JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kirkol­lis­ve­roon tulossa Päijät-Hämeessä pieniä kevennyksiä – yksi kunta tekee poikkeuksen

Asikkalan seurakunnan perimään kirkollisveroon ei ole tulossa muutoksia. Seurakuntataloutta rasittaa uuden seurakuntakodin rakentaminen. Kuva: Esa-Pekka Parkkinen

Asikkalan seurakunnan perimään kirkollisveroon ei ole tulossa muutoksia. Seurakuntataloutta rasittaa uuden seurakuntakodin rakentaminen. Kuva: Esa-Pekka Parkkinen

Esa-Pekka Parkkinen

26.10.2022
Markus Luukkonen

Päi­jät-Hä­meen seu­ra­kun­nat alen­ta­vat kir­kol­lis­ve­rop­ro­sent­te­jaan pää­a­si­as­sa kirk­ko­hal­li­tuk­sen te­ke­mien suo­si­tuk­sien mu­kai­ses­ti.

Lah­des­sa ja Hei­no­las­sa kirk­ko­val­tuus­tot päät­ti­vät las­kea ve­rop­ro­sen­tin 1,45:een ny­kyi­ses­tä 1,50 pro­sen­tis­ta. Lah­den ja Hei­no­lan kir­kol­lis­ve­rop­ro­sen­tit ovat maa­kun­nan ma­ta­lim­mat.

Hol­lo­las­sa kirk­ko­val­tuus­to hy­väk­syi kir­kol­lis­ve­ron las­ke­mi­sen 1,70 pro­sent­tiin nou­dat­ta­en niin ikään kirk­ko­hal­li­tuk­sen suo­si­tus­ta.

Asik­ka­la sen si­jaan pi­tää ny­kyi­sen, vuo­des­ta 2015 voi­mas­sa ol­leen 1,75:n ve­rop­ro­sent­tin­sa en­nal­laan. Seu­ra­kun­ta­ta­lout­ta ra­sit­taa uu­den, vuon­na 2021 ava­tun seu­ra­kun­ta­ko­din ra­ken­ta­mi­nen.

– Asik­ka­las­sa on ol­lut pai­nei­ta nos­taa kir­kol­lis­ve­rop­ro­sent­tia seu­ra­kun­ta­ko­din vuok­si. Eh­do­tuk­set tor­pat­tiin kui­ten­kin ko­ro­nan ai­ka­na seu­ra­kun­ta­lais­ten ah­din­gon vuok­si, taus­toit­taa kirk­ko­her­ra Jari Lau­lai­nen.

– Ta­kai­sin mak­set­ta­van lai­nan vuok­si ta­lou­teen koh­dis­tuu tu­le­vi­na vuo­si­na pai­nei­ta. Jos oli­sim­me nyt las­ke­neet pro­sent­tia, oli­sim­me ken­ties jo en­si vuon­na jou­tu­neet sitä nos­ta­maan. 

Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nas­sa alen­ta­mis­pai­ne on kirk­ko­hal­li­tuk­sen las­kel­mien mu­kaan 0,1 pro­sent­tia. Sys­män kir­kon pe­rus­kor­jauk­sen ta­kia ve­ros­sa on kui­ten­kin ol­lut pi­kem­min­kin ko­ro­tus­tar­vet­ta.

Sik­si kirk­ko­val­tuus­to päät­ti 24. lo­ka­kuu­ta, et­tä Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nan kir­kol­lis­ve­roa ke­ven­ne­tään mal­til­li­ses­ti 0,05 pro­sent­tiyk­si­köl­lä 1,70 pro­sent­tiin.

Pit­kään en­nal­laan py­sy­nei­den kir­kol­lis­ve­rop­ro­sent­tien ruk­kaa­mi­nen joh­tuu vuo­den 2023 alus­ta voi­maan tu­le­vas­ta ve­ro­tu­lou­u­dis­tuk­ses­ta, joka siir­tää kun­tien ve­ro­tu­lo­ja val­ti­ol­le hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ra­hoit­ta­mi­sek­si.

Jol­lei ve­rop­ro­sent­te­ja alen­ne­ta, kir­kol­lis­ve­ron tuo­ton ar­vi­oi­daan kas­va­van val­ta­kun­nal­li­ses­ti noin 54 mil­joo­naa eu­roa. Tämä joh­tuu sii­tä, et­tä uu­dis­tuk­ses­sa val­ti­on tu­lo­ve­ron mää­rä kas­vaa mer­kit­tä­väs­ti ja en­si­si­jai­ses­ti val­ti­on tu­lo­ve­ros­ta teh­tä­vät vä­hen­nyk­set koh­dis­tu­vat ny­kyis­tä enem­män val­ti­on tu­lo­ve­roon ja ny­kyis­tä vä­hem­män kun­nal­lis- ja kir­kol­lis­ve­roon.

Kirk­ko siis sai­si uu­dis­tuk­sen yh­tey­des­sä pe­rus­tee­ton­ta hyö­tyä, ja vas­taa­vas­ti ve­ro­vel­vol­li­set mak­sai­si­vat ny­kyis­tä enem­män. Kirk­ko­hal­li­tus on ke­hot­ta­nut seu­ra­kun­ta­ta­louk­sia päät­tä­mään ve­rop­ro­sen­tis­taan niin, et­tä ve­ro­tu­lou­u­dis­tus oli­si neut­raa­li myös kirk­koon kuu­lu­vil­le.

Muu­tos alem­paan on his­to­ri­al­li­nen esi­mer­kik­si Lah­des­sa, jos­sa kir­kol­lis­ve­ro eh­ti py­syä 1,50 pro­sen­tis­sa yh­tä­jak­soi­ses­ti 1980-lu­vul­ta läh­tien.

Kir­kol­lis­ve­ro on Suo­mes­sa seu­ra­kun­nas­ta riip­pu­en 1–2 pro­sent­tia.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover