JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ener­gi­ak­riisi koettelee – miten seura­kun­nissa otetaan vastaan tuleva talvi?

Lah­den seu­ra­kun­nis­sa ai­o­taan vä­hen­tää ener­gi­an ku­lu­tus­ta. Hol­lo­lan seu­ra­kun­nas­sa vi­ri­tel­lään maa­läm­pöp­ro­jek­te­ja. So­vi­tuk­sen­kirk­ko sai ke­säl­lä au­rin­ko­voi­ma­lan, joka tuot­taa par­haim­mil­laan puo­let kir­kon syö­mäs­tä säh­kös­tä.

Kovasti mietimme toimenpiteitä energian säästämiseksi ja myös investointeja, mitä vielä tänä vuonna voidaan tehdä, että saataisiin kulutusta pienemmäksi, sanoo Hollolan seurakunnan kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko. Kesällä Sovituksenkirkon katolle asennettiin aurinkopaneelit. Kuva: Jani Mahkonen

Kovasti mietimme toimenpiteitä energian säästämiseksi ja myös investointeja, mitä vielä tänä vuonna voidaan tehdä, että saataisiin kulutusta pienemmäksi, sanoo Hollolan seurakunnan kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko. Kesällä Sovituksenkirkon katolle asennettiin aurinkopaneelit. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

2.9.2022
Janne Urpunen

Ener­gi­ak­rii­si ko­et­te­lee suu­ria kiin­teis­tö­mas­so­ja hal­lin­noi­via seu­ra­kun­tia. Hol­lo­las­sa kal­lis­tu­vaa ener­gi­aa so­vi­te­taan seu­ra­kun­nan en­si vuo­den bud­jet­tiin. 

– Jus­tiin­sa ol­laan bud­jet­tia te­ke­mäs­sä. Vie­lä on mah­do­ton­ta sa­noa, kuin­ka ku­lut osu­vat täs­sä ti­lan­tees­sa raa­miin. Meil­lä on mel­kein 60 kus­tan­nus­paik­kaa. Kun pääs­tään sum­maa­maan ne yh­teen, näh­dään pää­piir­teis­sään, mis­sä men­nään, ker­toi Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan kiin­teis­tö­pääl­lik­kö Kei­jo Kok­ko.

Säh­kön hin­nan suh­teen ti­lan­ne ei ole kriit­ti­nen.

– Meil­lä on VENI Ener­gi­an kans­sa so­pi­mus hin­ta­suo­jauk­ses­ta. Vie­lä ol­laan mal­til­li­sis­sa ener­gi­an hin­nois­sa, ja hei­dän es­ti­maat­tin­sa näyt­tää, et­tä ai­na­kin vuo­den lop­puun as­ti py­sy­tään sii­nä. Mi­ten suo­jauk­set saa­daan jat­kos­sa, se jää näh­tä­väk­si.

 

Val­ti­o­ta­sol­la toi­vo­taan, et­tä suo­ma­lai­set sääs­tä­vät säh­köä mah­dol­li­suuk­sien­sa mu­kaan. Hol­lo­las­sa vies­ti on kuul­tu ja ym­mär­ret­ty.

– Ko­vas­ti mie­ti­tään toi­men­pi­tei­tä ener­gi­an sääs­tä­mi­sek­si. Mie­ti­tään myös in­ves­toin­te­ja, mitä vie­lä tänä vuon­na voi­daan teh­dä, et­tä saa­tai­siin ku­lu­tus­ta pie­nem­mäk­si. Lä­hin­nä älyä läm­mi­tyk­sen oh­jauk­seen niin, et­tä pys­ty­tään pu­dot­ta­maan ti­lo­jen läm­pöä sil­loin, kun ti­lois­sa ei ole käyt­töä, Kok­ko ker­toi.

Joi­den­kin ra­ken­nus­ten käy­tös­tä on myös mah­dol­lis­ta luo­pua kyl­mim­pien tal­vi­kuu­kau­sien ajak­si.

– Jois­sain koh­teis­sa läm­pö­ti­lo­ja voi­daan pu­dot­taa tal­vel­la rei­lum­min ja siir­tää toi­min­to­ja muu­al­le. Yl­lä­pi­to­läm­pö tie­tys­ti pi­de­tään, mut­ta suu­rem­pia läm­pö­ti­lan sa­hauk­sia ei teh­dä, kos­ka sel­lai­nen voi va­hin­goit­taa ra­ken­nus­ta.

Va­lai­su­puo­lel­la py­ri­tään kii­reh­ti­mään vä­hem­män ener­gi­aa ku­lut­ta­vaa led-tek­niik­kaa.

Kiin­teis­tö­pääl­lik­kö Kei­jo Ko­kon mu­kaan ener­gi­ak­rii­si hei­ken­nä Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan pal­ve­lu­ta­soa ai­na­kaan tois­tai­sek­si. Edes Kär­kö­län kirk­koon, joka läm­pi­ää suo­ra­säh­köl­lä, ei tar­vit­se pu­keu­tua sen läm­pi­mäm­min kuin vii­me tal­ve­na.

– Läm­pö­ti­laa pys­ty­tään nos­ta­maan to­tut­tuun, jos vii­kol­la pi­de­tään läm­pö muu­ta­man as­teen ma­ta­lam­mal­la.

Kär­kö­län kirk­koon on tu­los­sa maa­läm­pö.

– Se oli aja­tel­tu jo täl­le vuo­del­le, mut­ta siir­tyy en­si vuo­teen. On­gel­ma on kir­kon si­säl­le ra­ken­net­ta­va pat­te­ri­ver­kos­to. Put­ki­puo­len ma­te­ri­aa­li­pu­lan ta­kia ei ole saa­tu jär­ke­viä, to­teu­tet­ta­vis­sa ole­via tar­jouk­sia.

Kuh­moi­sis­sa seu­ra­kun­nal­la on kol­me öl­jy­läm­mi­tys­koh­det­ta, jot­ka vaih­de­taan niin ikään maa­läm­pöön.

– Maa­läm­pöp­ro­jek­tit odot­ta­vat ARA:n ja Bu­si­ness Fin­lan­din tu­ki­pää­tök­siä. Pro­jek­tit saa­daan liik­keel­le no­pe­as­ti, jos myön­tei­siä pää­tök­siä tu­lee.

 

Myös au­rin­ko­e­ner­gia te­kee tu­lo­aan Hol­lo­lan seu­ra­kun­taan. So­vi­tuk­sen­kirk­koon asen­net­tiin ke­säl­lä 42 ki­lo­wat­ti­pii­kin au­rin­ko­jär­jes­tel­mä.

– Se jelp­paa ke­sä­ai­kaan ki­vas­ti. Hei­nä­kuus­sa puo­let kir­kon säh­kön tar­pees­ta saa­tiin au­rin­gos­ta. Tal­vel­la saa­ta­va hyö­ty on tie­tys­ti olen­nai­ses­ti pie­nem­pi.

Vuon­na 2010 val­mis­tu­nut kirk­ko on kau­ko­läm­pö­ver­kos­sa.

– Näh­tä­väk­si jää, kuin­ka Lah­ti Ener­gia re­a­goi kau­ko­läm­mön hin­taan jat­kos­sa.

Kau­an Ko­kon ei tar­vin­nut ener­gi­ayh­ti­ön re­a­goin­tia odot­taa. Lah­ti Ener­gia il­moit­ti haas­tat­te­lu­päi­vä­nä nos­ta­van­sa kau­ko­läm­mön hin­taa mar­ras­kuun alus­ta läh­tien.

Kok­ko täh­den­si, et­tä Hol­lo­las­sa ol­laan joka ta­pauk­ses­sa enem­män huo­lis­saan seu­ra­kun­ta­lais­ten kuin seu­ra­kun­nan ener­gi­a­las­kuis­ta.

– Kirk­ko­her­ra (Timo Hut­tu­nen) on nos­ta­nut esiin sitä, mi­ten seu­ra­kun­ta­lai­set pär­jää­vät tal­ven yli. Se on iso mie­tin­nän paik­ka, mi­ten seu­ra­kun­ta pys­tyy ole­maan sii­nä tu­ke­na ja apu­na, Kok­ko sa­noi.

 

Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män kiin­teis­tö­pääl­lik­kö Juk­ka-Pek­ka Pent­ti­nen ar­ve­li, et­tä Lah­des­sa ener­gi­ak­rii­si koh­da­taan sa­man­ta­pai­sin toi­min kuin Hol­lo­las­sa.

– Ener­gi­an ku­lu­tus­ta vä­hen­ne­tään. Syys­kuun 14. päi­vä on pa­la­ve­ri, jon­ka jäl­keen tie­däm­me pa­rem­min, min­kä­lai­siin hin­nan­ko­ro­tuk­siin mei­dän tu­lee va­rau­tua. Konk­reet­ti­sia toi­men­pi­de-eh­do­tuk­sia säh­kön- ja ener­gi­an­ku­lu­tuk­sen vä­hen­tä­mi­sek­si laa­di­taan syys­kuun ai­ka­na, Pent­ti­nen to­te­si Kir­kon­seu­dul­le.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover