JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kotail­loissa käy väkeä kuin Pelicansin peleissä – "Näissä tilai­suuk­sissa on sellaista sopivaa rosoa"

Kuh­mois­lai­nen Ris­to Oja­la on kek­si­nyt kei­non, mil­lä mie­het saa­daan seu­ra­kun­ta­yh­tey­teen.

Risto Ojala (oik.) on herra Kotailta. Markus Koskinen ja Erkki Salmio ovat Kotailtojen vakiokävijöitä. Kuva: Janne Urpunen

Risto Ojala (oik.) on herra Kotailta. Markus Koskinen ja Erkki Salmio ovat Kotailtojen vakiokävijöitä. Kuva: Janne Urpunen

Janne Urpunen

2.12.2022
Janne Urpunen

Kuh­mois­lai­nen Ris­to Oja­la ha­vah­tui vuo­si­tu­han­nen alus­sa sii­hen, mik­si seu­ra­kun­nan ti­lai­suuk­sis­sa käy niin vä­hän mie­hiä. Sen si­jaan, et­tä oli­si jää­nyt voi­vot­te­le­maan, hän päät­ti teh­dä asi­al­le jo­tain. Päh­käi­lyn seu­rauk­se­na syn­tyi Ko­tail­lat, ker­ran kuu­kau­des­sa ko­koon­tu­va mies­ten­pii­ri.

– Al­kuun ko­koon­tu­mis­paik­ko­jam­me oli­vat met­säs­tys­seu­ro­jen ko­dat. Jo en­sim­mäi­se­nä vuon­na kas­voim­me ulos ko­dis­ta ja vaih­doim­me ko­tei­hin, suu­riin maa­lais­ta­loi­hin, Oja­la muis­te­lee.

Oja­lan re­sep­ti on yk­sin­ker­tai­nen. Pii­ri ko­koon­tuu ker­ran kuus­sa eri­lai­sis­sa pai­kois­sa, ja ve­to­nau­la­na on ul­ko­puo­li­nen lu­en­noit­si­ja tai kak­si.

– 15 vuo­den ai­ka­na on ol­lut noin 180 Ko­tail­taa ja niis­sä yli 220 vie­rai­le­vaa esiin­ty­jää. Ko­tail­to­ja on jär­jes­tet­ty kai­kis­sa Kuh­mois­ten ky­lis­sä pait­si Hauk­ka­sa­los­sa, joka on los­sin ta­ka­na ei­kä siel­tä pää­se il­lal­la pois. On ol­tu myös Kuh­mois­ten ul­ko­puo­lel­la. Tam­pe­reen tuo­mi­o­kir­kos­sa on käy­ty ja Luh­dan tor­nis­sa Lah­des­sa.

Kotailtaan kokoonnutaan hyvissä ajoin ennen esitysten alkua turisemaan ja kahvittelemaan. Kuva: Janne Urpunen

Kotailtaan kokoonnutaan hyvissä ajoin ennen esitysten alkua turisemaan ja kahvittelemaan. Kuva: Janne Urpunen

Janne Urpunen

 

Mar­ras­kui­se­na per­jan­tai­na ko­koon­nu­taan Kuh­mois­ten Pa­pin­saa­res­sa si­jait­se­vas­sa Ol­li Kuu­sen suun­nit­te­le­mas­sa siu­naus­kap­pe­lis­sa. Be­to­nib­ru­ta­lis­mia edus­ta­va ra­ken­nus val­mis­tui vuon­na 1966 ja on vas­ta sa­nee­rat­tu. Kap­pe­lin Ylös­nou­se­mus-la­si­te­ok­sen kon­ser­voi­nut la­si­tai­tei­li­ja Jou­ni Kop­sa on lu­van­nut ker­toa kon­ser­voin­ti­työs­tään. Toi­nen vie­rai­li­ja on Kai­sa Koi­vis­to, Suo­men la­si­mu­se­on elä­köi­ty­nyt joh­ta­ja ja pit­kä­ai­kai­nen in­ten­dent­ti. Hän ker­too te­ok­sen har­vi­nai­sel­la dal­le de ver­re -tek­nii­kal­la to­teut­ta­nees­ta, tun­te­mat­to­mak­si jää­nees­tä kuh­mois­lai­ses­ta tai­tei­li­jas­ta Jaak­ko So­mer­sa­los­ta.

Kol­mat­ta­kym­men­tä mies­tä hyö­dyn­tää kah­vi-, pii­rak­ka- ja munk­ki­tar­joi­lua hy­vän ai­kaa en­nen esi­tys­ten al­kua.

– Tu­le­vat hy­vis­sä ajoin toi­si­aan ta­paa­maan. Eh­ti­vät ja­kaa kuu­lu­mi­set kes­ke­nään en­nen oh­jel­maa, tie­tää Ko­tail­to­jen va­ki­oe­siin­ty­jä, ha­nu­ris­ti En­sio “Ens­ka” Valo.

Valo ker­too soit­ta­neen­sa jo­kai­ses­sa Ko­tail­las­sa vii­mei­sen kym­me­nen vuo­den ai­ka­na.

– Soi­tan ti­lai­suu­den täyt­teek­si. Lop­pu­vir­ren esi­lau­lan ja sä­es­tän. Hai­ta­ria olen rä­kit­tä­nyt 50 vuot­ta. Muu­ta en osaa soit­taa pait­si suu­ta.

Hän esiin­tyy tal­koil­la.

– Kos­kaan en ole ot­ta­nut kil­lin­ki­ä­kään. Tämä on evan­ke­li­oin­tia, kun hen­gel­li­siä lau­lu­ja soi­tan.

Kotaillat päättyvät virteen. “Miehet laulavat varsin pontevasti kukin äänellään", Risto Ojala kertoo. Säestämässä "Enska" Valo. Kuva: Janne Urpunen

Kotaillat päättyvät virteen. “Miehet laulavat varsin pontevasti kukin äänellään", Risto Ojala kertoo. Säestämässä "Enska" Valo. Kuva: Janne Urpunen

Janne Urpunen

 

Valo ker­too, et­tä Ko­tail­toi­hin saa­te­taan tul­la hy­vin­kin kau­kaa. Yk­sit­täi­siä kä­vi­jöi­tä on ol­lut Jy­väs­ky­läs­tä, on joku jos­kus tul­lut Hel­sin­gis­tä­kin.

– Suu­rin osa on Kuh­moi­sis­ta. Kuh­moi­sis­sa on vä­hän pääl­le 2 000 asu­kas­ta. Ai­ka hy­vin saa­daan ky­län mie­hiä kool­le.

To­den tot­ta. Jää­kiek­ko­lii­gas­sa pe­laa­va Pe­li­cans ko­ko­aa ko­ti­ot­te­lui­hin­sa kes­ki­mää­rin 2 800 mies­tä, nais­ta ja las­ta. Se on pari pro­sent­tia Lah­den vä­ki­mää­räs­tä. Vas­taa­vaan suh­tee­seen pääs­tään Ko­tail­lois­sa 50 mie­hel­lä. Suo­si­tuim­mis­sa Ko­tail­lois­sa on ol­lut tois­ta­sa­taa kä­vi­jää.

– Yleis­ra­di­on pää­kuu­lut­ta­jaa Pent­ti Fa­ger­hol­mia, ni­mis­mie­hen poi­kaa ja rock­lau­la­ja Mic­ha­el Mon­ro­en isää, oli Sak­sa­lan kar­ta­nos­sa kuu­le­mas­sa 120, Ris­to Oja­la muis­te­lee. 

Il­ta on jää­nyt hy­vin Mar­kus Kos­ki­sen mie­leen.

– Se oli en­sim­mäi­nen Ko­tail­ta­ni. Vuo­des­ta 2016 olen Ko­tail­lois­sa käy­nyt. Vain ker­ran olen jät­tä­nyt il­lan vä­liin, kun olin ko­ro­nas­sa, Kos­ki­nen ker­too.

“Enska” Valo on soittanut vetopeliä Kotailloissa kymmenen vuoden ajan. Kuva: Janne Urpunen

“Enska” Valo on soittanut vetopeliä Kotailloissa kymmenen vuoden ajan. Kuva: Janne Urpunen

Janne Urpunen

 

Jäm­sän Län­ki­poh­jas­sa asu­va Kos­ki­nen edus­taa 27-vuo­ti­aa­na Ko­tail­to­jen nuo­ri­soa. Hä­nel­lä on hy­viä syi­tä käy­dä il­lois­sa.

– Nämä ovat ai­na hie­no­ja ti­lai­suuk­sia. On mie­len­kiin­toi­sia pu­hu­jia, ja ta­paan ih­mi­siä, joi­ta en vii­kol­la ta­paa, hän pe­rus­te­lee.

Erk­ki Sal­mio käy Ko­tail­lois­sa niin ikään Jäm­säs­tä. Hän sa­noo osal­lis­tu­van­sa, kun esiin­ty­jä tai ai­he on kiin­nos­ta­va. Hän us­koo tun­te­van­sa Ko­tail­to­jen me­nes­tyk­sen sa­lai­suu­den.

– Ta­pah­tu­man pi­tää ol­la so­pi­van rou­hea, et­tä mie­het kiin­nos­tu­vat. Näis­sä ti­lai­suuk­sis­sa on sel­lais­ta so­pi­vaa ro­soa. Nä­kee paik­ko­ja, jois­sa ei tu­li­si muu­ten käy­tyä.

Ha­nu­ris­ti Va­lol­la­kin on asi­aan nä­ke­mys. 

– Ris­to on saa­nut kyn­nyk­sen ma­ta­lak­si. Ei mies mene, jos tun­tee, et­tä joku pa­kot­taa. Tän­ne on hyvä tul­la, kun ei tar­vit­se sen kum­mem­min osal­lis­tua. Tääl­lä riit­tää, kun on läs­nä, Valo sa­noo.

Mies­ten Ko­tail­ta Kuh­mois­ten Van­ha-Rau­ha­mä­es­sä, Ne­los­tie 2344, per­jan­tai­na 9.12. kel­lo 18–20.30. Me­di­a­lä­he­tys Sa­nan­saat­ta­jien ope­ra­tii­vi­nen joh­ta­ja pas­to­ri Mar­ko Pih­la­ja­maa ker­too San­san toi­min­nas­ta sekä uras­taan. Va­paa pää­sy.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover