JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kastettujen osuus syntyneistä nousi hieman Suomessa – Lahdessa jäi viime vuonna kastamatta 122 vauvaa, joiden vanhemmat tai vanhempi kuuluu kirkkoon

Syn­ty­vyy­den las­ku pie­nen­tää yhä kas­tet­ta­vien las­ten lu­ku­mää­rää. Kas­tet­tu­jen osuus syn­ty­neis­tä on jopa hie­man nous­sut, osoit­taa val­ta­kun­nal­li­nen ti­las­to. Lah­des­sa jäi kas­ta­mat­ta vii­me vuon­na 122 vau­vaa, joi­den huol­ta­ja on seu­ra­kun­nan jä­sen.

Diakoniapastori Helena Ylönen kastoi viime keväänä Lahden Ristinkirkossa Eeli Leppäsen, joka viihtyi äitinsä Johanna Leppäsen sylissä. Vieressä isä Tuomas Leppänen ja kummit. Perhe osallistui Lahden seurakuntien Yhteiseen kastejuhlaan. Kuva: Jani Mahkonen

Diakoniapastori Helena Ylönen kastoi viime keväänä Lahden Ristinkirkossa Eeli Leppäsen, joka viihtyi äitinsä Johanna Leppäsen sylissä. Vieressä isä Tuomas Leppänen ja kummit. Perhe osallistui Lahden seurakuntien Yhteiseen kastejuhlaan. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

15.3.2023
Teemu Leppänen

Tilas­to­jen mu­kaan jo pit­kään jyr­käs­sä las­kus­sa ol­lut kas­tei­den mää­rä on vii­mei­sen kol­men vuo­den ai­ka­na sel­väs­ti ta­soit­tu­nut. Vaik­ka syn­ty­vyys Suo­mes­sa on las­ke­nut, kas­tet­tu­jen pro­sen­tu­aa­li­nen mää­rä on jopa hiu­kan nous­sut. Kun vuon­na 2020 al­le 1-vuo­ti­ais­ta kas­tet­tiin 61 pro­sent­tia, vuon­na 2022 osuus oli 63,8 pro­sent­tia. Tie­dot sel­vi­ä­vät kir­kon val­ta­kun­nal­li­sis­ta ti­las­tois­ta.

Kas­tet­tu­jen osuu­den lie­väs­tä nou­sus­ta osan saat­taa se­lit­tää se, et­tä ko­ro­na­vuo­si­na kas­tei­ta jäi jon­kin ver­ran per­heis­sä te­ke­mät­tä ja asi­aan on nyt pa­lat­tu. Kirk­ko­hal­li­tuk­sen toi­min­nal­li­sen osas­ton asi­an­tun­ti­ja Hen­na Ahl­fors kui­ten­kin ar­vi­oi, et­tä mui­ta­kin se­lit­tä­viä te­ki­jöi­tä on ole­mas­sa.

– Ko­ro­na­vuo­det, epä­var­muu­den li­sään­ty­mi­nen ja maa­il­man ti­lan­ne ovat var­mas­ti kas­vat­ta­neet pe­rin­tei­den ja tur­van mer­ki­tys­tä, Ahl­fors ar­vi­oi syi­tä kas­tei­den mää­rän kas­vul­le.

Vii­me vuo­si­na kirk­ko ja seu­ra­kun­nat ovat al­ka­neet pa­nos­taa myös kas­te­vies­tin­tään.

– Sil­lä on oma iso mer­ki­tyk­sen­sä, et­tä seu­ra­kun­nis­sa on laa­jas­ti ke­hi­tet­ty kas­tee­seen liit­ty­vää vies­tin­tää ja toi­min­ta­mal­le­ja. Enää ei pu­hu­ta niin pal­jon or­ga­ni­saa­ti­o­läh­töi­ses­ti, vaan sa­noi­te­taan kas­teen mer­ki­tys­tä lap­sel­le ja per­heel­le, Ahl­fors sa­noo.

Lah­den seu­ra­kun­nat jär­jes­tä­vät ke­väi­sin Yh­teis­tä kas­te­juh­laa, jos­sa seu­ra­kun­nat huo­leh­ti­vat kai­kis­ta käy­tän­nön jär­jes­te­lyis­tä liit­ty­en kas­te­ti­lai­suu­teen sekä tar­jo­a­vat kak­ku­kah­vit kas­teen jäl­keen.

– Ti­lai­suuk­sia jär­jes­tään, kos­ka ha­lu­am­me tu­kea per­hei­tä tar­jo­a­mal­la hel­pon ta­van kas­te­juh­lan jär­jes­tä­mi­seen, sa­noo Lau­neen seu­ra­kun­nan vs. seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Mari Ruus­ka.

– Ajan­koh­dal­la ha­lu­am­me tu­kea myös nii­tä nuo­ria, joil­le pää­tös kas­tees­ta ja kirk­koon liit­ty­mi­ses­tä on ajan­koh­tai­nen, kos­ka he osal­lis­tu­vat tänä vuon­na rip­pi­kou­luun. Yh­tei­nen kas­te­juh­la on mu­ka­va ja help­po tapa jär­jes­tää kas­te­ti­lai­suus en­nen lei­riä.

Yh­teis­ti­lai­suu­des­sa kas­te on Ruus­kan mu­kaan yh­tä mer­kit­tä­vä, hie­no ja juh­lal­li­nen kuin vaik­ka­pa ko­ti­kas­tees­sa.

– Jo­kai­nen kas­tet­ta­va tu­lee koh­da­tuk­si oma­na tär­ke­ä­nä it­se­nään. Ti­lai­suu­den kul­ku on myös hy­vin sa­man­kal­tai­nen ver­rat­tu­na yk­sit­täi­sen kas­tet­ta­van juh­laan.

Lah­te­lai­sil­le Jo­han­na ja Tuo­mas Lep­pä­sel­le las­ten kas­ta­mi­nen ei ol­lut it­ses­tään­sel­vyys.

– It­se olen seu­ra­kun­nan jä­sen, mut­ta mie­he­ni ei. Kun esi­koi­sem­me oli syn­ty­nyt, poh­dim­me, kas­te­taan­ko hä­net. Pää­dyim­me sil­loin ni­me­nan­to­juh­laan. Sen jäl­keen ko­tiin tuli seu­ra­kun­nal­ta kir­je Yh­tei­ses­tä kas­te­juh­las­ta, ja pää­tim­me, et­tä viem­me sit­ten­kin hä­net kas­tet­ta­vak­si, Jo­han­na Lep­pä­nen ker­too.

Pa­ris­kun­nan poi­ka Ee­li Lep­pä­nen kas­tet­tiin vii­me ke­vää­nä vas­taa­vas­sa ti­lai­suu­des­sa Lah­den Ris­tin­kir­kos­sa.

– Kun Ee­li oli syn­ty­nyt, ti­lai­suus osui ajal­li­ses­ti oi­ke­aan ai­kaan, jo­ten osal­lis­tuim­me sii­hen, Lep­pä­nen ker­too.

Lah­des­sa jäi vuon­na 2022 kas­ta­mat­ta 122 vau­vaa, joi­den huol­ta­ja on seu­ra­kun­nan jä­sen. Vau­vo­ja kas­tet­tiin 533, jois­ta 64:lle oli an­net­tu nimi ja hei­dät oli re­kis­te­röi­ty vä­es­tö­tie­to­jär­jes­tel­mään en­nen kas­tet­ta.

Ko­ti­seu­ra­kun­nan ja Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon jä­se­nek­si tul­laan kas­teen kaut­ta. Lap­si siis ei ole au­to­maat­ti­ses­ti seu­ra­kun­nan jä­sen, vaik­ka van­hem­pi oli­si.

Syi­tä jät­tää lap­si kas­ta­mat­ta on mo­nia. Yk­si mer­kit­tä­vä syy on se, et­tä vaik­ka van­hem­mat tai toi­nen van­hem­mis­ta oli­si­kin lu­te­ri­lai­nen, on yleis­ty­nyt aja­tus sii­tä, et­tä lap­si te­ki­si it­se ai­ka­naan pää­tök­sen sii­tä, ha­lu­aa­ko hän kuu­lua kirk­koon.

Ruus­ka ei läh­de van­hem­pia asi­as­sa neu­vo­maan.

– Jo­kai­nen van­hem­pi te­kee pää­tök­sen­sä ai­na las­ten­sa pa­ras­ta aja­tel­len, mut­ta kas­tees­ta ei ole mi­tään hait­taa, vaik­ka ha­lu­ai­si­kin jos­kus ero­ta kir­kos­ta. Jos taas ha­lu­ai­si jos­kus uu­des­taan liit­tyä kir­kon jä­se­nek­si, se on hel­pom­paa, kun on jo kas­tet­tu, Ruus­ka to­te­aa.

– It­se ajat­te­len ja us­kon niin, et­tä kas­teen kaut­ta lap­sel­le suo­daan ikään kuin tur­va­verk­ko, kos­ka sitä kas­te on: suo­ja ja tur­va. Vaik­ka ei oli­si­kaan var­ma Ju­ma­lan ole­mas­sa­o­los­ta, mik­si ei tar­jo­ai­si lap­sel­le tuo­ta tur­va­verk­koa, jos sii­hen on edes mah­dol­li­suus, Ruus­ka sa­noo.

Lah­den yh­tei­seen kas­te­juh­laan Ris­tin­kir­kos­sa 23.4. klo 13 voi il­moit­tau­tua 6.4. men­nes­sä seu­ra­kun­ta­toi­mis­tos­sa, puh. 044 719 4629. Ti­lai­suu­des­sa kas­te­taan 0–14-vuo­ti­ai­ta lap­sia ja nuo­ria.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover