JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kirkko Pakistaniin -projekti jäi Salamat Masihilta kesken

Salamat Masih. Kuva: Masihien perhealbumi

Salamat Masih. Kuva: Masihien perhealbumi

Masihien perhealbumi

13.1.2023
Miika Masih

Syys­kuus­sa 2022 Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan pit­kä­ai­kai­nen pai­men, ro­vas­ti Sa­la­mat Ma­sih, kuo­li äkil­li­seen sai­ras­koh­tauk­seen golf­ken­täl­lä. Hän oli mo­nel­le tut­tu eri­lai­sis­ta seu­ra­kun­nan ti­lai­suuk­sis­ta, ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­ta, kir­kol­li­sis­ta toi­mi­tuk­sis­ta, ret­kis­tä ja mat­kois­ta. Seu­ra­kun­ta­työn li­säk­si Sa­la­mat toi­mi Hol­lo­lan kun­nan­val­tuu­tet­tu­na ja oli näin mu­ka­na kun­nan pää­tök­sen­te­os­sa ja alu­een ke­hit­tä­mi­ses­sä. Hän tuli mo­nel­le tu­tuk­si myös hiih­to­la­duil­la, juok­su­len­keil­lä tai golf­ken­täl­lä.

Sa­la­ma­til­la oli elä­män­sä ai­ka­na mo­nia luot­ta­mus­teh­tä­viä, ja hän jät­ti oman jäl­ken­sä kirk­koon, po­li­tiik­kaan, mo­niin yh­dis­tyk­siin, jär­jes­töi­hin ja eri­lai­siin ver­kos­toi­hin. Hän haas­toi, kut­sui ja in­nos­ti ih­mi­siä mu­kaan. Hän oli usein käyn­nis­tä­mäs­sä ja saat­ta­mas­sa val­miik­si eri­lai­sia pro­jek­te­ja.

Sa­la­ma­tin vii­mei­sin pro­jek­ti liit­tyi kir­kon ra­ken­ta­mi­seen. Hän ha­lu­si ol­la tu­ke­mas­sa kir­kon ra­ken­nus­han­ket­ta ko­ti­ky­lään­sä Pa­kis­ta­nis­sa. Täl­lä het­kel­lä tuos­sa mus­li­mi­ky­läs­sä asuu 27 kris­tit­tyä per­het­tä. He ei­vät enää mah­du ko­deis­saan yh­des­sä ko­koon­tu­maan. He tar­vit­se­vat kir­kon. Tämä pro­jek­ti oli jo hy­väs­sä vauh­dis­sa, kun­nes Sa­la­mat yl­lät­tä­en kuo­li.

Kir­kon ra­ken­nus­työ­hön liit­ty­vää ke­räys­tä vie nyt eteen­päin Evan­ke­li­nen Lä­he­ty­syh­dis­tys ELY ry yh­dys­hen­ki­lö­nään ro­vas­ti Kos­ti Kal­lio.

Kai­ken edel­lä ku­va­tun li­säk­si Sa­la­mat oli isä, puo­li­so ja isoi­sä. Hän oli kiin­nos­tu­nut ih­mi­sis­tä ja ajat­te­li läh­tö­koh­tai­ses­ti toi­sis­ta ih­mi­sis­tä hy­vää. Hän pyr­ki elä­mään elä­mään­sä mui­ta var­ten. Nyt, hä­nen kuo­le­man­sa jäl­keen, me lä­hi­o­mai­set olem­me saa­neet huo­ma­ta, et­tä Sa­la­mat Ma­sih on jät­tä­nyt jäl­jen laa­jaan jouk­koon ih­mi­siä. Hä­net muis­te­taan.

”Te lois­tat­te kuin täh­det tai­vaal­la, kun pi­dät­te esil­lä elä­män sa­naa.” (Fil. 2:15–16.)

Kir­joit­ta­ja on Sa­la­mat Ma­si­hin poi­ka.

Jos ha­lu­at osal­lis­tua ju­tus­sa mai­nit­tuun Kirk­ko Pa­kis­ta­niin -ke­räyk­seen, ohes­sa tie­dot osal­lis­tu­mi­seen. Mak­sun saa­ja: Evan­ke­li­nen Lä­he­ty­syh­dis­tys ELY ry. Tili: POP FI26 4747 0010 1553 49 tai OP FI28 5114 0220 0343 69. Vies­ti: Kirk­ko­ra­ken­nus­han­ke Pa­kis­ta­nis­sa, (Oma nimi, seu­ra­kun­ta). Ra­han­ke­räys­lu­pa: RA/2021/1097.

Kor­jaus 13.1. klo 15.35: Kos­ti Kal­li­on tit­te­li pas­to­ri vaih­det­tu ro­vas­tik­si.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover