JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kohtaa­mis­paikka-illat jatkuvat syksyllä Mukkulan kirkossa – ehtoollista toimittavat papit suku­puo­lesta riippumatta

Tähän asti Joutjärven seurakunnan tiloissa järjestetyt Kohtaamispaikka-illat siirtyvät syksyllä Mukkulan kirkkoon ja jäsentyvät samalla osaksi Keski-Lahden seurakunnan toimintaa. Kuva: Markku Lehtinen

Tähän asti Joutjärven seurakunnan tiloissa järjestetyt Kohtaamispaikka-illat siirtyvät syksyllä Mukkulan kirkkoon ja jäsentyvät samalla osaksi Keski-Lahden seurakunnan toimintaa. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

22.3.2022
Markus Luukkonen

Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­ta ja Koh­taa­mis­paik­ka-yh­tei­sö ovat so­pi­neet Koh­taa­mis­paik­ka-toi­min­nan jär­jes­tä­mi­ses­tä syk­sys­tä 2022 al­ka­en. Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan seu­ra­kun­ta­neu­vos­to hy­väk­syi yh­teis­työ­so­pi­muk­sen yk­si­mie­li­ses­ti ko­kouk­ses­saan tiis­tai­na. Kirk­ko­her­ra Mii­ka Hä­mä­läi­nen vah­vis­ti tie­don Kir­kon­seu­dul­le tuo­reel­taan ko­kouk­sen jäl­keen.

Koh­taa­mis­paik­ka-il­lat siir­ty­vät Muk­ku­lan kirk­koon, ja so­pi­muk­sen mu­kaan ne jä­sen­ty­vät sa­mal­la osak­si seu­ra­kun­nan alu­e­työ­tä Muk­ku­las­sa. Mes­sut ovat Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia, jot­ka toi­mi­te­taan kirk­ko­jär­jes­tyk­sen mu­kaan, ja jois­ta kirk­ko­her­ra vas­taa. Eh­tool­li­sen toi­mit­ta­ji­na il­lois­sa toi­mi­vat ta­sa­puo­li­ses­ti pa­pit su­ku­puo­les­ta riip­pu­mat­ta.

Il­to­jen suun­nit­te­lus­ta vas­taa Lah­den Koh­taa­mis­paik­ka ry:n suun­nit­te­lu­tii­mi, jos­sa on mu­ka­na Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan edus­ta­jia ja/tai Muk­ku­lan pii­ri­pap­pi.

Yh­teis­työ kos­kee kak­si ker­taa kuu­kau­des­sa jär­jes­tet­tä­vien sun­nun­tai­ko­koon­tu­mis­ten li­säk­si myös lei­ri­toi­min­taa.

Kirk­ko­her­ra pi­tää syn­ty­nyt­tä so­pi­mus­ta ar­vok­kaa­na.

"Seu­ra­kun­ta­neu­vos­to tuki yk­si­mie­li­ses­ti Koh­taa­mis­paik­ka-toi­min­taa ja näki sil­lä ar­voa. Osal­le luot­ta­mus­hen­ki­löis­tä ja työn­te­ki­jöis­tä toi­min­ta on vie­raam­paa, ja yh­teis­työ vaa­tii tu­tus­tu­mis­ta ja so­peu­tu­mis­ta. Mut­ta sii­tä se var­mas­ti pik­ku­hil­jaa läh­tee vah­vis­tu­maan", Mii­ka Hä­mä­läi­nen ar­vi­oi.

Hä­mä­läi­nen muis­tut­taa, et­tä Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män stra­te­gi­aan on kir­jat­tu ta­voi­te va­paa­eh­tois­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­ses­tä.

"Va­paa­eh­toi­sil­la on täs­sä toi­min­nas­sa iso roo­li. Sa­mal­la kir­kon toi­min­ta ta­voit­taa nuo­ria ai­kui­sia."

Myös Koh­taa­mis­paik­ka-yh­dis­tys vai­kut­taa tyy­ty­väi­sel­tä so­pi­muk­seen.

"Muk­ku­lan kir­kon mo­ni­puo­li­set ja ko­dik­kaat ti­lat tar­jo­a­vat yh­tei­söm­me toi­min­nal­le hy­vät puit­teet. Uu­del­le alu­eel­le siir­ty­mi­nen tar­jo­aa myös mah­dol­li­suuk­sia ke­hit­tää toi­min­taam­me vas­taa­maan alu­een eri-ikäis­ten ih­mis­ten tar­pei­ta", kom­men­toi yh­dis­tyk­sen hal­li­tus tie­dot­tees­saan.

Koh­taa­mis­pai­kan jär­jes­tä­jiä ovat vii­me vuo­si­na ol­leet Lah­den Koh­taa­mis­paik­ka ry ja Päi­jät-Hä­meen Kan­san­lä­he­tys. Kan­san­lä­he­tys ei kui­ten­kaan jat­ka kump­pa­ni­na enää 1.9. al­ka­en, ker­too pii­ri­joh­ta­ja Pee­ti Kal­lo­nen.

Ju­ma­lan­pal­ve­lu­syh­tei­sö on et­si­nyt uut­ta ko­tia sen jäl­keen, kun Jout­jär­ven seu­ra­kun­ta päät­ti vii­me mar­ras­kuus­sa ol­la uu­si­mat­ta yh­teis­työ­so­pi­mus­ta. Täl­löin pe­rus­tei­na nou­si­vat esiin eri­mie­li­syys vir­ka­ky­sy­myk­ses­sä sekä Jout­jär­ven seu­ra­kun­nan tar­ve jär­jes­tää kir­kos­sa sun­nun­tai­sin omaa toi­min­taa.

Uu­des­sa yh­teis­työ­so­pi­muk­ses­sa to­de­taan, et­tä ju­ma­lan­pal­ve­lu­syh­tei­söt voi­vat ri­kas­tut­taa seu­ra­kun­nan hen­gel­lis­tä elä­mää. Sen vuok­si seu­ra­kun­tien tu­lee käy­dä avoin­ta vuo­ro­pu­he­lua alu­eel­laan toi­mi­vien hen­gel­lis­ten liik­kei­den kans­sa ja ra­ken­taa kes­ki­näis­tä luot­ta­mus­ta.

Jut­tua täy­den­net­ty 25.3. kel­lo 15.36. Li­sät­ty tie­to, et­tä Kan­san­lä­he­tys ei jat­ka Koh­taa­mis­pai­kan jär­jes­tä­jä­ta­ho­na.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover