JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kirk­ko­val­tuusto hylkäsi jälleen Sysmän kirkon alttarin ulkoasun – "On epävarmaa, onko remontille suunniteltu aikataulu enää mahdollinen"

Museoviraston toive on, että Sysmän Pyhän Olavin kirkon remontin yhteydessä alttari palautetaan lähemmäksi alkuperäistä keskiaikaista tyyliä. Yksi selkeimmistä muutoksista on kaarevan alttarin muuttaminen suorakaiteen muotoiseksi, joka on piirretty havainnekuvaan. Kuva: ARK-KANTONEN OY

Museoviraston toive on, että Sysmän Pyhän Olavin kirkon remontin yhteydessä alttari palautetaan lähemmäksi alkuperäistä keskiaikaista tyyliä. Yksi selkeimmistä muutoksista on kaarevan alttarin muuttaminen suorakaiteen muotoiseksi, joka on piirretty havainnekuvaan. Kuva: ARK-KANTONEN OY

ARK-KANTONEN OY

1.7.2021
Irma Peltola

Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nan Sys­mäs­sä si­jait­se­vaa Py­hän Ola­vin kirk­koa odot­taa pe­rus­teel­li­nen myl­ler­rys, kun lat­ti­a­läm­mi­tys ja säh­köt uu­si­taan. Alt­ta­rin mal­lin muut­ta­mi­nen kui­ten­kin poh­di­tut­taa.

Käyt­töi­kän­sä pääs­sä ole­van lat­ti­a­läm­mi­tyk­sen uu­si­mi­nen vaa­tii lat­ti­an pur­ka­mis­ta kuo­ri­a­lu­eel­ta, kirk­ko­sa­lis­ta, sa­kas­tis­ta ja etei­sis­tä. Van­him­mat pois­tet­ta­vat ker­rok­set ovat 1900-lu­vun alus­ta. Sa­mal­la pois­te­taan hai­tal­li­sia ai­nei­ta si­säl­tä­viä ma­te­ri­aa­le­ja.

– Myös pen­kit ja alt­ta­ri jou­du­taan pur­ka­maan. Vain par­vel­le me­ne­vien por­tai­den koh­dal­la lat­tia jää en­nal­leen, ker­too kirk­ko­her­ra Je­re­mi­as San­ka­ri.

Sys­män kirk­ko on van­ha, ar­vi­ol­ta vii­meis­tään 1520-lu­vul­la val­mis­tu­nut, har­maa­ki­vi­kirk­ko. Mu­se­o­vi­ras­ton toi­ve on, et­tä re­mon­tin yh­tey­des­sä alt­ta­ri pa­lau­te­taan lä­hem­mäk­si al­ku­pe­räis­tä kes­ki­ai­kais­ta tyy­liä. Kirk­ko­val­tuus­to hyl­kä­si ark­ki­teh­din laa­ti­man eh­do­tuk­sen jo rei­lut kak­si vuot­ta sit­ten.

Ke­sä­kuun kirk­ko­val­tuus­tos­sa esil­lä ol­lut uu­si eh­do­tus pa­lau­tet­tiin se­kin jat­ko­val­mis­te­luun.

– Asi­as­ta käy­tiin hy­vää kes­kus­te­lua ja ha­luk­kuut­ta komp­ro­mis­siin löy­tyi. Vas­tus­tus­ta oli kui­ten­kin sii­nä mää­rin, et­tä pää­tös­tä ei ol­lut mah­dol­lis­ta teh­dä, ker­too San­ka­ri.

Toisessa suunnitelmassa havainnekuva osoittaa, että alttarin muoto säilyisi nykyisenlaisena. Kuva: ARK-KANTONEN OY

Toisessa suunnitelmassa havainnekuva osoittaa, että alttarin muoto säilyisi nykyisenlaisena. Kuva: ARK-KANTONEN OY

ARK-KANTONEN OY

Myös al­ku­pe­räi­nen alt­ta­rieh­do­tus sai val­tuus­tos­sa kan­na­tus­ta. Sii­nä sei­näl­lä ole­va kru­si­fik­si si­joi­tet­tai­siin riip­pu­va­na alt­ta­rin ylä­puo­lel­le, alt­ta­ri oli­si suo­ra­kai­teen muo­toi­nen ja kir­kon van­hat puu­veis­tok­set sekä Kan­sal­lis­mu­se­os­sa ole­va Ruma Ma­don­na siir­tyi­si­vät alt­ta­ri­kaap­pei­hin alt­ta­ri­sei­näl­le.

– Moni kat­soi, et­tä puu­veis­tok­set ei­vät kuu­lu alt­ta­ril­le, kirk­ko­her­ra to­te­aa.

Kos­ka alt­ta­ri­rat­kai­sua ei ole, Mu­se­o­vi­ras­tol­ta ei voi pyy­tää tar­vit­ta­vaa lau­sun­toa kor­jaus­suun­ni­tel­mas­ta. Lat­ti­a­läm­mi­tyk­sen ja säh­kö­jen osal­ta suun­nit­te­lu voi kui­ten­kin ede­tä. Re­mon­tin oli tar­koi­tus al­kaa en­si vuon­na pää­si­äi­sen jäl­keen ja val­mis­tua par­haim­mil­laan jou­luk­si 2022.

Je­re­mi­as San­ka­ri on pet­ty­nyt pää­tök­sen ve­ny­mi­seen.

– On epä­var­maa, on­ko suun­ni­tel­tu ai­ka­tau­lu enää mah­dol­li­nen.

Kirk­ko­neu­vos­to on hy­väk­sy­nyt kor­jaus­ten ko­ko­nais­kus­tan­nu­sar­vi­ok­si 1,2 mil­joo­naa eu­roa ja to­den­nut sum­man ole­van seu­ra­kun­nan kan­to­ky­vyn ra­joil­la. Kirk­ko­hal­li­tus on myön­tä­nyt re­mont­tiin 1,134 mil­joo­nan eu­ron avus­tuk­sen, kui­ten­kin enin­tään 43 pro­sent­tia kus­tan­nuk­sis­ta. Va­ro­jen käy­töl­le on myön­net­ty jat­ko­ai­kaa vuo­den 2023 lop­puun.

– Seu­ra­kun­ta ei pys­ty ot­ta­maan vas­taan täyt­tä avus­tus­sum­maa, jos tu­kip­ro­sent­ti on 43. Par­hail­laan sel­vi­te­tään, voi­si­ko se ol­la kor­ke­am­pi, San­ka­ri ker­too.

Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nan ta­lou­del­li­set nä­ky­mät ovat hei­ken­ty­neet ja ve­ro­tu­lot las­ke­neet. Kir­kon kor­jaus­ta tul­laan ra­hoit­ta­maan avus­tuk­sen ja nos­tet­ta­van lai­nan li­säk­si kiin­te­än omai­suu­den, ku­ten ran­ta­tont­tien, myyn­nil­lä.

Sysmän Pyhän Olavin kirkon alttarialue kuvattuna nykytilanteessa. Kuva: ARK-KANTONEN OY

Sysmän Pyhän Olavin kirkon alttarialue kuvattuna nykytilanteessa. Kuva: ARK-KANTONEN OY

ARK-KANTONEN OY

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover