JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hollolan seurakunta lakkauttaa päiväkerhot, uutta toimintaa ideoidaan yhdessä perheiden kanssa

Vapautuvilla resursseilla voidaan järjestää uudenlaista toimintaa ja lisätä toiminnan tavoittavuutta. Kuva Sovituksenkirkosta.

Vapautuvilla resursseilla voidaan järjestää uudenlaista toimintaa ja lisätä toiminnan tavoittavuutta. Kuva Sovituksenkirkosta.

22.4.2024
Markus Luukkonen

Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan var­hais­kas­va­tus­ta uu­dis­te­taan, ja sen myö­tä al­le kou­lui­käi­sil­le lap­sil­le suun­nat­tu päi­vä­ker­ho­toi­min­ta lak­kaa ku­lu­van ke­vään päät­teek­si. Koko seu­ra­kun­nan alu­eel­la toi­mii vie­lä tänä ke­vää­nä kuu­si päi­vä­ker­hoa, jois­ta Hol­lo­lan alu­eel­la nel­jä ja Kär­kö­läs­sä kak­si. Ker­hois­sa käy­vien las­ten mää­rä on vä­hen­ty­nyt jo al­le vii­den­kym­me­nen. 

Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan vt. joh­ta­va kas­va­tuk­sen vi­ran­hal­ti­ja Hei­di Har­ti­kai­nen ker­too, et­tä var­hais­kas­va­tus jat­kaa per­he­ker­ho­jen, ret­ki­päi­vien ja mui­den ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mis­tä tut­tuun ta­paan. Li­säk­si va­pau­tu­vil­la re­surs­seil­la voi­daan jär­jes­tään uu­den­lai­sia toi­min­to­ja ja sa­mal­la li­sä­tä toi­min­nan ta­voit­ta­vuut­ta työs­sä käy­vien van­hem­pien las­ten suun­taan.

Seu­ra­kun­ta pyr­kii saa­maan per­hei­den ää­nen kuu­lu­viin uu­sien toi­min­ta­muo­to­jen suun­nit­te­lus­sa.

– Jär­jes­täm­me yh­tei­sen ide­oin­ti-il­lan tou­ko­kuun 20. päi­vä kel­lo 17–18.30 So­vi­tuk­sen­kir­kos­sa, jon­ne lap­set, nuo­ret ja per­heet ovat ter­ve­tul­lei­ta. Ha­lu­am­me osal­lis­taa seu­ra­kun­ta­lai­set uu­den ke­hit­tä­mi­seen, jo­ten on tär­ke­ää kuul­la hei­dän aja­tuk­si­aan ja tar­pei­taan, Har­ti­kai­nen ker­too.

Kirk­ko­her­ra Timo Hut­tu­sen mu­kaan taus­tal­la on pit­kä­ai­kai­nen ke­hi­tys. Vie­lä vuo­si­tu­han­nen alus­sa kris­til­lis­ten kas­va­tus­ta­voit­tei­den mu­kaan toi­mi­via mak­sut­to­mia päi­vä­ker­ho­ja jär­jes­tet­tiin 4–6-vuo­ti­ail­le lap­sil­le pel­käs­tään Kan­ta-Hol­lo­lan alu­eel­la yh­dek­säs­sä pai­kas­sa. Mää­rä on las­ke­nut las­ten mää­rän vä­he­ne­mi­sen vuok­si.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover