JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Asikkalan seurakunta suojelee 3,3 hehtaaria metsää Aurin­ko­vuo­rella

Asikkalan Aurinkovuorella sijaitsevat paikkakuntalaisille tärkeät liikunta-, virkistys- ja luontoreitit, muun muassa alamäkipyöräilyreitti. Kuva: Antti Nousiainen

Asikkalan Aurinkovuorella sijaitsevat paikkakuntalaisille tärkeät liikunta-, virkistys- ja luontoreitit, muun muassa alamäkipyöräilyreitti. Kuva: Antti Nousiainen

Antti Nousiainen

18.1.2024
Markus Luukkonen

Asik­ka­lan seu­ra­kun­ta on päät­tä­nyt ha­kea Met­sä-Pel­to­la-ni­mi­sel­le ti­lal­leen pää­syä va­paa­eh­toi­seen met­sien suo­je­luoh­jel­maan (MET­SO). Kirk­ko­neu­vos­to päät­ti asi­as­ta ko­kouk­ses­saan 17. tam­mi­kuu­ta. Met­sä-Pel­to­la si­jait­see Au­rin­ko­vuo­ren maas­tos­sa, Jy­väs­ky­län­tien ja Asik­ka­lan­tien vä­lis­sä, Vääk­syn taa­ja­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä.

Au­rin­ko­vuo­ren alue tun­ne­taan kor­ke­an luon­to­ar­von maas­to­a­lu­ee­na, jol­la si­jait­see har­vi­nai­sia ja suo­jel­ta­via kas­ve­ja. Seu­ra­kun­nan omis­ta­ma puus­to on van­haa ja hak­kuu­iäs­sä. Au­rin­ko­vuo­rel­la si­jait­se­vat myös paik­ka­kun­ta­lai­sil­le tär­ke­ät lii­kun­ta-, vir­kis­tys- ja luon­to­rei­tit.

Edel­li­nen kirk­ko­neu­vos­to päät­ti syk­syl­lä 2020 sel­vit­tää mah­dol­li­suut­ta suo­jel­la osa Met­sä-Pel­to­lan ti­las­ta va­paa­eh­toi­sen met­sien suo­je­luoh­jel­man MET­SOn kaut­ta. Suo­je­luoh­jel­mas­sa alu­een omis­ta­ja säi­lyt­tää maa­poh­jan ja kiin­teis­tön omis­tuk­sen, mut­ta alue ko­ko­nai­suu­des­saan lii­te­tään hy­vin kat­ta­vaan suo­je­luoh­jel­maan, joka kiel­tää hak­kuut ja muut­kin toi­men­pi­teet. Ely-kes­kus puo­les­taan suo­rit­taa ker­ta­kor­vauk­sen alu­een rau­hoit­ta­mi­ses­ta omis­ta­jal­le. 

Jou­lu­kuus­sa 2023 Hä­meen ely-kes­kus an­toi esi­tyk­sen suo­je­lu­a­lu­een muo­dos­ta­mi­ses­ta. Esi­tyk­ses­sä suo­jel­ta­vak­si eh­do­tet­ta­van alu­een pin­ta-ala on Au­rin­ko­vuo­rel­la noin 3,3 heh­taa­ria. Sii­tä seu­ra­kun­nal­le mak­set­ta­va kor­vauk­sen suu­ruus on 41 300 eu­roa. 

Esi­tys si­säl­tää li­säk­si op­ti­on mah­dol­li­ses­ta alu­een kas­vat­ta­mi­ses­ta niil­tä osin, jot­ka täyt­tä­vät MET­SO-oh­jel­man kri­tee­rit. Tämä vaa­tii eril­li­sen maas­to­kat­sel­muk­sen, joka voi­tai­siin suo­rit­taa ke­vääl­lä.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover