JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hollolan seurakunta lakkauttaa Missi­o­kaupan ja myy Raken­ta­jan­tien tilat

Tiloja voidaan tiivistää, koska Hollolan kuntakeskuksessa on Sovituksenkirkon myötä riittävästi neliöitä seurakunnan tarpeisiin. Kuva: Hollolan seurakunta

Tiloja voidaan tiivistää, koska Hollolan kuntakeskuksessa on Sovituksenkirkon myötä riittävästi neliöitä seurakunnan tarpeisiin. Kuva: Hollolan seurakunta

23.5.2024
Markus Luukkonen

Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta on päät­tä­nyt lo­pet­taa kun­ta­kes­kuk­ses­sa Ra­ken­ta­jan­tiel­lä si­jait­se­vat toi­min­ton­sa vuo­den 2024 lop­puun men­nes­sä. Kirk­ko­neu­vos­to päät­ti ko­kouk­ses­saan 21. tou­ko­kuu­ta, et­tä Ra­ken­ta­jan­tien toi­min­not ny­kyi­ses­sä muo­dos­saan lo­pe­te­taan ja siir­re­tään so­vel­tu­vin osin So­vi­tuk­sen­kir­kon ti­loi­hin.

Muu­tok­set mer­kit­se­vät sitä, et­tä Mis­si­o­kau­pan toi­min­ta lo­pe­te­taan ku­lu­van vuo­den lop­puun men­nes­sä. Lä­he­tys­työn va­rain­han­kin­ta to­teu­te­taan jat­kos­sa muun mu­as­sa myy­jäis­ten ja ta­pah­tu­mien avul­la. Se on to­det­tu mie­lek­kääk­si ja vä­hem­män re­surs­se­ja vaa­ti­vak­si toi­min­ta­ta­vak­si.

Mis­si­o­kam­ma­rin koh­taa­mis­paik­ka­toi­min­ta siir­re­tään ai­em­min päi­vä­ker­ho­ti­la­na pal­vel­lee­seen So­vi­tuk­sen­kir­kon Sil­mu-ti­laan, joka muu­te­taan mo­ni­toi­mi­ti­lak­si. Sil­mu-tila tu­lee pal­ve­le­maan eri­lai­sia ryh­miä ja toi­min­to­ja, ku­ten pien­ryh­mä­toi­min­taa, per­he­kah­vi­laa ja kas­te­kah­vi­ti­lai­suuk­sia.

Ra­ken­ta­jan­tien noin 120 ne­li­ö­met­rin ko­koi­set lii­ke­ti­lat lai­te­taan myyn­tiin seu­ra­kun­nan kiin­teis­töst­ra­te­gi­an mu­kai­ses­ti. Tämä on osa laa­jem­paa suun­ni­tel­maa, jol­la py­ri­tään te­hos­ta­maan seu­ra­kun­nan kiin­teis­tö­jen käyt­töä ja vä­hen­tä­mään yl­lä­pi­to­kus­tan­nuk­sia.

Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta pe­rus­te­lee muu­tok­sia kä­vi­jä­mää­rien las­kul­la ja va­paa­eh­tois­ten ikään­ty­mi­sel­lä.

Mis­si­o­kau­pan yl­lä­pi­to eril­li­se­nä ta­lou­syk­sik­kö­nä on tul­lut kal­liik­si ja seu­ra­kun­nan ta­lous­hal­lin­nol­le työ­lääk­si suh­tees­sa sen tuot­ta­miin hyö­tyi­hin ja tu­loi­hin. Mis­si­o­kau­pan myyn­ti on ol­lut vii­me vuo­si­na var­sin vä­häis­tä. Uut­ta myy­tä­vää ei ole han­kit­tu enää vuo­siin, ja tuot­teet ovat sei­so­neet hyl­lys­sä pit­kään.

Toi­saal­ta Hol­lo­lan kun­ta­kes­kuk­ses­sa on So­vi­tuk­sen­kir­kon myö­tä muu­ten­kin riit­tä­väs­ti ne­li­öi­tä seu­ra­kun­nan tar­pei­siin.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover