JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hollolan seurakunnan rakennusten lukumäärä kasvoi neljän vuoden takaisessa seurakuntaliitoksessa 43 prosenttia ja maa-alojen pinta-ala 94 prosenttia. Korjausvelkaa on eniten leirikeskuksissa. Kuva Hollolan keskiaikaisesta kirkosta. Kuva: Markku Lehtinen

Hollolan seurakunnan rakennusten lukumäärä kasvoi neljän vuoden takaisessa seurakuntaliitoksessa 43 prosenttia ja maa-alojen pinta-ala 94 prosenttia. Korjausvelkaa on eniten leirikeskuksissa. Kuva Hollolan keskiaikaisesta kirkosta. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

Hollolan seurakunnan tiloihin esitetään reippaita vähennyksiä – vaikutukset tuntuvat myös Kärkölässä, Kuhmoisissa ja Padasjoella

24.9.2020
Markus Luukkonen

Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta suun­nit­te­lee kiin­teis­tö­kan­tan­sa tun­tu­vaa vä­hen­tä­mis­tä. Kirk­ko­neu­vos­to hy­väk­syi kes­ki­viik­ko­na uu­den kiin­teis­töst­ra­te­gi­an, jos­sa ti­lo­jen käyt­töä te­hos­te­taan sekä muun mu­as­sa edis­te­tään kaa­voi­tus­ta ja yh­teis­työ­tä kun­tien kans­sa.

Suo­raan kirk­ko­neu­vos­to oli­si val­mis luo­pu­maan Kuh­mois­ten jo vuo­sia myyn­nis­sä ol­lees­ta lei­ri­kes­kuk­ses­ta, Hä­meen­kos­ken ny­kyi­sin vuok­ral­la ole­vas­ta Lei­ri­ma­jas­ta, Kär­kö­län Au­rin­ko­kul­ma-ker­ho­ti­las­ta, Hol­lo­lan kir­kon­ky­län vir­kis­ty­sa­lu­ees­ta sekä vuon­na 1980 val­mis­tu­nees­ta Ve­si­kan­san seu­ra­kun­ta­ko­dis­ta. Vii­mek­si mai­ni­tus­sa vie­te­tään täl­lä het­kel­lä yk­si ju­ma­lan­pal­ve­lus kuu­kau­des­sa.

Li­säk­si esi­te­tään har­kit­ta­vak­si luo­pu­mis­ta Pa­das­jo­en pap­pi­las­ta pi­ha­ra­ken­nuk­si­neen sekä Pa­das­jo­en seu­ra­kun­ta­ko­dis­ta ja lei­ri­kes­kuk­ses­ta. Kär­kö­län alu­eel­la tar­kas­tel­laan kriit­ti­ses­ti Kal­li­o­pir­tin lei­ri­kes­kuk­sen tar­peel­li­suut­ta ja Hol­lo­lan puo­lel­la Mis­si­o­kam­ma­ria. Luo­pu­mis­ti­lan­tees­sa nii­den toi­min­not py­rit­täi­siin siir­tä­mään seu­ra­kun­nan mui­hin ti­loi­hin.

Kiin­teis­töst­ra­te­gia ete­nee 13.10. Hol­lo­lan kirk­ko­val­tuus­ton pää­tet­tä­väk­si.

Uu­den stra­te­gi­an taus­tal­la on toi­min­ta­ym­pä­ris­tön no­pe­an muu­tok­sen sekä jä­sen­mää­rän pie­ne­ne­mi­sen syn­nyt­tä­mä pai­ne. Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan ra­ken­nus­ten lu­ku­mää­rä kas­voi nel­jän vuo­den ta­kai­ses­sa seu­ra­kun­ta­lii­tok­ses­sa 43 pro­sent­tia ja maa-alo­jen pin­ta-ala 94 pro­sent­tia. Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta omis­taa yli 20 000 ra­ken­nus­ne­li­ö­tä. Kor­jaus­vel­kaa on eni­ten lei­ri­kes­kuk­sis­sa.

Ta­voit­tee­na on myös pa­ran­taa kiin­teis­tö­jen ener­gi­a­te­hok­kuut­ta. Seu­ra­kun­ta on ha­ke­nut Kirk­ko­hal­li­tuk­sel­ta hii­li­neut­raa­liu­sa­vus­tus­ta, jot­ta öl­jy­läm­mit­tei­siä ra­ken­nuk­sia voi­daan siir­tää maa­läm­mön pii­riin.

Lue lisää aiheesta

Partiolaisten leirikäytössä oleva Metsäniemen partiokolo Nastolassa on yksi Lahden seurakuntien luovutettavien listalla olevista kiinteistöistä. Kuva: Markku Lehtinen

Partiolaisten leirikäytössä oleva Metsäniemen partiokolo Nastolassa on yksi Lahden seurakuntien luovutettavien listalla olevista kiinteistöistä. Kuva: Markku Lehtinen

Uutiset
26.1.2021

Parti­o­laiset menet­tä­mässä useita kokoon­tu­mis­ti­lo­jaan Lahdessa – "Tilojen kartoitus on hyvässä vauhdissa"

Kuhmoisten Papinsaaren vuonna 1966 valmistuneen siunauskappelin betonijulkisivut korjataan. Kuva: Markku Lehtinen

Kuhmoisten Papinsaaren vuonna 1966 valmistuneen siunauskappelin betonijulkisivut korjataan. Kuva: Markku Lehtinen

Uutiset
8.1.2021

Papinsaaren kappelin remont­ti­päätös saa kiitosta Kuhmoisista: "Nyt meillä on oikein hyvä tunnelma"

Lahden seurakunnilla on nyt suunta selvillä kiinteistöasioissa. Lahden yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen valmistautuivat keskiviikko-iltana hallintojohtaja Pasi Mäkelä, kiinteistöryhmän puheenjohtaja Kari Eskelinen ja puheenjohtaja Esko Taipale. Kuva: Teemu Leppänen

Lahden seurakunnilla on nyt suunta selvillä kiinteistöasioissa. Lahden yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen valmistautuivat keskiviikko-iltana hallintojohtaja Pasi Mäkelä, kiinteistöryhmän puheenjohtaja Kari Eskelinen ja puheenjohtaja Esko Taipale. Kuva: Teemu Leppänen

Uutiset
16.12.2020

Lahden seura­kun­tien kiin­teis­tö­vä­hen­nyk­sille sinetti

Uusien kaavailujen mukaan Nastolan seurakuntatalolle voitaisiin siirtää työntekijöitä, joiden työnteko ei ole sijainnista riippuvaista. Kuva: Markus Luukkonen

Uusien kaavailujen mukaan Nastolan seurakuntatalolle voitaisiin siirtää työntekijöitä, joiden työnteko ei ole sijainnista riippuvaista. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

Uutiset
4.12.2020

Lahden seurakunnat harkitsee säästöjä keskus­ta­kort­te­leista – Nastolan seura­kun­ta­ta­losta ei ehkä luovutakaan

Padasjoen seurakuntatalosta luopumista harkitaan Hollolan seurakunnan uudessa kiinteistöstrategiassa. Padasjokelaisen Katri Sunelan poika Valtteri käy siellä päiväkerhossa. Kuva: Teemu Leppänen

Padasjoen seurakuntatalosta luopumista harkitaan Hollolan seurakunnan uudessa kiinteistöstrategiassa. Padasjokelaisen Katri Sunelan poika Valtteri käy siellä päiväkerhossa. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

Uutiset
4.11.2020

Kiin­teis­töst­ra­tegia herätti Padasjoella huolen toiminnan jatku­mi­sesta – "Mikä täällä olisi se vaihtoehto?"