JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Gallup: Mikä kiinnostaa Lähetyksen kesä­päi­villä?

Lä­he­tyk­sen ke­sä­päi­viä vie­te­tään 10.–11. ke­sä­kuu­ta Suo­men Ur­hei­luo­pis­tol­la Hei­no­lan Vie­ru­mä­el­lä. Kir­kon­seu­tu ky­syi per­jan­tai­na osal­lis­tu­jil­ta ta­pah­tu­ma­pai­kal­la, mikä ke­sä­päi­vil­lä kiin­nos­taa ja mit­kä ovat odo­tuk­set ta­pah­tu­maa koh­taan.

Markus Munne ja Maarit Munne. Kuva: Teemu Leppänen

Markus Munne ja Maarit Munne. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

10.6.2022
Teemu Leppänen, Markus Luukkonen

– Tu­lin yrit­tä­jien Ago­ra-se­mi­naa­riin. Ta­pah­tu­ma ei ole tut­tu en­tuu­des­taan, mut­ta nyt kun tämä on näin lä­hel­lä, pää­tin tul­la. Toi­min yri­tyk­ses­sä­ni ham­mas­tek­nik­ko­na. Lä­he­tys­työ kiin­nos­taa.

Mar­kus Mun­ne, Vuo­len­kos­ki

– Mi­nua kiin­nos­taa tosi pal­jon kris­til­li­sen us­kon ja lii­ke-elä­män yh­dis­tä­mi­nen. Työs­ken­te­len it­se kir­jan­pi­tä­jä­nä.

Maa­rit Mun­ne, Vuo­len­kos­ki

Annette Sjöman. Kuva: Markus Luukkonen

Annette Sjöman. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

– Tyt­tä­ren per­he on juu­ri muut­ta­nut Lah­teen. Tu­lin kat­so­maan hei­tä ja sa­mal­la seu­raa­maan ke­sä­päi­viä. Olen seu­ran­nut Kyl­vä­jän työ­tä enem­män vuo­des­ta 2019, jol­loin kä­vin hei­dän jär­jes­tä­mäl­lään mat­kal­la Bang­la­des­his­sa.

An­net­te Sjö­man, Ke­min­maa

Maria ja Pekka Arvio. Kuva: Markus Luukkonen

Maria ja Pekka Arvio. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

– Tul­tiin kuun­te­le­maan Miik­ka Ruo­kas­ta. Hän piti hil­jat­tain hy­vän saar­nan Hä­meen­lin­nas­sa. Ke­sä­juh­lia on kai­vat­tu, nii­tä on ol­lut niin vä­hän. Aja­tel­tiin käy­dä ke­sän ai­ka­na useil­la juh­lil­la.

Ma­ria ja Pek­ka Ar­vio, Hä­meen­lin­na

Samuel Kervinen. Kuva: Teemu Leppänen

Samuel Kervinen. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

– Olen nyt tois­ta ker­taa. Mi­nua kiin­nos­taa mah­dol­li­suu­det toi­mia Ju­ma­lan val­ta­kun­nan hy­väk­si ja tu­tus­tu­mi­nen toi­siin ih­mi­siin. Olen kun­to­sa­liy­rit­tä­jä ja ve­dän myös tääl­lä lii­kun­ta­het­ken lau­an­tai­na.

Sa­mu­el Ker­vi­nen, Es­poo

Marjaana Yli-Krekola. Kuva: Teemu Leppänen

Marjaana Yli-Krekola. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

– Tyk­kään ver­kos­toi­tua mui­den kris­tit­ty­jen kans­sa. Tääl­lä on jo syn­ty­nyt heti pie­niä yh­teyk­siä. Kun ja­kaa sa­mat ar­vot ja us­kon, on help­po pu­hua ja ja­kaa aja­tuk­sia. Toi­von saa­va­ni tääl­tä yrit­tä­jäys­tä­viä.

Mar­jaa­na Yli-Kre­ko­la, Es­poo

Mar­kus Mun­nen ja Maa­rit Mun­nen su­ku­ni­mis­sä ol­lut kir­joi­tus­vir­he kor­jat­tu 10.6. klo 19.40.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover