JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Heinolan seurakunnan hankepäätös voisi edistää erittäin uhanalaisen perhosen suojelua

Perhosharrastaja, kanttori Jukka Tabell osoittaa muurin vieressä olevaa viherkaistaa, jossa rikkakasvien juurien poisto ja sorastaminen edesauttaisi pikkusinisiiven toukan ravintokasvien siirtoa ja kasvua. Toimenpide vähentäisi jatkossa seurakunnan hoitotyötä. Kuva: Esa Arvekari

Perhosharrastaja, kanttori Jukka Tabell osoittaa muurin vieressä olevaa viherkaistaa, jossa rikkakasvien juurien poisto ja sorastaminen edesauttaisi pikkusinisiiven toukan ravintokasvien siirtoa ja kasvua. Toimenpide vähentäisi jatkossa seurakunnan hoitotyötä. Kuva: Esa Arvekari

Esa Arvekari

6.8.2021
Esa Arvekari

Hei­no­la al­kaa ol­la vii­mei­nen lin­na­ke erit­täin uha­na­lai­sen per­ho­sen pik­ku­si­ni­sii­ven säi­ly­mi­sen kan­nal­ta. Elin­ti­la per­ho­sen tou­kan luon­tai­sil­le ra­vin­to­kas­veil­le ka­ven­tuu myös Hei­no­las­sa.

– Per­ho­sen touk­ka on riip­pu­vai­nen idän­keu­lan­kär­jes­tä, jota esiin­tyy vain har­vois­sa, avoi­mis­sa ja paah­tei­sis­sa rin­ne­pai­kois­sa, muis­tut­taa per­hos­har­ras­ta­ja, Hei­no­lan seu­ra­kun­nan kant­to­ri Juk­ka Ta­bell.

Yk­si keu­lan­kär­jen luon­tai­sis­ta esiin­ty­mis­tä on Hei­no­lan van­han hau­taus­maan lie­peil­lä.

– Hoi­to­toi­mil­la alu­eel­le voi­si saa­da kas­vil­le suo­tui­san eli­nym­pä­ris­tön, hän sa­noo.

Per­hos­har­ras­ta­jien kat­seet kään­ty­vät seu­ra­kun­taan, joka voi­si ol­la avai­na­se­mas­sa per­ho­sen kan­nal­ta suo­tui­san luon­to­tyy­pin suo­je­lus­sa.

– Mi­kä­li seu­ra­kun­ta ot­tai­si asi­an oh­jel­maan, olen var­ma, et­tä per­ho­sen ti­lan­ne pa­ra­ni­si.

Per­hos­har­ras­ta­jien ym­pä­ris­tön­hoi­to­työt jää­vät sa­tun­nais­ten tal­koi­den va­raan. Seu­ra­kun­nan vi­he­ra­lu­ei­den hoi­to sen si­jaan on or­ga­ni­soi­tua ja sään­nön­mu­kais­ta.

Hei­no­lan seu­ra­kun­ta on hoi­to­toi­mil­laan an­sain­nut ym­pä­ris­tö­dip­lo­min.

– Olem­me saa­neet val­miik­si ym­pä­ris­tö­oh­jel­man vuo­sil­le 2020–24. Sii­nä luon­non mo­ni­muo­toi­suu­den vaa­li­mi­nen on yk­si kes­kei­nen pää­mää­rä. Se vel­voit­taa myös uha­na­lais­ten eläin- ja kas­vi­la­jien suo­je­luun, sa­noo seu­ra­kun­ta­puu­tar­hu­ri, ym­pä­ris­tö­vas­taa­va Kati Met­so.

Pik­ku­si­ni­sii­ven osal­ta tu­li­si­vat käy­tän­nös­sä ky­sy­myk­seen ve­sa­kon ja hei­ni­kon rai­vaus sekä pai­koin van­han maa­poh­jan kyn­tö joil­la­kin hau­taus­maan reu­na-alu­eil­la ja vie­rei­ses­sä met­säs­sä.

– Pelk­kä ve­sa­kon rai­vaus ja hei­ni­kon niit­to ei rii­tä, sil­lä ve­sa­koi­tu­mi­nen ja rik­ka­ruo­hot­tu­mi­nen al­kaa vä­lit­tö­mäs­ti, mi­kä­li juu­ret jää­vät maa­han. Käy­tän­nös­sä van­ha maa­poh­ja pois­te­taan ja ti­lal­le joko siir­re­tään tai kyl­ve­tään per­ho­sen ra­vin­to­kas­ve­ja. Lop­pu­tu­los on pal­jaan niit­ty­mäi­nen vi­he­ra­lue, Ta­bell ker­too.

Heinolan vanhan hautausmaan ympäristö sopii olosuhteiltaan pikkusinisiiven elinpaikaksi. Kuvassa perhosen toukan ravintokasvi, idänkeulankärki. Kuva: Esa Arvekari

Heinolan vanhan hautausmaan ympäristö sopii olosuhteiltaan pikkusinisiiven elinpaikaksi. Kuvassa perhosen toukan ravintokasvi, idänkeulankärki. Kuva: Esa Arvekari

Esa Arvekari

Seu­ra­kun­ta ja per­hos­har­ras­ta­jat ovat neu­vo­tel­leet hoi­to­toi­mis­ta.

– Meil­le esi­tet­tiin muu­ta­man ne­li­ön ko­kois­ta alu­et­ta hau­taus­maan nur­kas­ta. Se ei kui­ten­kaan ole per­ho­sen suo­je­lun kan­nal­ta riit­tä­vä mää­rä. Hoi­to­työl­lä al­kaa ol­la vai­kut­ta­vuut­ta, mi­kä­li alue on muu­ta­mien kym­me­nien aa­rien ko­koi­nen, Ta­bell sa­noo.

Ta­bell us­koo, et­tä per­ho­sen suo­je­lu ete­ni­si, mi­kä­li seu­ra­kun­ta te­ki­si asi­as­sa han­ke­pää­tök­sen.

­ Riit­tä­vän vai­kut­ta­va lop­pu­tu­los ei syn­ny pel­käs­tään tal­koo­työ­nä la­pi­o­voi­min. Jois­sa­kin koh­din tar­vi­taan ko­ne­voi­maa. Työ vaa­tii ai­kaa ja sii­tä ai­heu­tuu myös kus­tan­nuk­sia. Han­ke­pää­tös eh­kä mah­dol­lis­tai­si avus­tuk­sen ha­ke­mi­sen ely-kes­kuk­sel­ta, jol­loin seu­ra­kun­ta ei vas­tai­si kai­kis­ta kus­tan­nuk­sis­ta, Ta­bell poh­tii.

Met­son mie­les­tä aja­tus on ke­hit­tä­mi­sen ar­voi­nen.

– Jo pel­käs­tään ym­pä­ris­töst­ra­te­gi­an pe­rus­teel­la seu­ra­kun­ta si­tou­tuu li­sää­mään luon­non­mu­kai­sen hoi­don alu­ei­ta pö­lyt­tä­jä­hyön­teis­ten eli­no­lo­jen pa­ran­ta­mi­sek­si. Per­ho­sen ra­vin­to­kas­vien suo­je­lu so­pi­si hy­vin tä­män suun­ni­tel­man yh­tey­teen. Jos hoi­to­toi­mia ha­lu­taan ajaa hank­keen avul­la, kuu­luu se kirk­ko­neu­vos­ton pää­tet­tä­viin asi­oi­hin.

Luon­non­suo­je­lu­bi­o­lo­gi Tuu­la Tans­ka Kaak­kois-Suo­men ely-kes­kuk­ses­ta ker­too, et­tä pik­ku­si­ni­sii­ven hoi­to­työ­tä on teh­ty vel­voi­te­töi­nä tie­hank­kei­den yh­tey­des­sä.

– Pik­ku­si­ni­sii­ven eli­nym­pä­ris­tön hoi­to­työ­hön on kui­ten­kin myön­net­ty avus­tuk­sia myös suo­je­lu­pe­rus­teel­la. Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri­öl­lä on käy­tet­tä­vis­sä niin sa­not­tu­ja uha­na­lais­ra­ho­ja sekä Hel­mi-ra­hoi­tus­ta. Nämä ra­hoi­tuk­set ovat kui­ten­kin edel­lyt­tä­neet koh­tei­den si­jain­tia suo­je­lu­a­lu­eil­la.

Hel­mi-ra­hoi­tuk­seen on tiet­tä­väs­ti tu­los­sa myös kun­ta­ra­haa sekä jär­jes­tö­ra­haa, joi­den ja­ko­pe­rus­teet ei­vät edel­ly­tä suo­je­lu­han­ket­ta.

– Mi­kä­li seu­ra­kun­ta tai jo­kin yh­dis­tys kaa­vai­lee per­ho­sen eli­nym­pä­ris­tön kun­nos­tus­ta, voi hank­keen käyn­nis­tä­jä ja ve­tä­jä ol­la myös ely-kes­kus, Tans­ka sa­noo.

Hä­meen ely-kes­kuk­sen ym­pä­ris­tö­suun­nit­te­li­ja Mika Kal­li­o­vir­ran mu­kaan pai­kal­lis­ten per­hos­har­ras­ta­jien ja seu­ra­kun­nan kiin­nos­tus suo­je­lu­työ­hön on hyvä läh­tö­koh­ta.

– Hä­meen ely-kes­kus myön­si vas­ti­kään avus­tus­ta Hei­no­lan kir­kon­ky­län toi­sen per­hos­koh­teen kun­nos­ta­mi­seen. Jos la­jin säi­ly­mi­nen var­mis­te­taan li­sä­a­lu­eel­la, on mie­les­tä­ni ai­heel­lis­ta sel­vit­tää, mil­lai­set edel­ly­tyk­set oli­si muo­dos­taa han­ke myös hau­taus­maan lie­peil­le ja mitä kaut­ta ra­hoi­tus jär­jes­tyi­si, hän sa­noo.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover