JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hollolan kiin­teis­töst­ra­te­gi­assa otettiin aikalisä – valtuusto jätti asian pöydälle

Padasjoen pappila on niiden rakennuksien joukossa, joista luopumista esitetään harkittavaksi. Kuva: Markku Lehtinen

Padasjoen pappila on niiden rakennuksien joukossa, joista luopumista esitetään harkittavaksi. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

14.10.2020
Teemu Leppänen

Hol­lo­lan kirk­ko­val­tuus­to jät­ti esi­tyk­sen seu­ra­kun­nan uu­des­ta kiin­teis­töst­ra­te­gi­as­ta pöy­däl­le tiis­tai-il­ta­na 13.10. pi­tä­mäs­sään ko­kouk­ses­sa. Pää­tös oli yk­si­mie­li­nen.

Val­tuu­tet­tu Pent­ti Lam­pi esit­ti kirk­ko­neu­vos­ton esi­tyk­ses­tä poik­ke­a­vas­ti, et­tä asi­an kä­sit­te­ly jä­te­tään pöy­däl­le, mikä hy­väk­syt­tiin il­man ää­nes­tys­tä. Kiin­teis­töst­ra­te­gi­an kä­sit­te­lyä jat­ke­taan kiin­teis­tö­se­mi­naa­ris­sa, jon­ka ajan­koh­taa ei ole vie­lä so­vit­tu.

Uu­des­sa kiin­teis­töst­ra­te­gi­as­sa kaa­vail­laan seu­ra­kun­nan kiin­teis­tö­kan­nan tun­tu­vaa vä­hen­tä­mis­tä. Ti­lo­jen käyt­töä te­hos­te­taan sekä muun mu­as­sa edis­te­tään kaa­voi­tus­ta ja yh­teis­työ­tä kun­tien kans­sa. Uu­den stra­te­gi­an taus­tal­la on toi­min­ta­ym­pä­ris­tön no­pe­an muu­tok­sen sekä jä­sen­mää­rän pie­ne­ne­mi­sen syn­nyt­tä­mä pai­ne.

Esi­tyk­ses­sään kirk­ko­neu­vos­to oli­si val­mis luo­pu­maan suo­raan Kuh­mois­ten jo vuo­sia myyn­nis­sä ol­lees­ta lei­ri­kes­kuk­ses­ta, Hä­meen­kos­ken ny­kyi­sin vuok­ral­la ole­vas­ta Lei­ri­ma­jas­ta, Kär­kö­län Au­rin­ko­kul­ma-ker­ho­ti­las­ta, Hol­lo­lan kir­kon­ky­län vir­kis­ty­sa­lu­ees­ta sekä vuon­na 1980 val­mis­tu­nees­ta Ve­si­kan­san seu­ra­kun­ta­ko­dis­ta.

Li­säk­si esi­te­tään har­kit­ta­vak­si luo­pu­mis­ta Pa­das­jo­en pap­pi­las­ta pi­ha­ra­ken­nuk­si­neen sekä Pa­das­jo­en seu­ra­kun­ta­ko­dis­ta ja lei­ri­kes­kuk­ses­ta. Kär­kö­län alu­eel­la tar­kas­tel­laan kriit­ti­ses­ti Kal­li­o­pir­tin lei­ri­kes­kuk­sen tar­peel­li­suut­ta ja Hol­lo­lan puo­lel­la Mis­si­o­kam­ma­ria. Luo­pu­mis­ti­lan­tees­sa nii­den toi­min­not py­rit­täi­siin siir­tä­mään seu­ra­kun­nan mui­hin ti­loi­hin.

Lue lisää aiheesta

Padasjoen pappila on niiden rakennuksien joukossa, joista luopumista esitetään harkittavaksi. Kuva: Markku Lehtinen

Padasjoen pappila on niiden rakennuksien joukossa, joista luopumista esitetään harkittavaksi. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

Uutiset
14.10.2020

Hollolan kiin­teis­töst­ra­te­gi­assa otettiin aikalisä – valtuusto jätti asian pöydälle

Metsäkankaalle vuonna 1972 valmistuneen Salpausselän kirkon tilalle ehdotetaan uudisrakennusta. Kuva: Juhani Viitanen

Metsäkankaalle vuonna 1972 valmistuneen Salpausselän kirkon tilalle ehdotetaan uudisrakennusta. Kuva: Juhani Viitanen

Uutiset
13.10.2020

Lahden luovu­tet­ta­vien listalla tois­ta­kym­mentä kohdetta, etupäässä seura­kun­ta­ta­loja ja leiri­paik­koja – katso kuvat

Hollolan seurakunnan rakennusten lukumäärä kasvoi neljän vuoden takaisessa seurakuntaliitoksessa 43 prosenttia ja maa-alojen pinta-ala 94 prosenttia. Korjausvelkaa on eniten leirikeskuksissa. Kuva Hollolan keskiaikaisesta kirkosta. Kuva: Markku Lehtinen

Hollolan seurakunnan rakennusten lukumäärä kasvoi neljän vuoden takaisessa seurakuntaliitoksessa 43 prosenttia ja maa-alojen pinta-ala 94 prosenttia. Korjausvelkaa on eniten leirikeskuksissa. Kuva Hollolan keskiaikaisesta kirkosta. Kuva: Markku Lehtinen

Uutiset
24.9.2020

Hollolan seurakunnan tiloihin esitetään reippaita vähennyksiä – vaikutukset tuntuvat myös Kärkölässä, Kuhmoisissa ja Padasjoella

Uutiset
29.6.2020

"Joutjärven kirkosta ei olla luopumassa" – kiin­teis­töjen karsimiseen tähtäävä selvitystyö on Lahden seura­kun­nissa puolimatkan krouvissa

Mielipiteet
8.3.2020

Terveet ja toimivat tilat – kiin­teis­töjen ruotiminen on herättänyt myös paljon toiveik­kuutta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover