JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Korona toi uuden ilmiön, perheyk­si­näi­syyden – "Vaikka normaali elämä palaa, kaikki eivät palaa siihen enti­sen­lai­sina"

Per­heyk­si­näi­syys on ko­ro­na-ajan il­miö. Di­a­ko­ni­a­työ on muut­tu­nut myös yhä sel­vem­min ta­lou­del­li­sek­si avus­ta­mi­sek­si, mikä he­rät­tää ky­sy­myk­sen yh­teis­kun­nan tur­va­ver­kon ti­las­ta. Ti­lan­ne on huo­mat­tu myös Hei­no­las­sa, jos­sa työn­sä on aloit­ta­nut per­he­di­a­ko­ni­an työn­te­ki­jä.

Diakoniatyöntekijä Heli Heikkilä aloitti Heinolan seurakunnassa puoli vuotta sitten. Silloin ennustettu perheiden ongelmien kasvu on toteutunut. Kuva: Esa Arvekari

Diakoniatyöntekijä Heli Heikkilä aloitti Heinolan seurakunnassa puoli vuotta sitten. Silloin ennustettu perheiden ongelmien kasvu on toteutunut. Kuva: Esa Arvekari

Esa Arvekari

1.2.2022
Esa Arvekari

Kun Hei­no­lan seu­ra­kun­nan per­he­di­a­ko­ni­an työn­te­ki­jä Heli Heik­ki­lä aloit­ti teh­tä­väs­sään puo­li vuot­ta sit­ten, ole­tet­tiin, et­tä avun tar­ve per­heis­sä li­sään­tyy ja on­gel­mat kroo­nis­tu­vat.

– Ha­vain­not tu­ke­vat ole­tuk­sia nyt, kun ta­ka­na on 180 koh­taa­mis­ta asi­ak­kai­den kans­sa. Suu­rin osa niis­tä on ol­lut kas­vok­kain ja joi­ta­kin ver­kon vä­li­tyk­sel­lä, Heik­ki­lä sa­noo.

Kon­tak­tien mu­kaan mer­kit­tä­vin syy per­he-elä­män krii­siy­ty­mi­seen ovat ta­lou­son­gel­mat.

– Lap­si­per­he­köy­hyys on tut­tu il­miö Hei­no­las­sa. Taus­tal­la on muun mu­as­sa ko­ro­nas­ta joh­tu­va va­jaa­työl­li­syys, työt­tö­myys sekä ylei­nen elin­kus­tan­nus­ten nou­su, Heik­ki­lä päät­te­lee.

Heik­ke­ne­vä ta­lous toi­mii sy­tyt­ti­me­nä muil­le per­hek­rii­seil­le.

– Seu­ra­vak­si ylei­sim­mät syyt per­he­a­vun tar­pee­seen ovat erot pa­ri­suh­tees­ta ja van­hem­muu­den haas­teet. Pa­ri­suh­de­on­gel­mat, ar­jen tuki sekä per­heen­jä­se­nen va­ka­va sai­raus tai kuo­le­ma tu­li­vat myös esiin.

Ha­vain­not ovat yh­den­suun­tai­set val­ta­kun­nal­lis­ten tie­to­jen kans­sa.

– On to­det­tu, et­tä koko maas­sa di­a­ko­ni­a­työ kään­tyy yhä sel­vem­min ta­lou­del­li­sek­si avus­ta­mi­sek­si. Tämä he­rät­tää va­ka­van ky­sy­myk­sen yh­teis­kun­nan so­si­aa­lis-ta­lou­del­li­sen tur­va­ver­kon ti­las­ta.

 

Per­heyk­si­näi­syys erot­tuu oma­na il­mi­ö­nään. Taus­tal­la vai­kut­taa per­hei­den vä­lil­le re­ven­nyt, ko­ro­na­ra­joi­tuk­siin ja ro­ko­tus­kä­si­tyk­siin liit­ty­vä, ar­vo­maa­il­ma­kui­lu.

– Tut­ta­va­per­heet, jot­ka am­men­si­vat voi­ma­va­ro­ja tois­ten­sa ta­paa­mi­ses­ta, ovat vie­raan­tu­neet. Ky­läi­ly­jä on vai­kea so­pia, kun nii­tä pe­lä­tään puo­lin ja toi­sin. Eh­kä su­vut­kin ovat jo ja­kau­tu­mas­sa täs­sä asi­as­sa, Heik­ki­lä sa­noo.

Ver­tais­suh­tei­den ja ver­tais­tu­en puu­te is­kee van­hem­pien voi­ma­va­roi­hin.

– Van­hem­mat ovat puun ja kuo­ren vä­lis­sä. Hei­dän omat voi­man­läh­teen­sä, ih­mis­suh­teet ja har­ras­tuk­set, on vie­ty. Hei­dän tu­li­si jak­saa an­taa ener­gi­aa lap­sil­leen ja ky­e­tä sie­tä­mään sitä, et­tä lap­set myös vie­vät ener­gi­aa, Heik­ki­lä poh­tii.

 

Heik­ki­lä pel­kää, et­tä eris­tyk­ses­sä elä­vien las­ten vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot ja em­pa­ti­a­ky­ky ovat jää­mäs­sä puut­teel­li­sik­si.

– Haas­tan mei­dät kaik­ki poh­ti­maan, mi­ten yh­teyt­tä ja yh­teen­kuu­lu­vuut­ta voi­daan vaa­lia pit­kit­ty­väs­sä pan­de­mi­as­sa.

Eris­tyk­ses­sä sin­ni­tel­lään odot­ta­en, et­tä kans­sa­käy­mi­nen pa­laa en­ti­sel­leen.

– It­se ot­tai­sin va­ka­vas­ti myös sen vaih­to­eh­don, et­tä nor­maa­li elä­mä pa­laa, mut­ta kaik­ki ei­vät pa­laa sii­hen en­ti­sen­lai­si­na. In­hi­mil­li­syy­teen ja kas­vuun liit­ty­viä tar­pei­ta ei voi siir­tää.

 

Hei­no­lan kau­pun­ki on te­ke­mäs­sä uut­ta hy­vin­voin­ti­suun­ni­tel­maa.

– Olen mu­ka­na työ­ryh­mäs­sä. Näen, et­tä ko­ro­na-ai­ka on tuo­nut myös hy­vää sii­nä suh­tees­sa, et­tä se pa­kot­taa mo­ni­puo­lis­ta­maan työ­ta­po­ja. Aloit­ta­val­la hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la toi­von päät­tä­jien ot­ta­van to­sis­saan so­si­aa­li­työn ja las­ten­huol­lon re­surs­si­tar­peen kas­va­viin teh­tä­viin näh­den, Heik­ki­lä ker­too.

Di­gi­taa­li­suus on uu­si mah­dol­li­suus myös di­a­ko­ni­a­työs­sä.

– Etäyh­teys on kii­rei­sen per­he­ar­jen kes­kel­lä ai­kaa sääs­tä­vä kon­tak­ti­muo­to. Myös kyn­nys yh­tey­de­not­toon on ma­ta­la. Tätä kan­nat­taa poh­tia pal­ve­lu­jär­jes­tel­mää ke­hi­tet­tä­es­sä, hän miet­tii.

Yh­teis­kun­nan tur­va­verk­ko ei tule ke­hit­tä­mäl­lä täy­del­li­sek­si, jo­ten di­a­ko­ni­a­työl­le jää teh­tä­vän­sä.

Oman roo­lin­sa Heik­ki­lä ki­teyt­tää näin: tu­kea, tie­toa ja toi­voa.

Per­he­di­a­ko­nia

Kes­ki­ös­sä tur­va­ver­kos­ta pu­don­neet

Per­he­di­a­ko­ni­an avun koh­tei­ta ei ole tiu­kas­ti ra­jat­tu, mut­ta kes­ki­ös­sä ovat eri­tyi­ses­ti ne asi­ak­kaat, jot­ka ovat pu­don­neet yh­teis­kun­nan tur­va­ver­kon ul­ko­puo­lel­le.

Työ­tä koh­den­ne­taan per­hei­siin, jois­sa on 0–18-vuo­ti­ai­ta lap­sia tai jois­sa odo­te­taan vau­vaa.

Tuen tar­ve voi liit­tyä van­hem­muu­teen, kas­va­tuk­seen, pa­ri­suh­tee­seen tai ta­lou­del­li­seen tur­vaan.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover