JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Keski-Lahden seurakunta haastaa ilah­dut­ta­maan vanhuksia paikal­listen kukka­kaup­pojen kimpuilla – tuotto Yhteis­vas­tuu­seen

Diakoniatyöntekijä Lizzie Mumba-Martiskainen ja johtava diakoniatyöntekijä Sinikka Virolainen aloittivat kukkakampanjan Keski-Lahden seurakunnan alueella oleviin palvelutaloihin toukokuun alussa. Kukkakimppujen hinnasta kolme euroa menee Yhteisvastuu-keräykseen. Kuva:Teemu Leppänen

Diakoniatyöntekijä Lizzie Mumba-Martiskainen ja johtava diakoniatyöntekijä Sinikka Virolainen aloittivat kukkakampanjan Keski-Lahden seurakunnan alueella oleviin palvelutaloihin toukokuun alussa. Kukkakimppujen hinnasta kolme euroa menee Yhteisvastuu-keräykseen. Kuva:Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

6.5.2021
Teemu Leppänen

Yhteis­vas­tuu­ke­räyk­sen ovel­ta ovel­le teh­tä­vä lis­ta­ke­räys jou­dut­tiin pe­ru­maan tänä ke­vää­nä jo tois­ta vuot­ta pe­räk­käin ko­ro­na­e­pi­de­mi­an vuok­si.

Pit­kään mu­ka­na ol­leil­le ke­rää­jil­le tämä ai­heut­taa huol­ta ke­räyk­sen on­nis­tu­mi­ses­ta. Yk­si heis­tä on lah­te­lai­nen Pek­ka Oja­la, 74, joka ker­too aloit­ta­neen­sa Yh­teis­vas­tuu-ke­rää­jä­nä jo 1970-lu­vul­la Van­taal­la ja on jat­ka­nut sitä Lah­des­sa 1980-lu­vul­ta läh­tien.

– Olen kier­tä­nyt vuo­sit­tain tiet­ty­jä sa­mo­ja alu­ei­ta. Ih­mi­set tun­nis­ta­vat mi­nut ja osaa­vat odot­taa mi­nua ovel­le. Raha odot­taa val­mii­na etei­sen pöy­däl­lä.

Oja­lan mu­kaan lis­ta­ke­räyk­ses­sä vas­taa­not­to on li­pas­ke­räys­tä myö­tä­mie­li­sem­pää ja myös tuot­to on suu­rem­pi. Hän on kier­tä­nyt soit­ta­mas­sa sa­to­ja ovi­kel­lo­ja.

Oja­la ker­too, et­tä ke­räys on hä­nel­le tapa ol­la mu­ka­na seu­ra­kun­nan toi­min­nas­sa ja teh­dä osuus huo­nom­mas­sa ase­mas­sa ole­vien aut­ta­mi­sek­si.

– Ke­räys on yh­teis­tä vas­tuu­ta. Tänä vuon­na koh­tee­na on to­del­la tär­keä asia. Ikään­ty­neet ih­mi­set ovat tätä maa­ta ra­ken­ta­neet ja oli­si ai­ka pal­ki­ta hei­tä. Osa heis­tä on mel­ko huo­nos­sa ti­lan­tees­sa. Ko­ro­na ai­heut­taa en­ti­ses­tään­kin vai­keuk­sia.

Oja­la on huo­lis­saan ke­räyk­sen on­nis­tu­mi­ses­ta. Esi­mer­kik­si hä­nen omal­la alu­eel­laan Muk­ku­las­sa jou­dut­tiin pe­ru­maan tänä tal­ve­na myös Yh­teis­vas­tuu-ta­pah­tu­ma.

Kes­ki-Lah­den joh­ta­va di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä Si­nik­ka Vi­ro­lai­nen ker­too, et­tä li­pas­ke­rää­jis­tä on täl­lä het­kel­lä pu­laa.

Lah­den seu­ra­kun­nis­sa on py­rit­ty to­teut­ta­maan ko­ro­na-ai­ka­na vaih­to­eh­toi­sia ta­po­ja osal­lis­tua Yh­teis­vas­tuu-ke­räyk­seen.

Esi­merk­kik­si tal­vel­la so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa pyö­ri hiih­to­kam­pan­ja, jos­sa hiih­det­tyä ki­lo­met­riä koh­den sai lah­joit­taa ke­räyk­seen ha­lu­a­man­sa sum­man.

Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­ta aloit­ti tou­ko­kuun alus­sa vuo­den lop­puun saak­ka kes­tä­vän kuk­ka­kam­pan­jan nel­jän kuk­ka­kau­pan kans­sa. Seu­ra­kun­ta haas­taa eri­tyi­ses­ti Lah­den yri­tyk­set osal­lis­tu­maan kam­pan­jaan.

– Kuka ta­han­sa voi men­nä kuk­ka­kaup­paan ja hank­kia kuk­ka­kim­pun ilah­dut­ta­maan alu­eem­me pal­ve­lu­ta­lon asuk­kai­ta, ker­too di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä Liz­zie Mum­ba-Mar­tis­kai­nen.

Jo­kai­ses­ta kuk­ka­kim­pus­ta tu­lou­te­taan Yh­teis­vas­tuul­le kol­me eu­roa. Jot­ta alu­een 12 pal­ve­lu­ta­loa ja nii­den 60 eri osas­toa saa­vat ta­sa­puo­li­ses­ti kuk­ka­kimp­pu­ja, ja­ka­vat di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jät ti­la­tut kim­put pal­ve­lu­ta­loi­hin. Os­ta­ja ei voi vai­kut­taa sii­hen, min­ne kuk­ka­kimp­pu toi­mi­te­taan.

– Kuk­ka­kim­put ase­tel­laan yh­tei­siin ti­loi­hin, jot­ta mah­dol­li­sim­man moni saa niis­tä iloa.

Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan Yh­teis­vas­tuu-kuk­kia pal­ve­lu­ta­loi­hin voi os­taa Kuk­ka­kaup­pa Nei­li­kas­ta, Kuk­ka­kul­ma Sa­rii­nas­ta, Kuk­ka­piis­tä ja Val­koi­ses­ta Ome­nas­ta. Tie­toa Yh­teis­vas­tuu-ke­räyk­ses­tä Lah­des­sa 2021: lah­den­seu­ra­kun­nat.fi/tule-mu­kaan/va­paa­eh­tois­toi­min­ta/yh­teis­vas­tuu­ke­ra­ys.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover