JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hoitamaton hauta voi johtaa hauta­oi­keuden menet­tä­mi­seen

Kartoitukset painottuvat muistomerkkeihin sekä hautausmaalla asioivien ja niillä työskentelevien henkilöiden turvallisuuteen. Kuvassa siistejä hautarivejä Radiomäen Vanhalla hautausmaalla. Kuva: Markus Luukkonen

Kartoitukset painottuvat muistomerkkeihin sekä hautausmaalla asioivien ja niillä työskentelevien henkilöiden turvallisuuteen. Kuvassa siistejä hautarivejä Radiomäen Vanhalla hautausmaalla. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

28.6.2022
Markus Luukkonen

Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män hau­taus­mail­la kar­toi­te­taan tänä ke­sä­nä hoi­ta­mat­to­mia hau­to­ja. Työ on laa­ja­mit­tai­nen ja mer­kit­tä­vä. Kirk­ko­lain mu­kaan hau­dat on pi­det­tä­vä hau­taus­maan ar­voa vas­taa­vas­sa kun­nos­sa.

Urak­ka aloi­tet­tiin ke­säl­lä 2021, ja kol­mas eli vii­mei­nen kar­toi­tus teh­dään elo­kuus­sa 2022.

Kar­toi­tuk­set pai­not­tu­vat eri­tyi­ses­ti muis­to­merk­kei­hin sekä hau­taus­maal­la asi­oi­vien ja niil­lä työs­ken­te­le­vien hen­ki­löi­den tur­val­li­suu­teen.

Kar­toi­tuk­sis­sa huo­mi­oi­daan muun mu­as­sa, on­ko muis­to­merk­ki vaa­ras­sa kaa­tua tai mah­dol­li­ses­ti jo kaa­tu­nut, on­ko muis­to­merk­ki upon­nut maa­han, sekä mah­dol­lis­ten reu­na­ki­vien vaa­ral­li­suus. Sa­mal­la sel­vi­te­tään, ovat­ko mo­ni­vuo­ti­set kas­vit le­vin­neet hau­dan ra­jo­jen ul­ko­puo­lel­le.

Hau­dan hoi­dos­ta vas­taa hau­ta­oi­keu­den hal­ti­ja. Hau­dan voi hoi­taa ja kun­nos­taa it­se. Hoi­to­so­pi­muk­sen voi ha­lu­tes­saan teh­dä myös seu­ra­kun­ta­yh­ty­män tai kol­man­nen osa­puo­len kans­sa.

Jos hau­dan hoi­to on lai­min­lyö­ty, yh­tei­nen kirk­ko­neu­vos­to voi vel­voit­taa hau­ta­oi­keu­den hal­ti­jan kun­nos­ta­maan hau­dan vuo­den mää­rä­a­jas­sa sii­tä, kun pää­tös on an­net­tu hä­nel­le tie­dok­si. Jos hau­ta­oi­keu­den hal­ti­jaa ja hä­nen pos­ti­o­soi­tet­taan ei ole hau­ta­re­kis­te­ris­sä, il­moi­tus pan­naan tie­dok­si hau­dal­le ja il­moi­te­taan paik­ka­kun­nal­la le­vi­ä­väs­sä sa­no­ma­leh­des­sä.

Mi­kä­li hau­taa ei kun­nos­te­ta asi­an­mu­kai­ses­ti vuo­den ku­lu­es­sa tie­dok­si­an­nos­ta, voi yh­tei­nen kirk­ko­neu­vos­to ju­lis­taa hau­ta­oi­keu­den me­ne­te­tyk­si.

Edel­li­sen ker­ran hoi­ta­mat­to­mat hau­dat kar­toi­tet­tiin vuo­si­na 2008–2009.

– Hoi­ta­mat­to­mak­si luo­ki­tel­tu­ja hau­to­ja löy­tyi tuol­loin kaik­ki­aan 934. Vuo­den mää­rä­a­jan jäl­keen hau­ta­oi­keus lak­kau­tet­tiin 593 hau­dal­ta, kos­ka nii­den hoi­to oli ke­ho­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta edel­leen lai­min­lyö­ty, ker­too yli­puu­tar­hu­ri Ei­la Ny­kä­nen.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover