JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hallin­to­joh­ta­jaksi Lahteen 14 hakijaa – diakonian ja sairaa­la­sie­lun­hoidon sekä keskus­re­kis­terin johtajat valittiin

Diakonia- ja sairaalasieluhoidon johtajana jatkaa Riku Suokas. Lahden aluekeskusrekisterin johtajaksi valittiin Leevi Ruonakoski.

Diakonia- ja sairaalasieluhoidon johtajana jatkaa Riku Suokas. Lahden aluekeskusrekisterin johtajaksi valittiin Leevi Ruonakoski.

Lahden seurakunnat, Hollolan seurakunta

16.3.2023
Teemu Leppänen

Di­a­ko­ni­an ja sai­raa­la­sie­lun­hoi­don joh­ta­jak­si Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mään on va­lit­tu vir­kaa vuo­des­ta 2019 mää­rä­ai­kai­se­na hoi­ta­nut Riku Suo­kas. Vi­ran­hal­ti­ja vas­taa di­a­ko­ni­an ja sai­raa­la­sie­lun­hoi­don joh­ta­mi­ses­ta, suun­nit­te­lus­ta, or­ga­ni­soin­nis­ta ja ke­hit­tä­mi­ses­tä. Hä­nen alai­suu­des­saan työs­ken­te­lee 25 hen­ki­löä.

Kes­kus­re­kis­te­rin joh­ta­jak­si on va­lit­tu Lee­vi Ruo­na­kos­ki. Ruo­na­kos­ki siir­tyy teh­tä­vään Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan pal­ve­luk­ses­ta Hä­meen­kos­ken kap­pe­li­seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­sen teh­tä­vis­tä.

Vi­ran­hal­ti­jan teh­tä­vä­nä on joh­taa Lah­den alu­e­kes­kus­re­kis­te­riä sekä toi­mia Lah­den seu­ra­kun­tien toi­mis­to­yk­si­kön esi­hen­ki­lö­nä. Hän vas­taa myös seu­ra­kun­ta­toi­mis­tois­ta sekä hau­tau­sa­si­oi­den asi­a­kas­pal­ve­lus­ta.

Mo­lem­mis­ta va­lin­nois­ta päät­ti Lah­den yh­tei­nen kirk­ko­neu­vos­to vii­me vii­kol­la.

Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män hal­lin­to­joh­ta­jan vir­kaa haki mää­rä­ai­kaan men­nes­sä 14 ha­ki­jaa. Haku päät­tyi maa­nan­tai­na 6.3. klo 12. Vir­kaa ha­ki­vat pal­ve­lu­vas­taa­va Kati Alb­recht, Kot­ka, hal­lin­to­joh­ta­ja Mat­ti Il­mi­val­ta, Lah­ti, yrit­tä­jä Ol­li Jär­vi­nen, Lah­ti, KTM Ei­ja Kamp­man, Es­poo, leh­to­ri Mer­vi Kos­ke­lai­nen, Kou­vo­la, KTM Soi­li Kuos­ma­nen, Loh­ja, DI Mika Liuk­ko, Lah­ti, OTK Il­ma­ri Mä­ki­nen, Rii­hi­mä­ki, ta­lous­pääl­lik­kö Pasi Pe­ran­der, Hy­vin­kää, tech­ni­cal sa­les spe­ci­a­list Reet­ta Rau­ti­ai­nen, Lah­ti, Juk­ka Ruo­ho, Lah­ti, joh­don kon­sult­ti Erik Se­me­nius, Hel­sin­ki, tra­de­no­mi Ee­va Tee­lah­ti, Hir­ven­sal­mi ja jär­jes­tö­pääl­lik­kö Juha Vuo­re­la, Lap­peen­ran­ta. Uu­si hal­lin­to­joh­ta­ja va­li­taan vir­kaan 1.6.2023 al­ka­en tai so­pi­muk­sen mu­kaan. Vir­ka tuli avoi­mek­si, kun vi­ran edel­li­nen hal­ti­ja Pasi Mä­ke­lä siir­tyi toi­sen työ­nan­ta­jan pal­ve­luk­seen.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover