JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ikään­ty­neille järjes­te­tään jouluna kahvihetkiä – kaupun­ki­laiset voivat lahjoittaa kahvi­pa­ketin

Lahtelaisten lahjoittamia kahvipaketteja otetaan vastaan muun muassa Vapaudenkatu 6:ssa sijaitsevassa Marian kammarissa. Kuva: Markku Lehtinen

Lahtelaisten lahjoittamia kahvipaketteja otetaan vastaan muun muassa Vapaudenkatu 6:ssa sijaitsevassa Marian kammarissa. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

27.10.2023
Markus Luukkonen

Lah­des­sa ikäih­mis­ten kans­sa toi­mi­vien va­paa­eh­tois­jär­jes­tö­jen ver­kos­to jär­jes­tää vii­me vuo­den ta­paan kah­vi­het­ken ikään­ty­neil­le. Kau­pun­ki­lai­set voi­vat lah­joit­taa kah­vi­pa­ke­tin, jon­ka va­paa­eh­toi­set vie­vät pe­ril­le jou­lu­ter­veh­dyk­sen kera. Ke­räy­sai­ka on 6.11.–10.12.

Lah­des­sa ikään­ty­nei­den pa­ris­sa toi­mii yli 500 kou­lu­tet­tua va­paa­eh­tois­ta. Täs­tä jou­kos­ta riit­tää kul­jet­ta­jia jo­kai­sel­le kah­vi­pa­ke­til­le.

– Kah­vi­pa­ke­tit ja­e­taan en­nen jou­lua, lu­paa Pir­jo Nie­mi­nen, yk­si ide­an ke­hit­tä­jis­tä. 

Tem­pauk­sen to­teut­ta­jil­la on jo val­mii­na tie­dos­sa run­saas­ti kah­vi­pa­ke­tin saa­jia. Tie­don kah­vi­pa­ke­tin saa­jas­ta voi myös il­moit­taa ikään­ty­nei­den pal­ve­lu­neu­von­taan Pal­ve­lu­to­ril­le tai jol­le­kin jär­jes­tä­jä­ta­hol­le. Il­moi­tuk­sen voi teh­dä ikään­ty­nyt it­se, hä­nen lä­hei­sen­sä tai naa­pu­ri.

Lah­te­lais­ten lah­joit­ta­mia kah­vi­pa­ket­te­ja ote­taan vas­taan Pal­ve­lu­to­ril­la Tri­os­sa, Ma­ri­an Kam­ma­ris­sa (Va­pau­den­ka­tu 6) ja Har­ju­la-kes­kuk­ses­sa (Har­ju­lan­ka­tu 7). Mu­ka­na kam­pan­jas­sa ovat myös Rau­ta­tien­ka­dun ja Huo­vi­lan­ka­dun K-mar­ke­tit, joi­den kas­sal­le voi jät­tää kau­pas­ta os­te­tun kah­vi­pa­ke­tin.

Ke­räyk­sen jär­jes­tä­vään ver­kos­toon kuu­lu­vat Har­ju­lan set­le­ment­ti, Lah­den Di­a­ko­ni­a­lai­tos, Lah­den Lä­him­mäis­pal­ve­lu, Lah­den seu­ra­kun­nat, Päi­jät-Hä­meen hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­jen ke­hi­tys, Päi­jät-Hä­meen Muis­tiyh­dis­tys, Päi­jät-Hä­meen Omais­hoi­ta­jat ja SPR Lah­den alu­een osas­to.

Yh­teis­työ­kump­pa­nei­na ovat Lah­den kau­pun­ki, Päi­jät-Hä­meen hy­vin­voin­ti­a­lu­een ikään­ty­nei­den pal­ve­lu­neu­von­ta ja Ko­ti­hoi­to sekä Rau­ta­tien­ka­dun ja Huo­vi­lan­ka­dun K-mar­ke­tit.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover