tet­ta­vien kiin­teis­tö­jen ti­lal­le et­si­tään joil­la­kin alu­eil­la kor­vaa­via vuok­ra­ti­lo­ja.

Li­säk­si esi­te­tään Jout­jär­ven kir­kon sekä Sal­paus­se­län kir­kon kiin­teis­tö­jen ke­hit­tä­mis­tä ter­veel­li­sik­si ja vas­taa­maan ny­ky­päi­vän tar­pei­siin. Näi­den to­teu­tu­es­sa sääs­töt käyt­tö­kus­tan­nuk­sis­sa nou­si­si­vat 750 000 eu­roon.

– Vaik­ka ne­li­öt vä­he­ne­vät rei­lus­ti, hen­gel­lis­tä toi­min­taa ei vaa­ran­ne­ta, va­kuut­taa kiin­teis­tö­työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja, kirk­ko­her­ra Kari Es­ke­li­nen.

Käyt­tö­as­te­sel­vi­tyk­ses­sä kar­toi­tet­tiin ti­lat, joi­den käyt­tö on vä­häis­tä.

– Kun vä­häi­sel­lä käy­töl­lä ole­vat ne­li­öt jää­vät pois, sääs­töt voi­daan ka­na­voi­da hen­gel­li­seen toi­min­taan sekä seu­ra­kun­nal­li­sen toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen. Toi­min­ta­e­del­ly­tyk­set pa­ra­ne­vat pit­käl­le tu­le­vai­suu­teen, Es­ke­li­nen jat­kaa.

Lah­den yh­tei­nen kirk­ko­neu­vos­to sai lop­pu­ra­por­tin tie­dok­seen ja lä­het­ti sen laa­jal­le lau­sun­to­kier­rok­sel­le. Lau­sun­not pyy­de­tään seu­ra­kun­ta­neu­vos­toil­ta, yh­teis­ten työ­muo­to­jen joh­to­kun­nil­ta ja toi­mi­kun­nil­ta sekä lap­si­a­si­a­val­tuu­te­tuil­ta. Muu­tok­sis­ta päät­tää Lah­den yh­tei­nen kirk­ko­val­tuus­to 16. jou­lu­kuu­ta. Tätä en­nen val­tuus­to ko­koon­tuu 26. mar­ras­kuu­ta kiin­teis­tö­se­mi­naa­riin pui­maan eh­do­tuk­sia.

Jout­jär­ven kir­kon koh­dal­la esi­te­tään kaa­va­muu­tos­ten käyn­nis­tä­mis­tä vä­lit­tö­mäs­ti. Kaa­va­muu­tok­sel­la Jout­jär­ven kir­kon asuin­ta­lo ero­te­taan omak­si kiin­teis­tök­si ja park­ki­pai­kan kaa­vaa tar­kis­te­taan. Li­säk­si käyn­nis­te­tään neu­vot­te­lut ma­ta­lan osan ke­hit­tä­mi­sek­si.

Sal­paus­se­län kir­kon ti­lal­le eh­do­te­taan mo­ni­puo­li­seen käyt­töön so­vel­tu­vaa uu­dis­ra­ken­nus­ta, joka pal­ve­li­si hen­gel­li­sen ja toi­min­nal­li­sen elä­män kes­kuk­se­na. Kiin­teis­tön ke­hit­tä­mi­nen aloi­te­taan ra­ken­nus­his­to­ri­a­sel­vi­tyk­sel­lä ja kun­to­tut­ki­muk­sel­la, ja eteen voi tul­la ny­kyi­sen huo­no­kun­toi­sen kir­kon pur­ka­mi­nen.

Kiin­teis­tö­työ­ryh­mä esit­tää luo­pu­mis­ta Nas­to­lan ja Lii­po­lan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sis­ta sekä Kun­nak­sen, Ank­ku­rin, Met­sä­pel­lon, Jal­ka­ran­nan ja Har­ju­na­lus­tan seu­ra­kun­ta­ko­deis­ta. Mui­ta luo­vu­tet­ta­via kiin­teis­tö­jä oli­si­vat Nas­to­lan seu­ra­kun­ta­ta­lon vie­res­sä si­jait­se­va Ali­ran­ta sekä Kirk­ko­ka­tu 7, jon­ka toi­min­ta voi­daan ha­jaut­taa kes­kus­tan mui­hin ti­loi­hin.

Kor­vaa­via ti­lo­ja suun­ni­tel­laan Met­sä­pel­lon ker­ho­toi­min­nal­le sekä Lii­po­lan ja Nas­to­lan seu­ra­kun­ta­ta­loil­le. Lii­po­lan tila voi­si si­jai­ta Lii­po­lan tai Mai­lin os­tos­kes­kuk­ses­sa. Nas­to­las­sa tila voi ol­la kir­kon lä­hel­lä tai Ra­ko­ki­ves­sä, jo­hon toi­min­nat Nas­to­las­sa ny­kyi­sin kes­kit­ty­vät. Jal­ka­ran­nan toi­min­ta voi­daan siir­tää Jal­ka­ran­nan mo­ni­toi­mi­ta­lol­le.

Lei­ri­kes­kuk­sien koh­dal­la esi­te­tään toi­min­nan kes­kit­tä­mis­tä Sii­ka­nie­meen, Luo­ma­nie­meen ja Hei­nä­saa­reen. Sii­ka­nie­mi si­jait­see Hol­lo­las­sa Ve­si­jär­ven ää­rel­lä ja Luo­ma­nie­mi Nas­to­las­sa Pik­ku-Kuk­ka­sen ää­rel­lä. Rip­pi­lei­reis­tään tun­net­tu Hei­nä­saa­ri on Asik­ka­las­sa si­jait­se­va Päi­jän­teen saa­ri.

Kiin­teis­tö­työ­ryh­mä esit­tää luo­pu­mis­ta Hol­lo­las­sa si­jait­se­vas­ta Upi­lan lei­ri­kes­kuk­ses­ta, joka on pro­fi­loi­tu­nut var­hais­nuor­ten lei­ri­pai­kak­si. Li­säk­si esi­te­tään luo­pu­mis­ta Nas­to­las­sa si­jait­se­vis­ta pie­neh­köis­tä Ar­ra­ma­jas­ta sekä Met­sä­nie­men ma­jas­ta.

Työ­ryh­män mu­kaan pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä on kus­tan­nus­te­hok­kain­ta yl­lä­pi­tää vain yh­tä isoa lei­ri­kes­kus­ta, jon­ne lei­ri­toi­min­ta voi­daan kes­kit­tää. Lei­rien mää­rä vä­he­nee pik­ku­hil­jaa kir­kos­ta ero­a­mi­sen sekä ikä­luok­kien pie­nen­ty­mi­sen vuok­si.

Joi­den­kin kiin­teis­tö­jen koh­dal­la pää­tös­ten ja kaa­va­muu­tos­ten saa­mi­nen vie usei­ta vuo­sia, jo­ten osa sääs­töis­tä to­teu­tuu vas­ta suun­ni­tel­ma­kau­den lo­pus­sa. Li­säk­si kiin­teis­tö­työ­ryh­mä suo­sit­te­lee tark­kai­le­maan jäl­jel­le jää­vien kiin­teis­tö­jen käyt­töä ja täy­den­tä­mään tar­vit­ta­es­sa luo­vu­tet­ta­vien lis­taa.

Lue lisää aiheesta

Partiolaisten leirikäytössä oleva Metsäniemen partiokolo Nastolassa on yksi Lahden seurakuntien luovutettavien listalla olevista kiinteistöistä. Kuva: Markku Lehtinen

Partiolaisten leirikäytössä oleva Metsäniemen partiokolo Nastolassa on yksi Lahden seurakuntien luovutettavien listalla olevista kiinteistöistä. Kuva: Markku Lehtinen

Uutiset
26.1.2021

Parti­o­laiset menet­tä­mässä useita kokoon­tu­mis­ti­lo­jaan Lahdessa – "Tilojen kartoitus on hyvässä vauhdissa"

Kuhmoisten Papinsaaren vuonna 1966 valmistuneen siunauskappelin betonijulkisivut korjataan. Kuva: Markku Lehtinen

Kuhmoisten Papinsaaren vuonna 1966 valmistuneen siunauskappelin betonijulkisivut korjataan. Kuva: Markku Lehtinen

Uutiset
8.1.2021

Papinsaaren kappelin remont­ti­päätös saa kiitosta Kuhmoisista: "Nyt meillä on oikein hyvä tunnelma"

Lahden seurakunnilla on nyt suunta selvillä kiinteistöasioissa. Lahden yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen valmistautuivat keskiviikko-iltana hallintojohtaja Pasi Mäkelä, kiinteistöryhmän puheenjohtaja Kari Eskelinen ja puheenjohtaja Esko Taipale. Kuva: Teemu Leppänen

Lahden seurakunnilla on nyt suunta selvillä kiinteistöasioissa. Lahden yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen valmistautuivat keskiviikko-iltana hallintojohtaja Pasi Mäkelä, kiinteistöryhmän puheenjohtaja Kari Eskelinen ja puheenjohtaja Esko Taipale. Kuva: Teemu Leppänen

Uutiset
16.12.2020

Lahden seura­kun­tien kiin­teis­tö­vä­hen­nyk­sille sinetti

Uusien kaavailujen mukaan Nastolan seurakuntatalolle voitaisiin siirtää työntekijöitä, joiden työnteko ei ole sijainnista riippuvaista. Kuva: Markus Luukkonen

Uusien kaavailujen mukaan Nastolan seurakuntatalolle voitaisiin siirtää työntekijöitä, joiden työnteko ei ole sijainnista riippuvaista. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

Uutiset
4.12.2020

Lahden seurakunnat harkitsee säästöjä keskus­ta­kort­te­leista – Nastolan seura­kun­ta­ta­losta ei ehkä luovutakaan

Padasjoen seurakuntatalosta luopumista harkitaan Hollolan seurakunnan uudessa kiinteistöstrategiassa. Padasjokelaisen Katri Sunelan poika Valtteri käy siellä päiväkerhossa. Kuva: Teemu Leppänen

Padasjoen seurakuntatalosta luopumista harkitaan Hollolan seurakunnan uudessa kiinteistöstrategiassa. Padasjokelaisen Katri Sunelan poika Valtteri käy siellä päiväkerhossa. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

Uutiset
4.11.2020

Kiin­teis­töst­ra­tegia herätti Padasjoella huolen toiminnan jatku­mi­sesta – "Mikä täällä olisi se vaihtoehto?"