JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hoito­hau­toja koristavat jatkossa moni­vuo­tiset perennat kesäkukkien sijaan 

Monivuotiset perennat vaativat hieman malttia. Ne eivät ole näyttäviä heti, yleensä ne kukkivat istutusta seuraavana kesänä. Kuva Satu Harju.

Monivuotiset perennat vaativat hieman malttia. Ne eivät ole näyttäviä heti, yleensä ne kukkivat istutusta seuraavana kesänä. Kuva Satu Harju.

28.5.2024
Jaana Kosunen

Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män hau­taus­mail­la on käyn­nis­sä suu­ri muu­tos. Täs­tä ke­vääs­tä läh­tien hau­tain­hoi­dos­sa tar­jo­taan vain pe­ren­na­hoi­to­ja. Hau­dat hoi­de­taan muu­ten ku­ten en­nen­kin, mut­ta ke­sä­kuk­kien si­jaan is­tu­te­taan vain mo­ni­vuo­ti­sia ruo­ho­var­ti­sia ko­ris­te­kas­ve­ja. Ny­kyi­set hoi­to­so­pi­muk­set jat­ku­vat toki il­man muu­tok­sia so­pi­mus­ten mu­kai­ses­ti mää­rä­a­jan lop­puun as­ti.

Yli­puu­tar­hu­ri Ei­la Ny­kä­nen sa­noo, et­tä nyt käyn­nis­sä ole­va muu­tos on otet­tu to­del­la hy­vin vas­taan. Pe­ren­no­jen is­tu­tus on ta­pah­tuu ke­sä­kuun alus­sa, kun tai­mia saa­puu yli 7700 kap­pa­let­ta 2305 hau­dal­le eri puo­lel­la Lah­den hau­taus­mai­ta.

On eri­ä­vi­ä­kin mie­li­pi­tei­tä kuul­tu, mut­ta pää­o­sin ih­mi­set ovat ym­mär­tä­neet syyt muu­tok­sen taus­tal­la.

Mit­kä sit­ten ovat syyt sii­hen, et­tä ke­sä­ku­kat vaih­tu­vat nyt pe­ren­noi­hin?

Ny­kä­nen ker­too, et­tä suu­rin syy liit­tyy ym­pä­ris­töön; kir­kon ym­pä­ris­tö­dip­lo­min myö­tä Lah­den seu­ra­kun­nat ha­lu­a­vat ot­taa ym­pä­ris­tö­nä­kö­kul­man huo­mi­oon myös hau­to­jen hoi­dos­sa. Ny­kä­nen sa­noo, et­tä pe­ren­nat ovat ym­pä­ris­tö­te­ko.

– Kun käy­täm­me ko­ti­mai­sia avo­maal­la kas­va­tet­tu­ja pe­ren­no­ja kas­vi­huo­nees­sa kas­va­tet­tu­jen ke­sä­kuk­kien si­jaan, sääs­tyy läm­mi­tys­ku­lu­ja, tur­vet­ta ja ruuk­ku­ja. Kul­jet­ta­mis­ta­kin on vä­hem­män, kun joka kesä ei tar­vit­se kul­jet­taa hau­doil­le uu­sia kuk­kia. Vet­tä ja lan­noi­tet­ta sääs­tyy, eli kai­ken kaik­ki­aan ky­sees­sä on suu­ri muu­tos ker­ta­käyt­tö­kult­tuu­ris­ta ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­sem­pään mal­liin, hän to­te­aa.

Muu­tos pe­ren­noi­hin hel­pot­taa myös hau­dan hoi­ta­mis­ta, sil­lä pe­ren­nat ei­vät tar­vit­se vet­tä niin pal­jon kuin ke­sä­ku­kat.

– Mo­ni­vuo­tis­ten pe­ren­no­jen käyt­tö tuo lo­pul­ta myös sääs­tö­jä, kun kuk­kia ei tar­vit­se is­tut­taa joka ke­vät uu­des­taan.

Omai­set ei­vät va­lit­se pe­ren­no­ja hau­dal­le it­se, vaan sen hoi­ta­vat hau­taus­maan puu­tar­ha-alan am­mat­ti­lai­set. Jo­kai­sen hau­dan koh­dal­la teh­dään tark­ka suun­ni­tel­ma sii­tä, mikä kas­vi juu­ri ky­sei­sel­lä pai­kal­la me­nes­tyy ja mil­tä se näyt­tää yh­des­sä hau­ta­ki­ven kans­sa. Osal­le hau­dois­ta is­tu­te­taan yk­si pit­kään kuk­ki­va tai muu­ten näyt­tä­vä pe­ren­na, osaan taas muu­ta­ma eri ai­kaan kuk­ki­va kas­vi.

– Mei­dän teh­tä­väm­me on myös var­mis­taa, et­tä koko hau­taus­maa säi­lyt­tää mo­ni­muo­toi­suu­ten­sa. Is­tu­tam­me eri kas­ve­ja ta­sai­ses­ti ym­pä­ri hau­taus­maa­ta, jot­ta ne tuo­vat näyt­tä­vää vä­ri­lois­toa ym­pä­ril­leen pit­käl­le syk­syyn, Ny­kä­nen sa­noo.

Sii­nä mis­sä ke­sä­ku­kat kuk­ki­vat läpi ke­sän, on pe­ren­no­jen en­sim­mäi­nen kesä mal­til­li­nen. Ku­kin­ta on täy­des­sä lois­tos­saan yleen­sä is­tu­tus­ta seu­raa­va­na vuon­na.

Ny­kä­nen ker­too, et­tä pe­ren­nat ovat it­se asi­as­sa var­sin pe­rin­teik­käi­tä kas­ve­ja hau­taus­mail­la, sil­lä ke­sä­ku­kat tu­li­vat pe­ren­no­jen ti­lal­le vas­ta 50–60-lu­vul­la.

Lah­ti on pe­ren­no­jen pa­laut­ta­mi­ses­sa edel­lä­kä­vi­jä.

– Moni seu­ra­kun­ta ym­pä­ri Suo­men on kiin­nos­tu­nut te­ke­mään tä­män sa­man muu­tok­sen. Nyt he seu­raa­vat, mi­ten muu­tos ote­taan meil­lä vas­taan ja jos kaik­ki su­juu hy­vin, to­den­nä­köi­ses­ti lä­hi­vuo­si­na moni seu­raa esi­merk­ki­äm­me, Ny­kä­nen to­te­aa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover