JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kodeissa pitää olla hereillä – "Teistä jokainen katsoo aamulla peiliin. Se, joka sieltä katsoo takaisin, on aika ratkaiseva tyyppi."

"Olemme kasvattaneet sukupolven, jolla on järjetön rahan ja mammonan tarve. Ei ymmärretä, että jos jotain ei ole eikä minulla ole siihen varaa, sitä ei voi mennä ottamaan", sanovat Asko Raita, Marko Laraste ja Esko Taipale.

"Olemme kasvattaneet sukupolven, jolla on järjetön rahan ja mammonan tarve. Ei ymmärretä, että jos jotain ei ole eikä minulla ole siihen varaa, sitä ei voi mennä ottamaan", sanovat Asko Raita, Marko Laraste ja Esko Taipale.

Ann Rose

20.3.2023
Ann Rose

Ki­ris­tys­tä, uh­kai­lua, mus­ta­maa­laus­ta, var­kauk­sia ja pa­hoin­pi­te­ly­jä.

Las­ten ja nuor­ten maa­il­ma on syn­kem­pi kuin osaam­me ku­vi­tel­la­kaan. Pin­nan al­le jää asi­oi­ta, joi­ta van­hem­mat ei­vät huo­maa – osa van­hem­mis­ta ei edes ha­lua huo­ma­ta.

Sal­paus­se­län kir­kos­sa 20. maa­lis­kuu­ta jär­jes­te­tys­sä kes­kus­te­luil­las­sa pu­hu­neet van­hem­pi kons­taa­pe­li Mar­ko La­ras­te, eläk­keel­lä ole­va po­lii­si As­ko Rai­ta ja Läh­teen kou­lun reh­to­ri Es­ko Tai­pa­le ovat huo­lis­saan.

Van­hem­pien teh­tä­vä on tie­tää, mis­sä lap­set kul­ke­vat, mitä te­ke­vät ja aset­taa ra­jat.

– Jos lap­set ja nuo­ret us­ko­vat, et­tei mil­lään ole vä­liä ei­kä mis­tään tule seu­raa­muk­sia, olem­me pu­las­sa.

 

– Vä­ki­val­ta ja uh­kai­lu ko­ros­tu­vat ylä­kou­lui­käis­ten kes­kuu­des­sa, mut­ta myös ala­kou­luis­sa on il­mi­ö­tä ha­vait­ta­vis­sa, ker­too La­ras­te.

– Jo­kai­sen kou­lun luo­na on joku lä­hi­ö­kaup­pa, jon­ne men­nään ja säh­lä­tään. Al­le kym­men­vuo­ti­aat­kin nä­pis­te­le­vät, ei­vät­kä nuo­ret ym­mär­rä, et­tä pul­pe­tis­ta, re­pus­ta tai tas­kus­ta va­ras­ta­mi­nen on ihan sa­man­lai­nen ri­kos kuin kau­pas­ta va­ras­ta­mi­nen, hän sa­noo.

– Kän­ny­kän avul­la la­vas­te­taan ja ku­va­taan ti­lan­tei­ta. Ih­mi­siä är­sy­te­tään ja toi­vo­taan re­ak­ti­oi­ta, joi­den pal­jas­ta­mi­sel­la ja jul­kai­se­mi­sel­la voi­daan uh­kail­la ja ki­ris­tää.

– Ol­kaa ko­to­na he­reil­lä, mie­het sa­no­vat.

– Teil­lä on oi­keus tar­kas­taa ja ta­ka­va­ri­koi­da.

Es­ko Tai­pa­le sa­noo, et­tä nuor­ten­vä­li­seen ra­ha­lii­ken­tee­seen voi liit­tyä pa­kot­ta­mis­ta. Ke­rä­tään "synt­tä­ri­ra­haa", eli vaa­di­taan vä­ki­val­lal­la uha­ten tuo­maan ra­haa kou­luun.

Ko­to­na pi­täi­si hä­ly­tys­kel­lo­jen soi­da, jos lap­sel­le il­mes­tyy uu­sia kal­lii­ta lenk­ka­rei­ta, tak­ke­ja tai vas­taa­vaa.

Nuor­ten kes­kuu­des­sa pe­la­taan myös "roh­keus­pe­le­jä", jois­sa tyh­mät teot ko­ve­ne­vat as­te as­teel­ta.

 

Nuo­ren isä ky­syy, voi­ko 12-vuo­ti­aan pu­he­li­men tut­kia. Po­lii­si vah­vis­taa, et­tä kyl­lä voi.

La­ras­te ker­too äi­dis­tä, jon­ka mie­les­tä kaik­ki on hy­vin, kun lap­si on vain Yo­u­Tu­bes­sa. Mut­ta äi­ti on vää­räs­sä.

– Siel­lä on vä­ki­val­taa ja por­noa, jo­hon ihan pie­net­kin tör­mää­vät. Kän­nyk­kä on iso on­gel­ma.

– Val­vo­kaa, mitä lap­set te­ke­vät. Sinä olet se, joka luot ko­din ra­jat ja sään­nöt, Rai­ta ko­ros­taa.

 

Ylei­sön jou­kos­ta ky­sy­tään, on­ko säh­kö­tu­pak­ka kou­luis­sa on­gel­ma. La­ras­te ker­too, et­tä nuo­rin hä­nen tie­tä­män­sä nuus­kan­vä­lit­tä­jä on kuu­des­luok­ka­lai­sil­le dii­lan­nut kol­mas­luok­ka­lai­nen.

– Nuus­ka on ni­me­no­maan ala­luok­ka­lais­ten on­gel­ma. Kou­lu­jen ves­soi­hin ko­koon­nu­taan ve­tä­mään kark­ki­ma­ku­ja, hän ku­vai­lee.

Tun­te­mat­to­mien tar­jo­a­mia juo­mia ei pidä juo­da töl­keis­tä tai pul­lois­ta­kaan, kos­ka avaa­mat­to­mal­ta näyt­tä­vä as­tia voi ol­la kä­si­tel­ty. Tu­pak­kaan voi­daan imeyt­tää ai­nei­ta ja lää­ke­ai­neet­kin voi­vat ol­la mitä vain, vaik­ka pil­le­ris­sä tai pur­kis­sa lu­ki­si bu­ra­na tai pa­na­dol.

Kan­na­bis työl­lis­tää po­lii­sia eni­ten, mut­ta nuo­ret ko­kei­le­vat po­ru­kan in­nos­ta­ma­na myös liu­o­ti­nai­nei­ta, lää­ke­ai­nei­ta, am­fe­ta­mii­nia ja eks­taa­sia.

 

Synk­kää. As­ko Rai­ta ha­lu­aa sil­ti muis­tut­taa, et­tä vaik­ka pa­hoin­voin­ti on li­sään­ty­nyt kai­kil­la mit­ta­reil­la mi­tat­tu­na, on myös pal­jon hy­viä nuo­ria, van­hem­pia ja ko­te­ja. Sitä ei pidä si­vuut­taa.

Tär­kein­tä on, et­tä yh­teys nuo­reen säi­lyy.

"Pidin kovasti tästä tilaisuudesta. Olisin kaivannut tänne enemmän muitakin lapsiperheitä. Tämä on tosi tärkeä aihe, kertoi lastensa Oskun, Tiitun ja Oton kanssa paikalle tullut Anu Turunen." Muutama muukin vanhempi harmitteli samaa.

"Pidin kovasti tästä tilaisuudesta. Olisin kaivannut tänne enemmän muitakin lapsiperheitä. Tämä on tosi tärkeä aihe, kertoi lastensa Oskun, Tiitun ja Oton kanssa paikalle tullut Anu Turunen." Muutama muukin vanhempi harmitteli samaa.

Ann Rose

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover